Dersler

Adalet Programı Dersleri

Yönetim Şeması, Akademik Birimler, Akademik Takvim, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ( Yapısı, Görevleri), Kütüphane Daire Başkanlığı (Yapısı, Görevleri), Kütüphanenin Sunduğu Hizmetler, Kütüphane Araştırma ve Bilgi Kaynakları, Web aracılığıyla kütüphane kataloğu tarama, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Kulüpleri, (Yapısı, Görevleri), Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kanunu Yönetmeliği, Erasmus Ofisi, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Yapısı ve Görevleri)

Zorunlu

Hukuk ve Anayasa Hukuku, Kaynaklar, İlgili Temel Kavramlar, Siyasi İktidar, Siyasi İktidarın Kaynağı ve Meşruluğu, İktidarın Kurumlaşması: Devlet, Devlet Biçimleri, Anayasalar, Anayasaların Yapımı ve Değiştirilmesi: Asli Kurucu İktidar, Tali Kurucu İktidar, Yönetim Biçimleri, Seçimin Hukuki Niteliği ve Seçim Sistemleri, Siyasal Partiler, Yürütme Erki, Yasama Erki, Erkler Arasındaki İlişkiler,1876, 1921, 1924, 1961 Anayasalarının Yapıları, İlgili Temel Kavramlar, 1982 Anayasasının Yapımı, Ana kuruluşun Temelleri; Temel Haklar, Özgürlükler ve Ödevler; Yasama Organının Yapısı, Üyelerinin Hukuksal Statüsü, Yasamanın İşleyişi; Yürütme Organının Yapısı, İşleyişi; Yargı Organının yapısı, Yargı Fonksiyonunun Niteliği, Anayasa Yargısı.

Zorunlu

Hukukun tanımı, hukukun gerekliliği, toplum hayatını düzenleyen sosyal düzen kuralları, hukuk ile diğer sosyal düzen kuralları arasındaki ilişkiler ve farklar, kamu ve özel hukuk ayrımındaki kriterler, eşitlik, taraf kriterleri, kamu hukukunun dalları, kanunların tanımı, kabulü, yürürlüğe girmesi ve özellikleri.

Zorunlu

Klavye Teknikleri İle İlgili Genel Bilgiler, Harf Tuşlarının Kullanımı, Temel Sıra Tuşlarının Kullanımı, Temel Sıra Dışındaki Harf Tuşlarının Kullanımı, Noktalama İşareti Tuşlarının Kullanımı, Yazım Yanlışları Ve Hız Hesaplaması, Sayı Ve Sembol Tuşlarının Kullanımı, Yardımcı Tuşların Kullanımı, Şekilli Yazı Çalışmaları.

Zorunlu

 

Ceza Hukukunun temel ilkeleri; yer, zaman ve kisi bakimindan uygulanmasi; suçun unsurlari; tesebbüs, gönüllü vazgeçme, etkin pismanlik, istirak, zincirleme suç, içtima; yaptirimlar, güvenlik tedbirleri; cezalarin belirlenmesi ve bireysellestirilmesi; dava ve ceza iliskisini düsüren sebepler; kosullu saliverilme; adli sicil kaydinin silinmesi ve yasaklanmis haklarin geri verilmesi.

Zorunlu

 

Medeni Usul Hukukuna ilişkin temel kavramlar, yargı ve mahkemeler, yargı görevlileri ve sorumlulukları, mahkemelerin görev ve yetkisi, dava ile ilgili temel kavramlar; özellikle davada taraf kavramı, davanın açılması ve davaya cevap, dava çeşitleri, davaya müdahale, medeni usul hukukuna hâkim olan ilkeler, ön inceleme, tahkikat, ispat ve delil kavramı, delil çeşitleri; kesin ve takdiri deliller, karar, hüküm ve kesin hüküm, basit yargılama usulü, genel olarak kanun yolları, istinaf, temyiz, yargılamanın yenilenmesi, geçici hukuki korumalar; özellikle ihtiyati tedbirler, tahkim yargılaması, genel olarak alternatif uyuşmazlık çözüm yolları, arabuluculuk, Anayasa mahkemesi ve AİHM'ne başvuru usulü.

Zorunlu

Ticaret Hukuku, ticari faaliyetleri düzenleyen hukuk dalıdır. Ticaret Hukuku Dersinin içeriği ve amacı, ticari işler, ticari yargı ve ticari davalar, haksız rekabet, rekabetin korunması hakkındaki düzenlemeler, ortaklıklar hukuku ve kıymetli evrak hukukundan oluşur. Bu bilgilerle öğrenci, gerek borçlar hukuku gerekse ticaret hukuku mevzularında bilgi sahibi olmuş olur. Borçlar Hukuku’nu oluşturan genel prensipler, özellikle sözleşmeler, sözleşmenin kurulması, icap ve kabul, sözleşme yapma ehliyeti, esaslı ve esaslı olmayan hata, hile, tehdit, gabin sözleşmeden doğan yükümlülükler, sözleşme yapma özgürlüğü, sözleşme yapma özgürlüğünün kamu düzeni ve emredici hükümler karşısında sınırlandırılması, borç kavramı, tam borç ve eksik borç, alacak hakkının temliki ve borcun nakli, imkânsızlık halleri, sözleşmenin tek taraflı veya iki taraflı olarak sona erdirilmesi dersin konuları olarak sayılabilir.

Zorunlu

 

Ceza Muhakemesinin Yürüyüş Şeması, Ceza Muhakemesi Hukukunun Kaynakları ve Yorum, Ceza Muhakemesi Yasalarının Zaman, Kişi ve Yer Yönünden Uygulanması, Soruşturma Evresinin İşlevi, Özellikleri ve Süjeleri: İddia Makamı, Sulh Ceza Hâkimliği, Suçtan Zarar Gören, Malen Sorumlu, Eş, Savunma: Müdafiin Hukuki Niteliği, Yetki ve Ödevleri. Soruşturma Evresi İşlemleri-Delillerin Toplanması. Koruma Tedbirleri: Yakalama, Gözaltı, Tutuklama, Arama, Elkoyma, İletişimin Denetlenmesi, Teknik Takip, Gizli Soruşturmacı Görevlendirme, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Engellenmesi, Tanık Koruma Tedbiri. Soruşturmadan Sonuç Çıkarılması: İddianamenin Unsurları, İddianamenin Değerlendirilmesi, Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı, Kovuşturma Davası, Muhakemenin Konusu Olan Uyuşmazlık, Uyuşmazlıklar Arasında Bağlantı, Muhakeme Şartları, Muhakeme İşlemleri. Kovuşturma Evresi: Evrenin Özellikleri, Mahkemelerin Teşkilatlanması, Mahkemelerin Yetkisi ve Görevi, Yargılama Makamını İşgal Eden Kişi Olarak Hâkim, Davaya Katılma, Özel Muhakeme Usulleri, Kovuşturma Evresinin Devreleri ve Görevi: Duruşma Hazırlığı, Duruşma, Müzakere (Sonuç Çıkarma-Hüküm). Kanun Yolları: Kanun Yollarına İlişkin Genel Hükümler, Olağan Kanun Yolları (İtiraz-İstinaf-Temyiz), Olağanüstü Kanun Yolları, İnfaz Muhakemesi.

Zorunlu

 

 

İş Hukuku, çalışan insanların iş hukuku ve sosyal güvenlik hukukundan doğan haklarını bilmesi,5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Yasası ve esnek hükümleriyle 4857 sayılı İş Yasası hükümleri hakkında bilgi sahibi olmasını amaçlamaktadır.

Zorunlu

İdare kavramı, idari teşkilat, idari işlemler, idarenin faaliyetleri, idarenin sorumluluğu, idarenin yargısal denetimi (idari yargı).

Zorunlu

Öğrenciler seçtikleri konularla ilgili, bilimsel bir projede aranan tüm niteliklere sahip bir çalışma yaparak, derledikleri kuramsal bilgileri, yaptıkları araştırmalarla ve uygulamalarla destekleyerek bir proje hazırlarlar.

Zorunlu

Bu programda okuyan öğrencilerin iki yıl boyunca gördükleri teorik dersleri yerinde uygulamak amacıyla gerek özel gerek kamu kurum ve kuruluşlarında yaptıkları staj eğitimi sonunda bu eğitimle ilgili olarak hazırladıkları Staj Defteri ve Staj Raporları ile işyeri raporlarının değerlendirilmesini kapsamaktadır.

Zorunlu 

Etik ve İş etiği alanında teorik bilgilerin yanında, etik yönetimi, etik ikilemlerin çözümü, gri alanların önlenmesi, etik kod oluşturma ve uygulama, mesleki etik kodların uygulanmasına dönük alanları içerir.

Seçmeli Dersler

Girişim, girişimci, girişimcilik; Girişimci ve yönetici (profesyonel yönetici) arasındaki benzerlik ve farklar; Girişimcinin işletme başarısındaki rolü ve önemi; Girişimcilik ve küçük-orta boy işletmeciliği ön plana çıkaran eğilimler; Küreselleşme; Dünyada ve Türkiye'de girişimcilik; Girişimci ve KOBİ'lerle ilgili gelişmeler (toplam istihdamda girişimcilerin payı, girişimci sayısındaki değişim); Kadın girişimcilik; Türkiye'de girişimci adaylarına öneriler; Yenilik; Yeni fikirler ve buluşlar; Girişim riskleri; Başarılı girişimcilerden örnekler.

Seçmeli Dersler


Sayılar: doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, ondalık yazılış, gerçek sayılar. Oran ve orantı: Oran ve orantı problemleri. Yüzde ve faiz oranları: Ondalık sayılarla hesaplamalar, yüzde problemleri, basit faiz, bileşik faiz ve faiz problemleri.

Seçmeli Dersler


Takip Hukuku hakkında genel bilgiler, İlamsız icra, İtirazın hükümden düşürülmesi, Menfi Tespit ve İstirdat Davaları, Mal Beyanı, İcra Takibinin İptali ve Taliki, Genel Haciz Yoluyla Takipte haciz ve satış, İlamsız icra - Paraların Paylaştırılması ve Borç Ödemeden Aciz Belgesi, Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takip, Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi, İlâmlı İcra, Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip ve ihtiyati haciz

Seçmeli Dersler
Seçmeli DerslerSeçmeli Dersler


Seçmeli


Seçmeli

 

Klavye Teknikleri İle İlgili Genel Bilgiler, Harf Tuşlarının Kullanımı, Temel Sıra Tuşlarının Kullanımı, Temel Sıra Dışındaki Harf Tuşlarının Kullanımı, Noktalama İşareti Tuşlarının Kullanımı, Yazım Yanlışları Ve Hız Hesaplaması, Sayı Ve Sembol Tuşlarının Kullanımı, Yardımcı Tuşların Kullanımı, Şekilli Yazı Çalışmaları.

Seçmeli

Pazarlamanın tanımı, kapsamı, gelişimi, pazarlama kavramı ve yeni trendler, pazarlama çevresi, stratejik planlama ve pazarlamanın rolü, pazarlama araştırması ve bilgi sistemi, tüketici pazarları ve tüketici davranışı, endüstriyel pazarlar ve uluslararası pazarlar, pazar bölümlendirme, hedefleme, konumlandırma ve satış tahminleri, mamul, fiyat, tutundurma (pazarlama iletişimi), kişisel satış ve satış geliştirme, reklam ve halkla ilişkiler, internette pazarlama ve doğrudan pazarlama, dağıtım: dağıtım kanalları, tedarik zinciri yönetimi ve lojistik, pazarlama yönetiminde organizasyon, uygulama ve denetim, hizmet pazarlaması, uluslararası pazarlama.

Seçmeli


Seçmeli

 

Medeni Hukukun Temel Kavramları, Kişiler Hukuku bilgisi, Aile Hukuku bilgisi, Eşya Hukuku bilgisi, Miras Hukuku bilgisi

Zorunlu