Dersler

İş Sağlığı ve Güvenliği Dersler

Doğuş Üniversitesinin Tarihçesi, Doğuş Üniversitesi Yönetim Şeması, Akademik Birimler, Akademik Takvim, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Yapısı, Görevleri), Kütüphane Daire Başkanlığı (Yapısı, Görevleri), Kütüphanenin Sunduğu Hizmetler, Kütüphane Araştırma ve Bilgi Kaynakları, Web aracılığıyla kütüphane kataloğu tarama, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Kulüpleri, (Yapısı, Görevleri), Doğuş Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kanunu Yönetmeliği, Erasmus Ofisi, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Yapısı ve Görevleri), Doğuş Üniversitesi Mezunlar Derneği.

İşletmecilikle ilgili temel kavramlar, işletme çeşitleri, işletme sistemi, işletmelerin kuruluşu, yönetim, üretim yönetimi, pazarlama yönetimi, insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler yönetimi, finans, muhasebe, araştırma ve geliştirme.

Sayılar: doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, ondalık yazılış, gerçek sayılar. Oran ve orantı: Oran ve orantı problemleri. Yüzde ve faiz oranları: Ondalık sayılarla hesaplamalar, yüzde problemleri, basit faiz, bileşik faiz ve faiz problemleri.

Yönetim Kavramı, Yöneticilik Becerileri, Organizasyon ve Örgüt Kavramları, Yönetim Teorisinin Gelişim Süreci, Modern Yönetim Teknikleri, Yönetim Fonksiyonları, Strateji-Vizyon ve Misyon Kavramları, Stratejik Yönetim ve Günümüzdeki Önemi, Çağdaş Örgüt Yapıları, Çağdaş Yönetim Uygulamaları, Kurum Kültürü, Örgütsel Motivasyon Teorileri, Yönetim ve Organizasyon Alanındaki Yeni Gelişmeler.

Anatomiye Giriş ve Temel Kavramlar, Temel Anatomi Terminolojisi Bilgisi, Bölgesel Anatomi ve Vücudumuzun Bölgeleri, İnsan Vücudu Organizasyonu ve Sistemler Hakkında Genel Bilgi, Lokomotor Sistem Anatomisi, Sindirim Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi, Dolaşım Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi, Solunum Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi, Ürogenital Sistem ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi, Endokrin Sistem ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi, Lenfatik Sistem ve İmmün Sistemi Oluşturan anatomik Yapılar, Sinir Sistemi Organizasyonu ve Sınıflandırması, Merkezi Sinir Sistemi, Periferik Sinir Sistemi, Otonom Sinir Sistemi, Duyu Organları

Türkiye de hastane öncesi acil sağlık hizmetleri Acil sağlık hizmetlerini Genel İlk yardım bilgilerini Temel yaşam desteği ve uygulamayı Kanama ve yaralanmalarda acil sağlık hizmeti, Şok Koma durumunda hasta değerlendirmeyi, Kırık çıkık durumunda neler yapılacağını, Yanık, zehirlenme Hayvan ısırıklarında acil bakım. Boğulmalarda ilk yardım.Hasta taşıma teknikleri ve Uygulamaları

Bilgi teknolojileri temel kavramlar, bilgi toplumu, Bilgisayar örgütlenmesi, bilgisayar donanımı, girdi-çıktı birimleri, bellek ve diğer donanımlar, Bilgisayar yazılımı, yazılımın bileşenleri, programlama ve işletim sistemi, İşletim sistemleri ve türleri, işletim sisteminin temel görevleri, işletim sistemi kullanımı, ofis yazılımlarının ortak öğeleri, yazılımların çalıştırılması ve sona erdirilmesi, menüler, kısayollar, uygulamalar, İşlem tabloları, temel kavramlar ve işlem tablosu kullanımı, sunu programları, sunu programlarının temel özellikleri ve kullanımı, veri tabanı, temel kavramlar, veri tabanı kullanımı.

Hukukun tanımı, hukukun gerekliliği, toplum hayatını düzenleyen sosyal düzen kuralları, hukuk ile diğer sosyal düzen kuralları arasındaki ilişkiler ve farklar, kamu ve özel hukuk ayrımındaki kriterler, eşitlik, taraf kriterleri, kamu hukukunun dalları, kanunların tanımı, kabulü, yürürlüğe girmesi ve özellikleri.

Tehlikeli maddelerin tanımı ve sınıflandırılması, madenler ve metaller, patlayıcı maddeler, gazlar, tozlar, yanıcı sıvılar, yanıcı katı maddeler, oksitleyici maddeler, zehirli maddeler, çözücüler, radyoaktif maddeler, aşındırıcı maddeler, mutajen ve kanserojen maddeler, diğer tehlikeli maddeler; maddelerin tehlikelilik özellikleri, alınması gerekli önlemler, mücadele yöntemleri; acil ilk yardım; araç, gereç, malzeme, ekipman ve koruyucu teçhizat seçimi, kullanılması ve hazırlanması.

Ergonominin tanımı, amacı ve önemi, ergonomi ve iş güvenliği ilişkisi, antropometri, insan faktörleri ve iş verimliliği, çalışma ortamındaki fiziksel koşullar, yüklenme ve zorlanmanın etkileri, çalışma ve dinlenme süreleri, iş gerilimi ve yorgunluk, çalışma ortamının ergonomik tasarımı, gürültü, titreşim, aydınlatma, havalandırma, iklimlendirme, kimyasal faktörler gibi fiziksel risk faktörlerinin etkileri ve önlemleri.

Meslek hastalıklarına giriş, işçi sağlığı, meslek hastalıkları, iş kazaları, iş ile ilgili hastalıklar, meslek hastalıkları listesi ve hukuki durum, kimyasal etmenlerle oluşan meslek hastalıkları, mesleki deri hastalıkları, solunum hastalıkları, mesleki bulaşıcı hastalıklar, fiziki etkenlerle oluşan meslek hastalıkları, meslek hastalıklarından korunma ilkeleri, iş yerinde hijyen ve temizlik, iş hijyeni, dengeli beslenmenin önemi

İş sağlığı ve güvenliğinde uyarı levha standartları ve etiketleme, işaret ve uyarı Levhaları önemi, çeşitleri ve tespit yöntemleri, güvenlik ve sağlık işaretleri yönetmeliğinin incelenmesi, tehlikeli maddelere ait etiketlendirme ve işaretleme, vinç operatörü yönlendirme işaretleri.

Kalite kavramı, Standart ve standardizasyon. Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, Toplam kalite yönetimi, Ölçme, analiz, iyileştirme, Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, İş sağlığı ve güvenliği standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetimi, Kaynak yönetimi, Efqm mükemmellik modeli

İş Güvenliği Mevzuatında Temel Kavramlar, İSG Mevzuatında İş sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri, İsg Mevzuatında İş Güvenliği Uzmanlığı, İsg Mevzuatında İş Yeri Hekimliği Ve Diğer Sağlık Personeli, İsg Mevzuatında Kurum Ve Organizasyonlar, İsg Mevzuatında İş Göremezlik Ve Malûliyet, İsg Mevzuatında Fiziksel Riskler, İsg Mevzuatında Kimyasal Riskler, İsg Mevzuatında Biyolojik Ve Psikolojik Riskler, İsg Mevzuatında Özel Politika Gerektiren Gruplar, İş Güvenliği Eğitim Metodları, İSG Politikası

Binalarda Bunulması Gereken Temel İsg Tedbirleri, Bina Tabanlarında Uyulması Gereken İsg Kuralları, Bina Korkuluklarında Uyulması Gereken İsg Kuralları, Binalardaki Fiziksel Ve Mekanik Faktörler (Gürültü, Titreşim, Radyasyon), Binalarda Kimyasal Faktörlere İlişkin İsg, Binalarda Toz Faktörüne İlişkin İsg, Binalarda Elektrik Faktörüne İlişkin İsg, Binalarda Malzeme Taşıma, Depolama Ve İstiflemede İsg, Patlayıcı Ortamlar Ve Yangına Karşı İsg, Barınma, İkamet Ve İaşe Yerlerinde İsg, Binalarda Aydınlatmaya İlişkin İsg, Binaların İşletme, Bakım Ve Onarımında İsg, Yapı Malzemelerinin Kullanımında İsg, İklimlendirme Sistemleri, Dokümantasyon, Doküman ve Veri Kontrolü, Acil Durumlara Hazırlık, Olaylar ve Uygunsuzluklar, Düzeltici -Önleyici Faaliyetler, Kayıtlar ve Kayıt Yönetimi, OHSAS 18001 / ISO9001:2000 Kalite Yönetim, Toplam Kalite Yönetimi, İş Kollarına Bağlı Olarak İş Yerlerinin İSG Değerlendirmesinin Yapılması, Acil Durum Yönetimi.

Ölçme ile İlgili Temel İlkeler, Ölçme Aletleri, Toz, Gaz, Gürültü, Sıcaklık, Nem, Radyasyon, Buhar, Titreşim ve Aydınlatma Ölçümü ve Bu Ölçümleri Yapmada Kullanılan Aletler, Ölçme Konusu ile İlgili Mevzuatlar.

Derse giriş ve milletler, Soru yapıları, Bir dil okuluna kayıt, İnsanlar hakkında soru sorma, Meslekler, Geniş Zaman, Sıklık bildiren zaman zarfları, Randevu alma, Eşdizimlilik, Geçmiş zaman cümleleri, Bağlaçlar, Bilgiyi yanıtlama, Geçmiş zaman; soru ve kısa cevaplar, Amaç mastarları, Haberlere tepki vermek, İstasyonda, Şimdiki ve Geniş zaman, Takside, Yardım istemek ve teklif etmek, Yön tarifleri ve yerler, Trafik işaretleri, Sürekli geçmiş zaman, Zaman bağlaçları, Komut verme, Hız Limitleri, Dünya; Asya, Atlantik, Everest Dağı vb. Coğrafi isimlerle kullanılan artikeller, Gelecek zaman: Cümleler, sorular ve kısa cevaplar, Şüphe belirtme.

İletişim kavramı, iletişim süreci, sözel iletişim, sözsüz iletişim, bireylerarası iletişim, grup iletişimi, örgüt içi iletişim, kitle iletişimi, çevrimiçi iletişim, kültürlerarası iletişim.

İş Hukukunun temel kavramları, İşçi, İşveren vb., İş Sözleşmesi, İşçi ve İşveren borçları, çalışma süreleri, Sözleşmenin sona ermesi.

Bu programda okuyan öğrencilerin iki yıl boyunca gördükleri teorik dersleri yerinde uygulamak amacıyla gerek özel gerek kamu kurum ve kuruluşlarında yaptıkları staj eğitimi sonunda bu eğitimle ilgili olarak hazırladıkları Staj Defteri ve Staj Raporları ile işyeri raporlarının değerlendirilmesini kapsamaktadır.

Yönlendirilmiş çalışma teknikleri, konu araştırma, konu seçimi, alan taraması ve taslak içeriği geliştirme, içerik hazırlama, içeriğe göre alan taraması, çalışmanın yazımı, çalışmanın değerlendirilmesi, çalışmanın teslimi.

I.Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Anlaşması, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatına Genel Bir Bakış, Cemiyetler ve Faaliyetleri, Mustafa Kemal Paşanın Samsun’a çıkışı, Kongreler, Meclis-i Mebusan’ın Toplanması ve Misak-ı Milli, TMMM’nin Açılması, Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele. Sakarya Zaferi, Milli Mücadele’nin Mali Kaynakları, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Antlaşma ve ardından Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, 1924 Anayasası, Çok Partili Yaşam Deneyimi, Şeyh Sait Ayaklanması, Cumhuriyete Karşı Diğer Tepkiler, Menemen Olayı, Atatürk’ün dış politika ilkeleri ve uygulamaları, hukuk, eğitim, kültür, ekonomik, sosyal ve benzeri alanlarda yapılan inkılaplar ile Atatürkçü Düşünce Sistemini oluşturan altı Atatürk İlkesi: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık ilkeleri ile dünden bugüne Atatürkçü Düşünce Sistemi.

Dilin Tanımı Ve Önemi. Dilin Oluşumu, Dünya Dilleri, Türkçe`nin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri. Türkçe`nin Ses Bilgisi, Türkçe`deki Ses Olayları (Ünlü Düşmesi, Ünlü Türemesi, Ünsüz Düşmesi, Ünsüz Türemesi, Benzeşme). Yazım (İmlâ) Kuralları. Noktalama İşaretleri. Türkçe`de Vurgu. Türkçe`nin Çekim Ekleri. Türkçe`de Yeni Kelime Yapma Yolları, İsimden İsim Yapma Ekleri, İsimden Fiil Yapma Ekleri. Fiilden İsim Yapma Ekleri, Fiilden Fiil Yapma Ekleri. Kelime Grupları. Cümle Bilgisi, Cümlenin Ögeleri, Anlamlarına Göre Cümleler, Yapılarına Göre Cümleler, Yükleminin Türüne Göre Cümleler, Yükleminin Anlamına Göre Cümleler. Anlatım Yolları Ve Sözlü Anlatım Türleri. Yazılı Anlatım Türleri. Edebî Türler, Atasözleri, Deyim Ve İkilemeler.