Dersler

Fizyoloji Dersler

Doğuş Üniversitesinin Tarihçesi, Doğuş Üniversitesi Yönetim Şeması, Akademik Birimler, Akademik Takvim, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Yapısı, Görevleri), Kütüphane Daire Başkanlığı (Yapısı, Görevleri), Kütüphanenin Sunduğu Hizmetler, Kütüphane Araştırma ve Bilgi Kaynakları, Web aracılığıyla kütüphane kataloğu tarama, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Kulüpleri, (Yapısı, Görevleri), Doğuş Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kanunu Yönetmeliği, Erasmus Ofisi, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Yapısı ve Görevleri), Doğuş Üniversitesi Mezunlar Derneği.

Biyofiziğin Tarihçesi, Biyofiziğin konuları, Ölçme ve Birim Sistemleri, Ölçüm Hata Hesaplamaları, Biyofizik/Fiziksel Nicelikler ve Kavramlar, Biyolojik Sistemler ve Fizik Yasalarının Uygulanması, Canlı sistemlerin molekül yapısı, Atom modelleri ve atom yapısı, Suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri, Makromoleküller, Asit-Baz Dengenin Düzenlenmesi, Radyoaktiflik ve Işın Biyofiziği, Biyolojik bir sistemde enerji ve yapılan iş, Solunum olayının biyofiziksel incelenmesi, Sinir Sistemi ve Elektriksel Benzetim, Sinaptik İletim Biyofiziği, Biyolojik Kontrolün Temel İlkeleri, Temel Kontrol Teorisi, Geri Besleme Mekanizması Elektriksel Teknoloji ve EEG, EMG, ECG Dalga Karakteristikleri ve Çalışma Prensipleri

Genel patoloji ile ilgili teorik kavramlar, patolojiye giriş, hücre zedelenmesi, adaptasyon, akut ve kronik inflamasyon, doku onarımı, hemodinamik değişiklikler, tromboembolizm ve şok, kanser epidemiyolojisi, neoplazi tanım ve sınıflaması, İmmünoloji, çevresel hastalıklar, Neoplazide yayılım ve metastaz, Neoplazide etiyoloji, Kemik ve Eklemlerin normal yapısı, Kemik ve Eklem hastalıkları .

İnsan anatomisine giriş, Genel anatomik terimler, hareket sistemi anatomisi, dolaşım sistemi anatomisi, solunum sistemi anatomisi, sindirim sistemi anatomisi, ürogenital sistem anatomisi, endokrin sistem anatomisi, lenfatik sistem anatomisi, merkezi ve periferik sinir sistemi anatomisi, duyu organları anatomisi

Dokular, Organlar ve Kontol Sistemleri Hücre Membranından Taşınma ve Vücut Sıvıları Sinir Sistemi Duyu Fizyolojisi Kas Fizyolojisi Kan Fizyolojisi Dolaşım Fizyolojisi Solunum Fizyolojisi Boşaltım Fizyolojisi Üreme Fizyolojisi Sindirim Fizyolojisi Metabolizma ve Vücut Isısının Düzenlenmesi Endokrin Sistem

Sağlık kavramı ve sağlığın belirleyicileri; Tıbbi Terimleri okuma kuralları, Kaynaştırma harfleri, Tıbbi terimleri meydana getiren öğeler; ön ek, son ek, kök yapıları, kaynaştırma harfleri; Eponimler; Kardiyovasküler sistemde, solunum sisteminde, sindirim sisteminde, kas iskelet sisteminde, endokrin sistemde, sinir sisteminde ve duyusal sistemde, endokrin sistemde, üriner sistemde bulunan anatomik yapılara ve bu yapılara ait hastalıkların bulgu, tanı ve tedavilerine ilişkin terminoloji

Bilgi teknolojileri temel kavramlar, bilgi toplumu, Bilgisayar örgütlenmesi, bilgisayar donanımı, girdi-çıktı birimleri, bellek ve diğer donanımlar, Bilgisayar yazılımı, yazılımın bileşenleri, programlama ve işletim sistemi, İşletim sistemleri ve türleri, işletim sisteminin temel görevleri, işletim sistemi kullanımı, ofis yazılımlarının ortak öğeleri, yazılımların çalıştırılması ve sona erdirilmesi, menüler, kısayollar, uygulamalar, İşlem tabloları, temel kavramlar ve işlem tablosu kullanımı, sunu programları, sunu programlarının temel özellikleri ve kullanımı, veri tabanı, temel kavramlar, veri tabanı kullanımı.

Hukukun tanımı, hukukun gerekliliği, toplum hayatını düzenleyen sosyal düzen kuralları, hukuk ile diğer sosyal düzen kuralları arasındaki ilişkiler ve farklar, kamu ve özel hukuk ayrımındaki kriterler, eşitlik, taraf kriterleri, kamu hukukunun dalları, kanunların tanımı, kabulü, yürürlüğe girmesi ve özellikleri.

Vücudun yapıları, harekete yardımcı olan yapılar, hücre ve doku yapıları, kemikler – eklemler ve kasların yapıları, bölgesel bazda hareketlerin ve vücut yapılarının anlaşılması ( omuz, kol , baş , boyun, gövde vb ) ve kinezyolojinin tanımlandırılması

Anamnez alma, Referans noktaların kavranması için eksternal anatominin incelenmesi, Postür analizinin yapılması, Kısalık testlerinin uygulanması, , Esneklik değerlendirmesi, Antropometrik ölçümlerin yapılması, Normal eklem hareket açıklıklarının gonyometre ile ölçümü, Manuel kas testinin uygulanması.

Nöron Yapısı, Sınıflandırılması ve İşlevleri, Sinapsların Temel işlevleri ve Nörotransmiterler Aksiyon Potansiyeli Sinir Sisteminin Organizasyonu Merkezi Sinir Sistemi Periferik Sinir Sistemi Duyusal Reseptörler Motor İşlevler ve Motor İşlevlerin Kontrolü Sinir Yaralanmaları- Sinir Dejenerasyon ve Rejenerasyonları Özel Duyular (Görme, işitme, denge, tat, koku) Ağrı, Ağrı Tipleri ve Nitelikleri, Ağrının Taşınması ve Bastırılması Beyin Hemisferleri Lateralizasyon-Beynin Özel Alanları-Beyin Metabolizması- Kan Beyin Bariyeri Beynin Zihinsel İşlevleri- Bellek ve Öğrenme- Motivasyon Beynin Etkinlik Durumu- Uyku, Beyin Dalgaları, Epilepsi, Koma ve Beyin Ölümü

Isı, Işık ve Hidroterapi modalitelerine (hotpack, parafin, banyolar, duşlar, fluidoterapi, hidroterapi, havuz tedavisi, kaplıcalar, infraruj, ultraviole, kriyoterapi, diatermi, yüksek frekanslı akımlar, laser, biofeedback, ESWT, magnetoterapi, mekanik spinal traksiyon) ait fiziksel prensipler, fizyolojik etkiler, uygulama yöntemleri, endikasyon ve kontraendikasyonlar, riskler konusunda temel bilgiler ve uygulama örnekleri

Kalite kavramı, Standart ve standardizasyon. Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, Toplam kalite yönetimi, Ölçme, analiz, iyileştirme, Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, İş sağlığı ve güvenliği standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetimi, Kaynak yönetimi, Efqm mükemmellik modeli

Nörolojik rehabilitasyonun temelleri, Nörolojik değerlendirme yöntemleri/skalaları, Motor kontrol ve plastisite, anormal tonus ve hareket bozukluklarında rehabilitasyon, Denge bozukluklarında rehabilitasyon, Kafa travmalarında rehabilitasyon, Medulla Spinalis yaralanmalarında rehabilitasyon, Nöromusküler hastalıklarda rehabilitasyon, Nörolojik hastalıklarda(MS, Parkinson, İnme, Konjenital kraniyal/spinal Deformiteler, Disk Hernisi, Nöropati) rehabilitasyon.

Spesifik masaj tekniklerinin mekanik, fizyolojik, psikolojik ve refleks etkileri, uygulama sonrası etkinliği belirlemede kullanılacak değerlendirme yöntemleri, pratik uygulamaları, bu yöntemlerin endikasyon ve kontraendikasyonları. Klasik masaj, Transvers friksiyon masajı, Servikal ve lumbal bölge mobilizasyon teknikleri, Mulligan ve Cyriax teknikleri, Konnektif doku masajı.

Termal mekanizmalar, elektroterapi’deki fizyolojik yanıtların incelenmesi, Akımların(Düz akımlar, elektrik stimülasyonu, alçak frekanslı akımlar, diadinamik akımlar, enterferansiyel akımlar, rus akımları, elektrodiagnostik değerlendirme, TENS, NMES, FES, yüksek frekanslı akımlar) temel özellikleri ve uygulama ilkeleri, Diatermi ve ultrasonun temel özellikleri ve uygulama teknikleri.

Derse giriş ve milletler, Soru yapıları, Bir dil okuluna kayıt, İnsanlar hakkında soru sorma, Meslekler, Geniş Zaman, Sıklık bildiren zaman zarfları, Randevu alma, Eşdizimlilik, Geçmiş zaman cümleleri, Bağlaçlar, Bilgiyi yanıtlama, Geçmiş zaman; soru ve kısa cevaplar, Amaç mastarları, Haberlere tepki vermek, İstasyonda, Şimdiki ve Geniş zaman, Takside, Yardım istemek ve teklif etmek, Yön tarifleri ve yerler, Trafik işaretleri, Sürekli geçmiş zaman, Zaman bağlaçları, Komut verme, Hız Limitleri, Dünya; Asya, Atlantik, Everest Dağı vb. Coğrafi isimlerle kullanılan artikeller, Gelecek zaman: Cümleler, sorular ve kısa cevaplar, Şüphe belirtme.

İletişim kavramı, iletişim süreci, sözel iletişim, sözsüz iletişim, bireylerarası iletişim, grup iletişimi, örgüt içi iletişim, kitle iletişimi, çevrimiçi iletişim, kültürlerarası iletişim

İş güvenliğinin tanımı ve tarihçesi, İSG Yönetim Sistemi OHSAS 18001. İş kazaları. İş tehlike analizi. Sıfır kaza. Tehlikeli iletişim. İşe başlangıç eğitimi, temel ergonomi. Acil durum hareket tarzı, uyarı işaretleri, acil çıkışlar. Fiziksel Risk Etmenleri. Biyolojik ve Kimyasal Risk Etmenleri. Psikososyal Risk Etmenleri ve Mobbing. Yangın Söndürücüler. Temel ilk yardım eğitimi, kişisel koruyucu donanımlar. Çalışma hayatında etik. Sağlık ve güvenlik işaretleri, vardiyalı çalışma ve gece çalışması. Kaza oluşumu ve çeşitleri, Meslek Hastalıkları ve korunma yolları, Atölyede elektrikli ve elektriksiz aletlerde iş güvenliği, İş güvenliğinde Koruyucular, İlkyardım kuralları, Yangın ve Patlamalarda güvenlik önlemleri, İş Güvenliği ve işçi sağlığı mevzuatı ve İş Güvenliği Soruşturması

Bu programda okuyan öğrencilerin iki yıl boyunca gördükleri teorik dersleri yerinde uygulamak amacıyla gerek özel gerek kamu kurum ve kuruluşlarında yaptıkları staj eğitimi sonunda bu eğitimle ilgili olarak hazırladıkları Staj Defteri ve Staj Raporları ile işyeri raporlarının değerlendirilmesini kapsamaktadır.

Yönlendirilmiş çalışma teknikleri, konu araştırma, konu seçimi, alan taraması ve taslak içeriği geliştirme, içerik hazırlama, içeriğe göre alan taraması, çalışmanın yazımı, çalışmanın değerlendirilmesi, çalışmanın teslimi.

I.Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Anlaşması, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatına Genel Bir Bakış, Cemiyetler ve Faaliyetleri, Mustafa Kemal Paşanın Samsun’a çıkışı, Kongreler, Meclis-i Mebusan’ın Toplanması ve Misak-ı Milli, TMMM’nin Açılması, Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele. Sakarya Zaferi, Milli Mücadele’nin Mali Kaynakları, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Antlaşma ve ardından Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, 1924 Anayasası, Çok Partili Yaşam Deneyimi, Şeyh Sait Ayaklanması, Cumhuriyete Karşı Diğer Tepkiler, Menemen Olayı, Atatürk’ün dış politika ilkeleri ve uygulamaları, hukuk, eğitim, kültür, ekonomik, sosyal ve benzeri alanlarda yapılan inkılaplar ile Atatürkçü Düşünce Sistemini oluşturan altı Atatürk İlkesi: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık ilkeleri ile dünden bugüne Atatürkçü Düşünce Sistemi.

Dilin Tanımı Ve Önemi. Dilin Oluşumu, Dünya Dilleri, Türkçe`nin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri. Türkçe`nin Ses Bilgisi, Türkçe`deki Ses Olayları (Ünlü Düşmesi, Ünlü Türemesi, Ünsüz Düşmesi, Ünsüz Türemesi, Benzeşme). Yazım (İmlâ) Kuralları. Noktalama İşaretleri. Türkçe`de Vurgu. Türkçe`nin Çekim Ekleri. Türkçe`de Yeni Kelime Yapma Yolları, İsimden İsim Yapma Ekleri, İsimden Fiil Yapma Ekleri. Fiilden İsim Yapma Ekleri, Fiilden Fiil Yapma Ekleri. Kelime Grupları. Cümle Bilgisi, Cümlenin Ögeleri, Anlamlarına Göre Cümleler, Yapılarına Göre Cümleler, Yükleminin Türüne Göre Cümleler, Yükleminin Anlamına Göre Cümleler. Anlatım Yolları Ve Sözlü Anlatım Türleri. Yazılı Anlatım Türleri. Edebî Türler, Atasözleri, Deyim Ve İkilemeler.