Dersler

Doğuş Üniversitesinin Tarihçesi, Doğuş Üniversitesi Yönetim Şeması, Akademik Birimler, Akademik Takvim, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Yapısı, Görevleri), Kütüphane Daire Başkanlığı (Yapısı, Görevleri), Kütüphanenin Sunduğu Hizmetler, Kütüphane Araştırma ve Bilgi Kaynakları, Web aracılığıyla kütüphane kataloğu tarama, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Kulüpleri, (Yapısı, Görevleri), Doğuş Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kanunu Yönetmeliği, Erasmus Ofisi, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Yapısı ve Görevleri), Doğuş Üniversitesi Mezunlar Derneği.

Zorunlu 

İşletmecilikle ilgili temel kavramlar, işletme çeşitleri, işletme sistemi, işletmelerin kuruluşu, yönetim, üretim yönetimi, pazarlama yönetimi, insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler yönetimi, finans, muhasebe, araştırma ve geliştirme.

Seçmeli

Sayı sistemleri, Sayılarla ilgili özellikler, Asal sayılar, Tek ve çift sayılar, Pozitif ve negatif sayılar, Faktöryel, Rasyonel ve ondalıklı sayılar, Reel sayılar, Mutlak değer, Asal çarpanlar, OKEK, OBEB, Üslü sayılar, Köklü sayılar, Çarpanlara ayırma, Kümeler, fonksiyonlar, Birinci dereceden denklemler, Orantılar, Problemler (Havuz, İşçi, Yol), Problemler (Yaş, Mod, Bölünebilme)

Temel dış ticaret işlemlerine ilişkin kavramları anlama ve dış ticaret işlemleri uygulamalarını yapabilme, dış ticareti yerel ticaretten ayıran unsurlar, dış ticaret belgelerinin düzenlenmesi, İngilizce dış ticaret terimleri, teslim şekillerinin açıklanması ve uygulamalarının gösterilmesi, ödeme yöntemlerinin açıklanması, uluslararası ekonomik kuruluşlar, Uluslararası Para Fonu (IMF), Avrupa Birliği. Avrupa Birliği’nin kuruluşu ve Genel Yapısı

Zorunlu

Uluslararası lojistik ile ilgili temel kavramları tanımak, uluslararası taşımacılık sürecinde yer alan kuruluşları tanımak, teslim şekillerini uygulamak, uluslararası lojistikte sigortacılık işlemlerini uygulamak, uluslararası nakliyede riskler ve maliyet, alıcı riski, ülke riski, kur riski, uluslararası ticarette teslim şekilleri (incoterms), karayolu taşımacılığının boyutları, karayolu taşımacılığının avantaj ve dezavantajları, uluslararası nakliyede denizyolu taşımacılığı,  uluslararası nakliyede havayolu taşımacılığı, uluslararası nakliyede demiryolu ve çoklu taşımacılık.

Zorunlu

Bilgi teknolojileri temel kavramlar, bilgi toplumu, Bilgisayar örgütlenmesi, bilgisayar donanımı, girdi-çıktı birimleri, bellek ve diğer donanımlar, Bilgisayar yazılımı, yazılımın bileşenleri, programlama ve işletim sistemi, İşletim sistemleri ve türleri, işletim sisteminin temel görevleri, işletim sistemi kullanımı, ofis yazılımlarının ortak öğeleri, yazılımların çalıştırılması ve sona erdirilmesi, menüler, kısayollar, uygulamalar, İşlem tabloları, temel kavramlar ve işlem tablosu kullanımı, sunu programları, sunu programlarının temel özellikleri ve kullanımı, veri tabanı, temel kavramlar, veri tabanı kullanımı.

Zorunlu

Hukukun tanımı, hukukun gerekliliği, toplum hayatını düzenleyen sosyal düzen kuralları, hukuk ile diğer sosyal düzen kuralları arasındaki ilişkiler ve farklar, kamu ve özel hukuk ayrımındaki kriterler, eşitlik, taraf kriterleri, kamu hukukunun dalları, kanunların tanımı, kabulü, yürürlüğe girmesi ve özellikleri.

Zorunlu

Dış ticaret işlemlerine ilişkin mevzuatı takip edebilme ve ihracat - ithalat işlemlerini yürütme, dış ticaret mevzuatının kaynaklarının açıklanması ve izleme, ihracatçı birlikleri, görevleri ve firma ihracatçı birlikleri arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi, temel ihracat türlerini uygulamasına ilişkin örnek olaylar ve açıklamaları, ithalat işlemlerine ilişkin örnek olaylar ve açıklamaları. gümrük işlemlerinde kullanılan temel kavramların açıklanması , gümrük mevzuatını tanıtılması, uygulanan gümrük rejimlerinin açıklanması, mevzuata uygun olarak gümrük işlemlerinin yapılması ve örnek olaylar ile belge doldurma.

Zorunlu

Dış ticaret ve finansal piyasalara ilişkin temel kavramlar, risk ve getiri ilişkisi, dış ticarette karşılaşılan riskler, dış ticarette kullanılan ödeme şekilleri, dış ticaret işlemlerini destekleyen kamu kuruluşları ve devlet yardımları, finansal sistem ve dış ticaret firmaları üzerine etkisi, dış ticaret işlemlerinde başlıca finansman yöntemleri ve uygulamalar, dış ticaret finansmanında alternatif yöntemler ve uygulamaları, ticari banka kredileri, eximbank kaynakları, prefinansman kredileri, dış ticaret finansmanında alternatif yöntemler ve uygulamalar, faktoring işlemlerine yönelik sayısal işlemler, dış ticaret işlemlerinde forfaiting’in işleyişi.

Zorunlu

Gümrük uygulamasının ana unsurları, gümrük kıymeti belirlemede yöntemleri, gümrük tarife cetveli, gümrük rejimleri, transit rejim, antrepo rejimi, antrepo rejimi, dahilde işleme rejimi, dahilde işleme rejimi dahilde işleme rejimi uygulamaları, hariçte işleme rejimi, serbest dolaşıma giriş rejimi , ithalat rejimi, ithalatta kullanılan belgelerin doldurulmasının örneklerle gösterilmesi, ithalatta kullanılan belgelerin doldurulmasının örneklerle gösterilmesi , ihracat rejimi ihracatta kullanılan belgelerin doldurulmasının örneklerle gösterilmesi.

Zorunlu

Girişimcilik kavramı, Girişimcilik özelliklerinin değerlendirilmesi, yaratıcılık ve iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri, küçük işletmelerin çeşitleri, KOBİ’lerde yönetim, KOBİ’lerde insan kaynakları yönetimi, KOBİ’lerde halkla ilişkiler, KOBİ’lerde pazarlama, Pazar araştırma, KOBİ’lerde üretim yönetimi, KOBİ’lerde ARGE, KOBİ’lerde finansman, KOBİ’lerde muhasebe, İş planı kavramı, iş planı pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal planları içerecek şekilde değerlendirilmesi.

Seçmeli

İngilizce dış ticaret terimleri, ingilizce dış ticaret terimleri, sipariş teklifiyle ilgili yazışmalar, sipariş koşullarıyla ilgili yazışmalar, sipariş koşullarıyla ilgili terimler, sipariş miktarıyla ilgili yazışmalar, siparişin ambalajlamasıyla ilgili yazışmalar, siparişin ödeme koşullarıyla ilgili yazışmalar, sipariş normal bir şekilde yerine getirilirken yapılan yazışmalar, üretimin başladığını bildirmeyle ilgili yazışmalar, sevkiyatın bildirilmesiyle ilgili yazışmalar, siparişle ilgili anlaşmazlıklar ve gecikmelerle ilgili yazışmalar, şirket ve temsilcilikleri ile ilgili yazışmalar, acentelik ve temsilcilik sözleşmesiyle ilgili yazışmalar, sözleşmeye şirket tarafından son verilmesiyle ilgili yazışmalar. Teşekkür mektubu, kutlama mektubu gibi özel durumlarda yapılan yazışmalar, bankalarla yapılan yazışmalar, akreditif açılmasıyla ilgili yazışmalar.

Zorunlu

Fiyat Mekanizması, Talep, Talep Fonksiyonu, Talep Kanunu, Talep Eğrisi ve Kayması, Talep Eğrisi Kayma Sebepleri, Arz, Arz Fonksiyonu, Arz Kanunu, Arz Eğrisi ve Kayması ,Arz Eğrisi Kayma Sebepleri, Piyasa Dengesi, Piyasa Dengesinden Sapmalar, Arz Fazlası ve Talep Fazlası , Esneklik, Talebin Fiyat Esnekliği, Arz Esnekliği, Kayıtsızlık Eğrileri, Ekonomik Büyüme, Milli Gelir ve Hesaplanış Biçimleri, Enflasyon tanımı, türleri ve sonuçları, İstihdam, İşsizlik ve Türleri , Toplam Talep - Toplam Arz Modeli ve Tam İstihdam Düzeyinin Belirlenmesi, Piyasa Çeşitleri, Bankacılık Sistemi ve Para, Para ve Maliye Politikalar

Zorunlu

Temel dış ticaret işlemlerine ilişkin kavramları anlama ve dış ticaret işlemleri uygulamalarını yapabilme, dış ticareti yerel ticaretten ayıran unsurlar, dış ticaret belgelerinin düzenlenmesi, İngilizce dış ticaret terimleri, teslim şekillerinin açıklanması ve uygulamalarının gösterilmesi, ödeme yöntemlerinin açıklanması, uluslararası ekonomik kuruluşlar, Uluslararası Para Fonu (IMF), Avrupa Birliği. Avrupa Birliği’nin kuruluşu ve Genel Yapısı

Seçmeli

Derse giriş ve milletler, Soru yapıları, Bir dil okuluna kayıt, İnsanlar hakkında soru sorma, Meslekler, Geniş Zaman, Sıklık bildiren zaman zarfları, Randevu alma, Eşdizimlilik, Geçmiş zaman cümleleri, Bağlaçlar, Bilgiyi yanıtlama, Geçmiş zaman; soru ve kısa cevaplar, Amaç mastarları, Haberlere tepki vermek, İstasyonda, Şimdiki ve Geniş zaman, Takside, Yardım istemek ve teklif etmek, Yön tarifleri ve yerler, Trafik işaretleri, Sürekli geçmiş zaman, Zaman bağlaçları, Komut verme, Hız Limitleri, Dünya; Asya, Atlantik, Everest Dağı vb. Coğrafi isimlerle kullanılan artikeller, Gelecek zaman: Cümleler, sorular ve kısa cevaplar, Şüphe belirtme.

Zorunlu

İletişim kavramı, iletişim süreci, sözel iletişim, sözsüz iletişim, bireylerarası iletişim, grup iletişimi, örgüt içi iletişim, kitle iletişimi, çevrimiçi iletişim, kültürlerarası iletişim.

Zorunlu

İş Hukukunun temel kavramları, İşçi, İşveren vb., İş Sözleşmesi, İşçi ve İşveren borçları, çalışma süreleri, Sözleşmenin sona ermesi.

Zorunlu

İş yeri organizasyonu, birimler arası ilişkiler, gözlem ve uygulamalar.

Zorunlu

Yönlendirilmiş çalışma teknikleri, konu araştırma, konu seçimi, alan taraması ve taslak içeriği geliştirme, içerik hazırlama, içeriğe göre alan taraması, çalışmanın yazımı, çalışmanın değerlendirilmesi, çalışmanın teslimi.

Zorunlu

I.Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Anlaşması, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatına Genel Bir Bakış, Cemiyetler ve Faaliyetleri, Mustafa Kemal Paşanın Samsun’a çıkışı, Kongreler, Meclis-i Mebusan’ın Toplanması ve Misak-ı Milli, TMMM’nin Açılması, Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele. Sakarya Zaferi, Milli Mücadele’nin Mali Kaynakları, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Antlaşma ve ardından Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, 1924 Anayasası, Çok Partili Yaşam Deneyimi, Şeyh Sait Ayaklanması, Cumhuriyete Karşı Diğer Tepkiler, Menemen Olayı, Atatürk’ün dış politika ilkeleri ve uygulamaları, hukuk, eğitim, kültür, ekonomik, sosyal ve benzeri alanlarda yapılan inkılaplar ile Atatürkçü Düşünce Sistemini oluşturan altı Atatürk İlkesi: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık ilkeleri ile dünden bugüne Atatürkçü Düşünce Sistemi.

Zorunlu

Dilin Tanımı Ve Önemi. Dilin Oluşumu, Dünya Dilleri, Türkçe`nin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri. Türkçe`nin Ses Bilgisi, Türkçe`deki Ses Olayları (Ünlü Düşmesi, Ünlü Türemesi, Ünsüz Düşmesi, Ünsüz Türemesi, Benzeşme). Yazım (İmlâ) Kuralları. Noktalama İşaretleri. Türkçe`de Vurgu. Türkçe`nin Çekim Ekleri. Türkçe`de Yeni Kelime Yapma Yolları, İsimden İsim Yapma Ekleri, İsimden Fiil Yapma Ekleri. Fiilden İsim Yapma Ekleri, Fiilden Fiil Yapma Ekleri. Kelime Grupları. Cümle Bilgisi, Cümlenin Ögeleri, Anlamlarına Göre Cümleler, Yapılarına Göre Cümleler, Yükleminin Türüne Göre Cümleler, Yükleminin Anlamına Göre Cümleler. Anlatım Yolları Ve Sözlü Anlatım Türleri. Yazılı Anlatım Türleri. Edebî Türler, Atasözleri, Deyim Ve İkilemeler.

Zorunlu

Temel istatistik analiz tipleri, Frekans tablolarını oluşturma ve yorumlama, Merkezi eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplama, Temel olasılık hesaplamaları, Kesikli ve sürekli rasgele değişkenlere ait olasılık dağılımları.

Seçmeli

Etik ve İş etiği alanında teorik bilgilerin yanında, etik yönetimi, etik ikilemlerin çözümü, gri alanların önlenmesi, etik kod oluşturma ve uygulama, mesleki etik kodların uygulanmasına dönük alanları içerir.

Seçmeli

E-Ticaret'e Giriş, E-ticaret tarihçesi, E-ticaret tarafları, E-Ticaret Güvenliği ve Ödeme Sistemleri, E-Ticaret için İş Modelleri, E-Ticaret ve Pazarlama, E-ticarete dair hukuksal düzenlemeler, E-lojistik ve dış ticaret, E-ticaret ve belge düzeni

Seçmeli

Kalite kavramı, Standart ve standardizasyon. Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, Toplam kalite yönetimi, Ölçme, analiz, iyileştirme, Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, İş sağlığı ve güvenliği standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetimi, Kaynak yönetimi, Efqm mükemmellik modeli

Seçmeli

Güncel uluslararası ekonomik gelişmeleri takip eder. Uluslararası ticari ve siyasi ilişkilerinin temel aktörlerinden olan uluslararası örgütleri analiz eder. Küreselleşen dünya ekonomisinde, bölgeselleşme ve entegrasyon hareketinin Türkiye dış ticareti açısından anlamını değerlendirir. Türkiye ekonomisinin dünya ekonomisi içindeki konumunun uluslararası üretim ağları, iktisadi bağımlılık ve uluslararası rekabet bağlamlarında yorumlar. Uluslararası örgütlerin küresel veya bölgesel dinamiklerini çözümler.

Seçmeli

Oran ve orantı, yüzde, paranın zaman değeri, anüite, iskonto, maliyet ve kar hesapları, faiz hesapları.

Seçmeli

Avrupa’da 2. Dünya Savaşı Öncesi ve Sonrası Gelişmeler, AB Modelini Oluşturmak, AB Genişleme Süreci, AB Kurumsal Yapısı, Türkiye-AB İlişkilerinin Başlangıcı, 1/95 Sayılı Ortaklık Konseyi Kararı ve Uyum Çalışmaları, AB Ortak Ticaret Politikasının Hukuki Çerçevesi, Amacı, Kapsamı, Ortak Ticaret Politikası Araçları; OGT, İthalatta Ortak Kurallar, İhracatta Ortak Kurallar, Uluslararası Anlaşmalar, Serbest Ticaret Anlaşmaları, Gümrük Birliği, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi, Ortak Ticaret Politikası Çerçevesinde Kullanılan Ticari Belgeler.

Seçmeli