Dersler

Adalet Dersler

Doğuş Üniversitesinin Tarihçesi, Doğuş Üniversitesi Yönetim Şeması, Akademik Birimler, Akademik Takvim, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Yapısı, Görevleri), Kütüphane Daire Başkanlığı (Yapısı, Görevleri), Kütüphanenin Sunduğu Hizmetler, Kütüphane Araştırma ve Bilgi Kaynakları, Web aracılığıyla kütüphane kataloğu tarama, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Kulüpleri, (Yapısı, Görevleri), Doğuş Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kanunu Yönetmeliği, Erasmus Ofisi, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Yapısı ve Görevleri), Doğuş Üniversitesi Mezunlar Derneği.

İşletmecilikle ilgili temel kavramlar, işletme çeşitleri, işletme sistemi, işletmelerin kuruluşu, yönetim, üretim yönetimi, pazarlama yönetimi, insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler yönetimi, finans, muhasebe, araştırma ve geliştirme.

Sayılar: doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, ondalık yazılış, gerçek sayılar. Oran ve orantı: Oran ve orantı problemleri. Yüzde ve faiz oranları: Ondalık sayılarla hesaplamalar, yüzde problemleri, basit faiz, bileşik faiz ve faiz problemleri.

Hukukun tanımı, hukukun gerekliliği, toplum hayatını düzenleyen sosyal düzen kuralları, hukuk ile diğer sosyal düzen kuralları arasındaki ilişkiler ve farklar, kamu ve özel hukuk ayrımındaki kriterler, eşitlik, taraf kriterleri, kamu hukukunun dalları, kanunların tanımı, kabulü, yürürlüğe girmesi ve özellikleri.

Hukuk ve Anayasa Hukuku, Kaynaklar, İlgili Temel Kavramlar, Siyasi İktidar, Siyasi İktidarın Kaynağı ve Meşruluğu, İktidarın Kurumlaşması: Devlet, Devlet Biçimleri, Anayasalar, Anayasaların Yapımı ve Değiştirilmesi: Asli Kurucu İktidar, Tali Kurucu İktidar, Yönetim Biçimleri, Seçimin Hukuki Niteliği ve Seçim Sistemleri, Siyasal Partiler, Yürütme Erki, Yasama Erki, Erkler Arasındaki İlişkiler,1876, 1921, 1924, 1961 Anayasalarının Yapıları, İlgili Temel Kavramlar, 1982 Anayasasının Yapımı, Anakuruluşun Temelleri; Temel Haklar, Özgürlükler ve Ödevler; Yasama Organının Yapısı, Üyelerinin Hukuksal Statüsü, Yasamanın İşleyişi; Yürütme Organının Yapısı, İşleyişi; Yargı Organının yapısı, Yargı Fonksiyonunun Niteliği, Anayasa Yargısı.

Medeni Hukukun Temel Kavramları, Kişiler Hukuku bilgisi, Aile Hukuku bilgisi, Eşya Hukuku bilgisi, Miras Hukuku bilgisi.

Bilgi teknolojileri temel kavramlar, bilgi toplumu, Bilgisayar örgütlenmesi, bilgisayar donanımı, girdi-çıktı birimleri, bellek ve diğer donanımlar, Bilgisayar yazılımı, yazılımın bileşenleri, programlama ve işletim sistemi, İşletim sistemleri ve türleri, işletim sisteminin temel görevleri, işletim sistemi kullanımı, ofis yazılımlarının ortak öğeleri, yazılımların çalıştırılması ve sona erdirilmesi, menüler, kısayollar, uygulamalar, İşlem tabloları, temel kavramlar ve işlem tablosu kullanımı, sunu programları, sunu programlarının temel özellikleri ve kullanımı, veri tabanı, temel kavramlar, veri tabanı kullanımı.

Klavye Teknikleri İle İlgili Genel Bilgiler, Harf Tuşlarının Kullanımı, Temel Sıra Tuşlarının Kullanımı, Temel Sıra Dışındaki Harf Tuşlarının Kullanımı, Noktalama İşareti Tuşlarının Kullanımı, Yazım Yanlışları Ve Hız Hesaplaması, Sayı Ve Sembol Tuşlarının Kullanımı, Yardımcı Tuşların Kullanımı, Şekilli Yazı Çalışmaları

Ceza Hukukunun temel ilkeleri; yer, zaman ve kişi bakımından uygulanması; suçun unsurları; teşebbüs, gönüllü vazgeçme, etkin pişmanlık, iştirak, zincirleme suç, içtima; yaptırımlar, güvenlik tedbirleri; cezaların belirlenmesi ve bireyselleştirilmesi; dava ve ceza ilişkisini düşüren sebepler; koşullu salıverilme; adli sicil kaydının silinmesi ve yasaklanmış hakların geri verilmesi

Takip Hukuku hakkında genel bilgiler, İlamsız icra, İtirazın hükümden düşürülmesi, Menfi Tespit ve İstirdat Davaları, Mal Beyanı, İcra Takibinin İptali ve Taliki, Genel Haciz Yoluyla Takipte haciz ve satış, İlamsız icra - Paraların Paylaştırılması ve Borç Ödemeden Aciz Belgesi, Kambiyo Senetlerine Özgü Haciz Yoluyla Takip, Kiralanan Taşınmazların Tahliyesi, İlâmlı İcra, Rehnin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takip ve ihtiyati haciz

Medeni Usul Hukukuna ilişkin temel kavramlar, yargı ve mahkemeler, yargı görevlileri ve sorumlulukları, mahkemelerin görev ve yetkisi, dava ile ilgili temel kavramlar; özellikle davada taraf kavramı, davanın açılması ve davaya cevap, dava çeşitleri, davaya müdahale, medeni usul hukukuna hâkim olan ilkeler, ön inceleme, tahkikat, ispat ve delil kavramı, delil çeşitleri; kesin ve takdiri deliller, karar, hüküm ve kesin hüküm, basit yargılama usulü, genel olarak kanun yolları, istinaf, temyiz, yargılamanın yenilenmesi, geçici hukuki korumalar; özellikle ihtiyati tedbirler, tahkim yargılaması, genel olarak alternatif uyuşmazlık çözüm yolları, arabuluculuk, Anayasa mahkemesi ve AİHM'ne başvuru usulü.

Ticari işler, ticari yargı ve ticari davalar, haksız rekabet, rekabetin korunması hakkındaki düzenlemeler, ortaklıklar hukuku ve kıymetli evrak hukuku. Borçlar Hukuku’nu oluşturan genel prensipler, sözleşmeler, sözleşmenin kurulması, icap ve kabul, sözleşme yapma ehliyeti, esaslı ve esaslı olmayan hata, hile, tehdit, gabin sözleşmeden doğan yükümlülükler, sözleşme yapma özgürlüğü, sözleşme yapma özgürlüğünün kamu düzeni ve emredici hükümler karşısında sınırlandırılması, borç kavramı, tam borç ve eksik borç, alacak hakkının temliki ve borcun nakli, imkânsızlık halleri, sözleşmenin tek taraflı veya iki taraflı olarak sona erdirilmesi.

Kalite kavramı, Standart ve standardizasyon, Toplam kalite yönetimi, Ölçme, analiz, iyileştirme, Yönetim kalitesi ve standartları, ISO 9000 serisi, Çevre standartları, İş sağlığı ve güvenliği standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetimi, Kaynak yönetimi ve EFQM mükemmellik modeli, Hizmet kalitesi.

İdare kavramı, idari teşkilat, idari işlemler, idarenin faaliyetleri, idarenin sorumluluğu, idarenin yargısal denetimi (idari yargı).

Ceza Muhakemesinin Yürüyüş Şeması, Ceza Muhakemesi Hukukunun Kaynakları ve Yorum, Ceza Muhakemesi Yasalarının Zaman, Kişi ve Yer Yönünden Uygulanması, Soruşturma Evresinin İşlevi, Özellikleri ve Süjeleri: İddia Makamı, Sulh Ceza Hâkimliği, Suçtan Zarar Gören, Malen Sorumlu, Eş, Savunma: Müdafiin Hukuki Niteliği, Yetki ve Ödevleri. Soruşturma Evresi İşlemleri-Delillerin Toplanması. Koruma Tedbirleri: Yakalama, Gözaltı, Tutuklama, Arama, El koyma, İletişimin Denetlenmesi, Teknik Takip, Gizli Soruşturmacı Görevlendirme, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Engellenmesi, Tanık Koruma Tedbiri. Soruşturmadan Sonuç Çıkarılması: İddianamenin Unsurları, İddianamenin Değerlendirilmesi, Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı, Kovuşturma Davası, Muhakemenin Konusu Olan Uyuşmazlık, Uyuşmazlıklar Arasında Bağlantı, Muhakeme Şartları, Muhakeme İşlemleri. Kovuşturma Evresi: Evrenin Özellikleri, Mahkemelerin Teşkilatlanması, Mahkemelerin Yetkisi ve Görevi, Yargılama Makamını İşgal Eden Kişi Olarak Hâkim, Davaya Katılma, Özel Muhakeme Usulleri, Kovuşturma Evresinin Devreleri ve Görevi: Duruşma Hazırlığı, Duruşma, Müzakere (Sonuç Çıkarma-Hüküm). Kanun Yolları: Kanun Yollarına İlişkin Genel Hükümler, Olağan Kanun Yolları (İtiraz-İstinaf-Temyiz), Olağanüstü Kanun Yolları, İnfaz Muhakemesi.

İş Hukukunun tanımı, tarihçesi, bölümleri, temel kavramlar, İş Hukukunda sözleşme türleri, sözleşmenin sona ermesi, iş güvencesi, iş sözleşmesinin sona ermesinin sonuçları, sendikaların kurulması, sendikaya üyelik ile toplu iş sözleşmesi imzalanması ya da to plu iş sözleşmesi görüşmelerinde ortaya çıkan uyuşmazlık durumlarının tartışılması.

Derse giriş ve milletler, Soru yapıları, Bir dil okuluna kayıt, İnsanlar hakkında soru sorma, Meslekler, Geniş Zaman, Sıklık bildiren zaman zarfları, Randevu alma, Eşdizimlilik, Geçmiş zaman cümleleri, Bağlaçlar, Bilgiyi yanıtlama, Geçmiş zaman; soru ve kısa cevaplar, Amaç mastarları, Haberlere tepki vermek, İstasyonda, Şimdiki ve Geniş zaman, Takside, Yardım istemek ve teklif etmek, Yön tarifleri ve yerler, Trafik işaretleri, Sürekli geçmiş zaman, Zaman bağlaçları, Komut verme, Hız Limitleri, Dünya; Asya, Atlantik, Everest Dağı vb. Coğrafi isimlerle kullanılan artikeller, Gelecek zaman: Cümleler, sorular ve kısa cevaplar, Şüphe belirtme.

İletişim kavramı, iletişim süreci, sözel iletişim, sözsüz iletişim, bireylerarası iletişim, grup iletişimi, örgüt içi iletişim, kitle iletişimi, çevrimiçi iletişim, kültürlerarası iletişim.

İş güvenliğinin tanımı ve tarihçesi, İSG Yönetim Sistemi OHSAS 18001. İş kazaları. İş tehlike analizi. Sıfır kaza. Tehlikeli iletişim. İşe başlangıç eğitimi, temel ergonomi. Acil durum hareket tarzı, uyarı işaretleri, acil çıkışlar. Fiziksel Risk Etmenleri. Biyolojik ve Kimyasal Risk Etmenleri. Psikososyal Risk Etmenleri ve Mobbing. Yangın Söndürücüler. Temel ilk yardım eğitimi, kişisel koruyucu donanımlar. Çalışma hayatında etik. Sağlık ve güvenlik işaretleri, vardiyalı çalışma ve gece çalışması. Kaza oluşumu ve çeşitleri, Meslek Hastalıkları ve korunma yolları, Atölyede elektrikli ve elektriksiz aletlerde iş güvenliği, İş güvenliğinde Koruyucular, İlkyardım kuralları, Yangın ve Patlamalarda güvenlik önlemleri, İş Güvenliği ve işçi sağlığı mevzuatı ve İş Güvenliği Soruşturması

Bu programda okuyan öğrencilerin iki yıl boyunca gördükleri teorik dersleri yerinde uygulamak amacıyla gerek özel gerek kamu kurum ve kuruluşlarında yaptıkları staj eğitimi sonunda bu eğitimle ilgili olarak hazırladıkları Staj Defteri ve Staj Raporları ile işyeri raporlarının değerlendirilmesini kapsamaktadır.

Yönlendirilmiş çalışma teknikleri, konu araştırma, konu seçimi, alan taraması ve taslak içeriği geliştirme, içerik hazırlama, içeriğe göre alan taraması, çalışmanın yazımı, çalışmanın değerlendirilmesi, çalışmanın teslimi.

I.Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Anlaşması, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatına Genel Bir Bakış, Cemiyetler ve Faaliyetleri, Mustafa Kemal Paşanın Samsun’a çıkışı, Kongreler, Meclis-i Mebusan’ın Toplanması ve Misak-ı Milli, TMMM’nin Açılması, Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele. Sakarya Zaferi, Milli Mücadele’nin Mali Kaynakları, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Antlaşma ve ardından Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, 1924 Anayasası, Çok Partili Yaşam Deneyimi, Şeyh Sait Ayaklanması, Cumhuriyete Karşı Diğer Tepkiler, Menemen Olayı, Atatürk’ün dış politika ilkeleri ve uygulamaları, hukuk, eğitim, kültür, ekonomik, sosyal ve benzeri alanlarda yapılan inkılaplar ile Atatürkçü Düşünce Sistemini oluşturan altı Atatürk İlkesi: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık ilkeleri ile dünden bugüne Atatürkçü Düşünce Sistemi.

Dilin Tanımı Ve Önemi. Dilin Oluşumu, Dünya Dilleri, Türkçe`nin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri. Türkçe`nin Ses Bilgisi, Türkçe`deki Ses Olayları (Ünlü Düşmesi, Ünlü Türemesi, Ünsüz Düşmesi, Ünsüz Türemesi, Benzeşme). Yazım (İmlâ) Kuralları. Noktalama İşaretleri. Türkçe`de Vurgu. Türkçe`nin Çekim Ekleri. Türkçe`de Yeni Kelime Yapma Yolları, İsimden İsim Yapma Ekleri, İsimden Fiil Yapma Ekleri. Fiilden İsim Yapma Ekleri, Fiilden Fiil Yapma Ekleri. Kelime Grupları. Cümle Bilgisi, Cümlenin Ögeleri, Anlamlarına Göre Cümleler, Yapılarına Göre Cümleler, Yükleminin Türüne Göre Cümleler, Yükleminin Anlamına Göre Cümleler. Anlatım Yolları Ve Sözlü Anlatım Türleri. Yazılı Anlatım Türleri. Edebî Türler, Atasözleri, Deyim Ve İkilemeler.