Dersler

Dış Ticaret Dersler

Doğuş Üniversitesinin Tarihçesi, Doğuş Üniversitesi Yönetim Şeması, Akademik Birimler, Akademik Takvim, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Yapısı, Görevleri), Kütüphane Daire Başkanlığı (Yapısı, Görevleri), Kütüphanenin Sunduğu Hizmetler, Kütüphane Araştırma ve Bilgi Kaynakları, Web aracılığıyla kütüphane kataloğu tarama, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Kulüpleri, (Yapısı, Görevleri), Doğuş Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kanunu Yönetmeliği, Erasmus Ofisi, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Yapısı ve Görevleri), Doğuş Üniversitesi Mezunlar Derneği.

İşletmecilikle ilgili temel kavramlar, işletme çeşitleri, işletme sistemi, işletmelerin kuruluşu, yönetim, üretim yönetimi, pazarlama yönetimi, insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler yönetimi, finans, muhasebe, araştırma ve geliştirme.

Sayılar: doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, ondalık yazılış, gerçek sayılar. Oran ve orantı: Oran ve orantı problemleri. Yüzde ve faiz oranları: Ondalık sayılarla hesaplamalar, yüzde problemleri, basit faiz, bileşik faiz ve faiz problemleri.

Temel dış ticaret işlemlerine ilişkin kavramları anlama ve dış ticaret işlemleri uygulamalarını yapabilme, dış ticareti yerel ticaretten ayıran unsurlar, dış ticaret belgelerinin düzenlenmesi, İngilizce dış ticaret terimleri, teslim şekillerinin açıklanması ve uygulamalarının gösterilmesi, ödeme yöntemlerinin açıklanması, uluslararası ekonomik kuruluşlar, Uluslararası Para Fonu (IMF), Avrupa Birliği. Avrupa Birliği’nin kuruluşu ve Genel Yapısı

Pazarlama kavramı, pazarlamanın önemi, mal ve hizmetlerin özellikleri, talebi etkileyen dış faktörler ve motivasyonlar, pazarlama karması, pazar dilimlendirilmesi, ürün oluşturma, fiyat, stratejik pazarlama, pazarlama teknikleri, dağıtım kanalları.

Uluslararası lojistik ile ilgili temel kavramları tanımak, uluslararası taşımacılık sürecinde yer alan kuruluşları tanımak, teslim şekillerini uygulamak, uluslararası lojistikte sigortacılık işlemlerini uygulamak, uluslararası nakliyede riskler ve maliyet, alıcı riski, ülke riski, kur riski, uluslararası ticarette teslim şekilleri (incoterms), karayolu taşımacılığının boyutları, karayolu taşımacılığının avantaj ve dezavantajları, uluslararası nakliyede denizyolu taşımacılığı,  uluslararası nakliyede havayolu taşımacılığı, uluslararası nakliyede demiryolu ve çoklu taşımacılık.

Bilgi teknolojileri temel kavramlar, bilgi toplumu, Bilgisayar örgütlenmesi, bilgisayar donanımı, girdi-çıktı birimleri, bellek ve diğer donanımlar, Bilgisayar yazılımı, yazılımın bileşenleri, programlama ve işletim sistemi, İşletim sistemleri ve türleri, işletim sisteminin temel görevleri, işletim sistemi kullanımı, ofis yazılımlarının ortak öğeleri, yazılımların çalıştırılması ve sona erdirilmesi, menüler, kısayollar, uygulamalar, İşlem tabloları, temel kavramlar ve işlem tablosu kullanımı, sunu programları, sunu programlarının temel özellikleri ve kullanımı, veri tabanı, temel kavramlar, veri tabanı kullanımı.

Hukukun tanımı, hukukun gerekliliği, toplum hayatını düzenleyen sosyal düzen kuralları, hukuk ile diğer sosyal düzen kuralları arasındaki ilişkiler ve farklar, kamu ve özel hukuk ayrımındaki kriterler, eşitlik, taraf kriterleri, kamu hukukunun dalları, kanunların tanımı, kabulü, yürürlüğe girmesi ve özellikleri.

Dış ticaret işlemlerine ilişkin mevzuatı takip edebilme ve ihracat - ithalat işlemlerini yürütme, dış ticaret mevzuatının kaynaklarının açıklanması ve izleme, ihracatçı birlikleri, görevleri ve firma ihracatçı birlikleri arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi , temel ihracat türlerini uygulamasına ilişkin örnek olaylar ve açıklamaları , ithalat işlemlerine ilişkin örnek olaylar ve açıklamaları.gümrük işlemlerinde kullanılan temel kavramların açıklanması , gümrük mevzuatını tanıtılması , uygulanan gümrük rejimlerinin açıklanması , mevzuata uygun olarak gümrük işlemlerinin yapılması ve örnek olaylar ile belge doldurma.

Geleneksel ve modern pazarlama anlayışı, pazar ve pazar kriterleri, ürün, pazarlama kurumları, ihracat pazarlamasına etki eden faktörler, dış pazar araştırması, pazarlama stratejisi saptama, dağıtım kanallarının seçimi, satış ve tutundurma faaliyetleri; pazarlama stratejisi ve politikası, ihracat pazarlamasında gerekli başvuru bilgileri

Dış ticaret ve finansal piyasalara ilişkin temel kavramlar, risk ve getiri ilişkisi, dış ticarette karşılaşılan riskler, dış ticarette kullanılan ödeme şekilleri, dış ticaret işlemlerini destekleyen kamu kuruluşları ve devlet yardımları, finansal sistem ve dış ticaret firmaları üzerine etkisi, dış ticaret işlemlerinde başlıca finansman yöntemleri ve uygulamalar, dış ticaret finansmanında alternatif yöntemler ve uygulamaları, ticari banka kredileri, eximbank kaynakları, prefinansman kredileri, dış ticaret finansmanında alternatif yöntemler ve uygulamalar, faktoring işlemlerine yönelik sayısal işlemler, dış ticaret işlemlerinde forfaiting’in işleyişi.

Gümrük uygulamasının ana unsurları, gümrük kıymeti belirlemede yöntemleri, gümrük tarife cetveli, gümrük rejimleri, transit rejim, antrepo rejimi, antrepo rejimi, dahilde işleme rejimi, dahilde işleme rejimi dahilde işleme rejimi uygulamaları, hariçte işleme rejimi, serbest dolaşıma giriş rejimi , ithalat rejimi, ithalatta kullanılan belgelerin doldurulmasının örneklerle gösterilmesi, ithalatta kullanılan belgelerin doldurulmasının örneklerle gösterilmesi , ihracat rejimi ihracatta kullanılan belgelerin doldurulmasının örneklerle gösterilmesi.

Girişim, girişimci, girişimcilik; Girişimci ve yönetici (profesyonel yönetici) arasındaki benzerlik ve farklar; Girişimcinin işletme başarısındaki rolü ve önemi; Girişimcilik ve küçük-orta boy işletmeciliği ön plana çıkaran eğilimler; Küreselleşme; Dünyada ve Türkiye'de girişimcilik; Girişimci ve KOBİ'lerle ilgili gelişmeler (toplam istihdamda girişimcilerin payı, girişimci sayısındaki değişim); Kadın girişimcilik; Türkiye'de girişimci adaylarına öneriler; Yenilik; Yeni fikirler ve buluşlar; Girişim riskleri; Başarılı girişimcilerden örnekler.

İngilizce dış ticaret terimleri, ingilizce dış ticaret terimleri, sipariş teklifiyle ilgili yazışmalar, sipariş koşullarıyla ilgili yazışmalar, sipariş koşullarıyla ilgili terimler, sipariş miktarıyla ilgili yazışmalar, siparişin ambalajlamasıyla ilgili yazışmalar, siparişin ödeme koşullarıyla ilgili yazışmalar, sipariş normal bir şekilde yerine getirilirken yapılan yazışmalar, üretimin başladığını bildirmeyle ilgili yazışmalar, sevkiyatın bildirilmesiyle ilgili yazışmalar, siparişle ilgili anlaşmazlıklar ve gecikmelerle ilgili yazışmalar, şirket ve temsilcilikleri ile ilgili yazışmalar, acentelik ve temsilcilik sözleşmesiyle ilgili yazışmalar, sözleşmeye şirket tarafından son verilmesiyle ilgili yazışmalar. Teşekkür mektubu, kutlama mektubu gibi özel durumlarda yapılan yazışmalar, bankalarla yapılan yazışmalar, akreditif açılmasıyla ilgili yazışmalar.

Fiyat Mekanizması, Talep, Talep Fonksiyonu, Talep Kanunu, Talep Eğrisi ve Kayması, Talep Eğrisi Kayma Sebepleri, Arz, Arz Fonksiyonu, Arz Kanunu, Arz Eğrisi ve Kayması ,Arz Eğrisi Kayma Sebepleri, Piyasa Dengesi, Piyasa Dengesinden Sapmalar, Arz Fazlası ve Talep Fazlası , Esneklik, Talebin Fiyat Esnekliği, Arz Esnekliği, Kayıtsızlık Eğrileri, Ekonomik Büyüme, Milli Gelir ve Hesaplanış Biçimleri, Enflasyon tanımı, türleri ve sonuçları, İstihdam, İşsizlik ve Türleri , Toplam Talep - Toplam Arz Modeli ve Tam İstihdam Düzeyinin Belirlenmesi, Piyasa Çeşitleri, Bankacılık Sistemi ve Para, Para ve Maliye Politikalar

Uluslararası ticaret teorileri ve politikalarının etkilerini, temel uluslararası ticaret teorilerinin açıklanması, dış ticaret politikası amaç ve araçları tanımlanması ve uygulama yöntemleri, gümrük tarifeleri, gümrük vergilerinin konuluş esasları, gümrük vergilerinin ekonomik etkileri, türkiye’de gümrük vergileri, j eğrisi, kutuplaşma teorisi, GATT, dünya ticaret örgütü (WTO), karadeniz ekonomik işbirliği (KEİ), dış ödemeler bilançosu, ana hesap grupları, dış ödeme açığı ve fazlası, serbest rekabet, sübvansiyon, damping, karteller, döviz piyasası, döviz piyasası işlemcileri, Bretton Woods sistemi.

Derse giriş ve milletler, Soru yapıları, Bir dil okuluna kayıt, İnsanlar hakkında soru sorma, Meslekler, Geniş Zaman, Sıklık bildiren zaman zarfları, Randevu alma, Eşdizimlilik, Geçmiş zaman cümleleri, Bağlaçlar, Bilgiyi yanıtlama, Geçmiş zaman; soru ve kısa cevaplar, Amaç mastarları, Haberlere tepki vermek, İstasyonda, Şimdiki ve Geniş zaman, Takside, Yardım istemek ve teklif etmek, Yön tarifleri ve yerler, Trafik işaretleri, Sürekli geçmiş zaman, Zaman bağlaçları, Komut verme, Hız Limitleri, Dünya; Asya, Atlantik, Everest Dağı vb. Coğrafi isimlerle kullanılan artikeller, Gelecek zaman: Cümleler, sorular ve kısa cevaplar, Şüphe belirtme.

İletişim kavramı, iletişim süreci, sözel iletişim, sözsüz iletişim, bireylerarası iletişim, grup iletişimi, örgüt içi iletişim, kitle iletişimi, çevrimiçi iletişim, kültürlerarası iletişim.

İş Hukukunun temel kavramları, İşçi, İşveren vb., İş Sözleşmesi, İşçi ve İşveren borçları, çalışma süreleri, Sözleşmenin sona ermesi.

Bu programda okuyan öğrencilerin iki yıl boyunca gördükleri teorik dersleri yerinde uygulamak amacıyla gerek özel gerek kamu kurum ve kuruluşlarında yaptıkları staj eğitimi sonunda bu eğitimle ilgili olarak hazırladıkları Staj Defteri ve Staj Raporları ile işyeri raporlarının değerlendirilmesini kapsamaktadır.

Yönlendirilmiş çalışma teknikleri, konu araştırma, konu seçimi, alan taraması ve taslak içeriği geliştirme, içerik hazırlama, içeriğe göre alan taraması, çalışmanın yazımı, çalışmanın değerlendirilmesi, çalışmanın teslimi.

I.Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Anlaşması, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatına Genel Bir Bakış, Cemiyetler ve Faaliyetleri, Mustafa Kemal Paşanın Samsun’a çıkışı, Kongreler, Meclis-i Mebusan’ın Toplanması ve Misak-ı Milli, TMMM’nin Açılması, Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele. Sakarya Zaferi, Milli Mücadele’nin Mali Kaynakları, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Antlaşma ve ardından Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, 1924 Anayasası, Çok Partili Yaşam Deneyimi, Şeyh Sait Ayaklanması, Cumhuriyete Karşı Diğer Tepkiler, Menemen Olayı, Atatürk’ün dış politika ilkeleri ve uygulamaları, hukuk, eğitim, kültür, ekonomik, sosyal ve benzeri alanlarda yapılan inkılaplar ile Atatürkçü Düşünce Sistemini oluşturan altı Atatürk İlkesi: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık ilkeleri ile dünden bugüne Atatürkçü Düşünce Sistemi.

Dilin Tanımı Ve Önemi. Dilin Oluşumu, Dünya Dilleri, Türkçe`nin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri. Türkçe`nin Ses Bilgisi, Türkçe`deki Ses Olayları (Ünlü Düşmesi, Ünlü Türemesi, Ünsüz Düşmesi, Ünsüz Türemesi, Benzeşme). Yazım (İmlâ) Kuralları. Noktalama İşaretleri. Türkçe`de Vurgu. Türkçe`nin Çekim Ekleri. Türkçe`de Yeni Kelime Yapma Yolları, İsimden İsim Yapma Ekleri, İsimden Fiil Yapma Ekleri. Fiilden İsim Yapma Ekleri, Fiilden Fiil Yapma Ekleri. Kelime Grupları. Cümle Bilgisi, Cümlenin Ögeleri, Anlamlarına Göre Cümleler, Yapılarına Göre Cümleler, Yükleminin Türüne Göre Cümleler, Yükleminin Anlamına Göre Cümleler. Anlatım Yolları Ve Sözlü Anlatım Türleri. Yazılı Anlatım Türleri. Edebî Türler, Atasözleri, Deyim Ve İkilemeler.