Dersler

Fizyoterapi Programı Dersler

Yönetim Şeması, Akademik Birimler, Akademik Takvim, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ( Yapısı, Görevleri), Kütüphane Daire Başkanlığı (Yapısı, Görevleri), Kütüphanenin Sunduğu Hizmetler, Kütüphane Araştırma ve Bilgi Kaynakları, Web aracılığıyla kütüphane kataloğu tarama, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Kulüpleri, (Yapısı, Görevleri), Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kanunu Yönetmeliği, Erasmus Ofisi, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Yapısı ve Görevleri)

Zorunlu

Biyofiziğin Tarihçesi, Biyofiziğin konuları, Ölçme ve Birim Sistemleri, Ölçüm Hata Hesaplamaları, Biyofizik/Fiziksel Nicelikler ve Kavramlar, Biyolojik Sistemler ve Fizik Yasalarının Uygulanması, Canlı sistemlerin molekül yapısı, Atom modelleri ve atom yapısı, Suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri, Makromoleküller, Asit-Baz Dengenin Düzenlenmesi, Radyoaktiflik ve Işın Biyofiziği, Biyolojik bir sistemde enerji ve yapılan iş, Solunum olayının biyofiziksel incelenmesi, Sinir Sistemi ve Elektriksel Benzetim, Sinaptik İletim Biyofiziği, Biyolojik Kontrolün Temel İlkeleri, Temel Kontrol Teorisi, Geri Besleme Mekanizması Elektriksel Teknoloji ve EEG, EMG, ECG Dalga Karakteristikleri ve Çalışma Prensipleri.

Seçmeli

Genel patoloji ile ilgili teorik kavramlar, patolojiye giriş, hücre zedelenmesi, adaptasyon, akut ve kronik inflamasyon, doku onarımı, hemodinamik değişiklikler, tromboembolizm ve şok, kanser epidemiyolojisi, neoplazi tanım ve sınıflaması, İmmünoloji, çevresel hastalıklar, patoloji laboratuarındaki işleyiş, spesimenlerin laboratuvara teslimi sırasında gerekli prosedürleri kapsamaktadır.

Seçmeli

İnsan vücudu ve yapıtaşlarının öğrenilmesi, bu yapıtaşlarını oluşturan hücreleri organizmaları ve organların anlatımını içerir.

Zorunlu

Dokular, Organlar ve Kontrol Sistemleri Hücre Membranından Taşınma ve Vücut Sıvıları Sinir Sistemi Duyu Fizyolojisi Kas Fizyolojisi Kan Fizyolojisi Dolaşım Fizyolojisi Solunum Fizyolojisi Boşaltım Fizyolojisi Üreme Fizyolojisi Sindirim Fizyolojisi Metabolizma ve Vücut Isısının Düzenlenmesi Endokrin Sistem

Zorunlu

Tıbbı terminoloji dersi genel okunuş yazılış kurallarını bilmek Ön ek, Kök, Son ek ile kelime kuruluşunu bilmek, Genel hastalık ve semptomlara ait terimleri bilmek Vücudun sistemlere (Hareket, sindiririm,  solunum, kardiyovasküler, kan yapıcı organlar, endokrin, sinir, duyu organlarına) ait anatomik, sağlık, hastalık terimlerini bilmek.

Zorunlu

İnternet Ve İnternet Tarayıcısı, Elektronik Posta Yönetimi, Haber Grupları / Forumlar, Web Tabanlı Öğrenme, Kişisel Web Sitesi Hazırlama, Elektronik Ticaret, Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş, İnternet Ve Kariyer, İş Görüşmesine Hazırlık, İşlem Tablosu, Formüller Ve Fonksiyonlar, Grafikler, Sunu Hazırlama, Tanıtıcı Materyal Hazırlama. Microsoft Office ve Open Office uygulamaları

Zorunlu

Hukukun tanımı, hukukun gerekliliği, toplum hayatını düzenleyen sosyal düzen kuralları, hukuk ile diğer sosyal düzen kuralları arasındaki ilişkiler ve farklar, kamu ve özel hukuk ayrımındaki kriterler, eşitlik, taraf kriterleri, kamu hukukunun dalları, kanunların tanımı, kabulü, yürürlüğe girmesi ve özellikleri.

Zorunlu

Vücudun yapıları, harekete yardımcı olan yapılar, hücre ve doku yapıları, kemikler – eklemler ve kasların yapıları, bölgesel bazda hareketlerin ve vücut yapılarının anlaşılması ( omuz, kol, baş , boyun, gövde vb. ) ve kinezyolojinin tanımlandırılması

Zorunlu

Anamnez alma, Referans noktaların kavranması için eksternal anatominin incelenmesi, Postür analizinin yapılması, Kısalık testlerinin uygulanması, Esneklik değerlendirmesi, Antropometrik ölçümlerin yapılması, Normal eklem hareket açıklıklarının gonyometre ile ölçümü, Manuel kas testinin uygulanması.

Zorunlu

Nöron Yapısı, Sınıflandırılması ve İşlevleri, Sinapsların Temel işlevleri ve Nörotransmiterler Aksiyon Potansiyeli Sinir Sisteminin Organizasyonu Merkezi Sinir Sistemi Periferik Sinir Sistemi Duyusal Reseptörler Motor İşlevler ve Motor İşlevlerin Kontrolü Sinir Yaralanmaları- Sinir Dejenerasyon ve Rejenerasyonları Özel Duyular (Görme, işitme, denge, tat, koku) Ağrı, Ağrı Tipleri ve Nitelikleri, Ağrının Taşınması ve Bastırılması Beyin Hemisferleri Lateralizasyon - Beynin Özel Alanları-Beyin Metabolizması - Kan Beyin Bariyeri Beynin Zihinsel İşlevleri - Bellek ve Öğrenme - Motivasyon Beynin Etkinlik Durumu - Uyku, Beyin Dalgaları, Epilepsi, Koma ve Beyin Ölümü

Seçmeli

Isı, Işık ve Hidroterapi modalitelerine ait fiziksel prensipler, fizyolojik etkiler, uygulama yöntemleri, endikasyon ve kontraendikasyonlar, riskler konusunda temel bilgiler ve uygulama örnekleri

 Zorunlu

Kalite kavramı, Standart ve standardizasyon, Toplam kalite yönetimi, Ölçme, analiz, iyileştirme, Yönetim kalitesi ve standartları, ISO 9000 serisi, Çevre standartları, İş sağlığı ve güvenliği standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetimi, Kaynak yönetimi ve EFQM mükemmellik modeli, Hizmet kalitesi.

Seçmeli

Sinir sisteminin anatomi ve fizyolojisine ait temel bilgi Sinir sistemi hastalıklarının oluşum mekanizmaları Sinir sistemi hastalıklarının klinik bilgisi Sinir sistemi hastalıklarına yönelik tedavi yaklaşımlarının teorik bilgisi ve uygulama prensipleri

Zorunlu

Spesifik masaj tekniklerinin mekanik, fizyolojik, psikolojik ve refleks etkileri, uygulama sonrası etkinliği belirlemede kullanılacak değerlendirme yöntemleri, pratik uygulamaları, bu yöntemlerin endikasyon ve kontraendikasyonları.

Zorunlu

Termal mekanizmalar, elektroterapi’deki fizyolojik yanıtların incelenmesi, yüksek frekanslı akımların temel özellikleri ve uygulama ilkeleri, alçak frekanslı akımlar ve uygulama yöntemleri, tens ve ultrason uygulama yöntemleri ve diatermilerin incelenmesi

Zorunlu

Derse giriş ve milletler, Soru yapıları, Bir dil okuluna kayıt, İnsanlar hakkında soru sorma, Meslekler, Geniş Zaman, Sıklık bildiren zaman zarfları, Randevu alma, Eşdizimlilik, Geçmiş zaman cümleleri, Bağlaçlar, Bilgiyi yanıtlama, Geçmiş zaman; soru ve kısa cevaplar, Amaç mastarları, Haberlere tepki vermek, İstasyonda, Şimdiki ve Geniş zaman, Takside, Yardım istemek ve teklif etmek, Yön tarifleri ve yerler, Trafik işaretleri, Sürekli geçmiş zaman, Zaman bağlaçları, Komut verme, Hız Limitleri, Dünya; Asya, Atlantik, Everest Dağı vb. Coğrafi isimlerle kullanılan artikeller, Gelecek zaman: Cümleler, sorular ve kısa cevaplar, Şüphe belirtme.

Zorunlu

İletişim kavramı, iletişim süreci, sözel iletisim, sözsüz iletisim, bireylerarasi iletisim, grup iletisimi, örgüt içi iletisim, kitle iletisimi, çevrimiçi iletisim, kültürlerarasi iletişim.

Seçmeli

İş ilişkilerinde uygulanan hukuk kuralları, İşçi-İşveren hak ve yükümlülükleri konusunda bilgi sahibi olmak, Sosyal Güvenlik Sistemini tanımak, İşçi-İşveren ilişkilerinde davranışlarını hukuk kuralları çerçevesinde düzenleyebilmek, çalışma yaşamında karşılaşılan problemleri kurallara uygun şekilde çözmek veya çözüm yollarını bilmek.

Zorunlu

Bu programda okuyan öğrencilerin iki yıl boyunca gördükleri teorik dersleri yerinde uygulamak amacıyla gerek özel gerek kamu kurum ve kuruluşlarında yaptıkları staj eğitimi sonunda bu eğitimle ilgili olarak hazırladıkları Staj Defteri ve Staj Raporları ile işyeri raporlarının değerlendirilmesini kapsamaktadır.

Zorunlu

Öğrenciler seçtikleri konularla ilgili, bilimsel bir projede aranan tüm niteliklere sahip bir çalışma yaparak, derledikleri kuramsal bilgileri, yaptıkları araştırmalarla ve uygulamalarla destekleyerek bir proje hazırlarlar.

Zorunlu

I.Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Anlaşması, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatına Genel Bir Bakış, Cemiyetler ve Faaliyetleri, Mustafa Kemal Paşanın Samsun’a çıkışı, Kongreler, Meclis-i Mebusan’ın Toplanması ve Misak-ı Milli, TMMM’nin Açılması, Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele. Sakarya Zaferi, Milli Mücadele’nin Mali Kaynakları, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Antlaşma ve ardından Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, 1924 Anayasası, Çok Partili Yaşam Deneyimi, Şeyh Sait Ayaklanması, Cumhuriyete Karşı Diğer Tepkiler, Menemen Olayı, Atatürk’ün dış politika ilkeleri ve uygulamaları, hukuk, eğitim, kültür, ekonomik, sosyal ve benzeri alanlarda yapılan inkılaplar ile Atatürkçü Düşünce Sistemini oluşturan altı Atatürk İlkesi: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık ilkeleri ile dünden bugüne Atatürkçü Düşünce Sistemi.

Zorunlu

Dilin Tanımı Ve Önemi. Dilin Oluşumu, Dünya Dilleri, Türkçe`nin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri. Türkçe`nin Ses Bilgisi, Türkçe`deki Ses Olayları (Ünlü Düşmesi, Ünlü Türemesi, Ünsüz Düşmesi, Ünsüz Türemesi, Benzeşme). Yazım (İmlâ) Kuralları. Noktalama İşaretleri. Türkçe`de Vurgu. Türkçe`nin Çekim Ekleri. Türkçe`de Yeni Kelime Yapma Yolları, İsimden İsim Yapma Ekleri, İsimden Fiil Yapma Ekleri. Fiilden İsim Yapma Ekleri, Fiilden Fiil Yapma Ekleri. Kelime Grupları. Cümle Bilgisi, Cümlenin Ögeleri, Anlamlarına Göre Cümleler, Yapılarına Göre Cümleler, Yükleminin Türüne Göre Cümleler, Yükleminin Anlamına Göre Cümleler. Anlatım Yolları Ve Sözlü Anlatım Türleri. Yazılı Anlatım Türleri. Edebî Türler, Atasözleri, Deyim Ve İkilemeler.

Zorunlu

Girişim, girişimci, girişimcilik; Girişimci ve yönetici (profesyonel yönetici) arasındaki benzerlik ve farklar; Girişimcinin işletme başarısındaki rolü ve önemi; Girişimcilik ve küçük-orta boy işletmeciliği ön plana çıkaran eğilimler; Küreselleşme; Dünyada ve Türkiye'de girişimcilik; Girişimci ve KOBİ'lerle ilgili gelişmeler (toplam istihdamda girişimcilerin payı, girişimci sayısındaki değişim); Kadın girişimcilik; Türkiye'de girişimci adaylarına öneriler; Yenilik; Yeni fikirler ve buluşlar; Girişim riskleri; Başarılı girişimcilerden örnekler.

Seçmeli

Kırıklı hastaya yaklaşım Kırık iyileşmesi Kırıklı hastada fizik tedavi Ortopedik Hastalıklarda Bölgesel Fizyoterapi (Üst ve alt ekstremite)

Seçmeli

Büyüme ve gelişme Gelişim nörojisi Serbral palside fizik tedavi ve rehabilitasyon Spina bifidada fizik tedavi ve rehabilitasyon

Seçmeli

Ön ayak hastalıkları Kısa yürüme cihazları Uzun yürüme cihazları Gövde ortezleri Üst ekstremite ortezleri Alt ve üst ekstremite protezleri

Seçmeli

Bu ders; Ergoterapi Tanım, Tarihçe ve Teorileri, Ergoterapistin Görevleri, Fizyoterapi ve Ergoterapi Arasındaki Farklar ve Benzerlikler, Günlük Yaşam Aktiviteleri Değerlendirme Yöntemleri ve Tedavisi, El Değerlendirme ve Tedavisi, Kendine Yardım Aletleri, Çalışma Postürü ve Aktivite Analizi, İşyeri Düzenlemelerinde Ergonomik Yaklaşımlar, Ev Düzenlemesinde Ergonomik Prensipler, Geriatride İş ve Uğraşı Tedavisi ve Aktivite Terapisi, Hemiplejide Evrelere Göre Ergoterapi, Çevre Bilimi ve Sağlık, Kognitif Değerlendirme ve Eğitim, Duyu Bütünlüğü Tanım ve Tedavisi, Pediatride ergoterapii; konularını içermektedir.

Seçmeli

Bağışıklık, enflamasyon ve ağrı Romatolojik Hastalıklar Romatolojik hastaya yaklaşım Romatolojik hastalıklarda fizyoterapi

Seçmeli