Dersler

Odyometri Dersler

Yönetim Şeması, Akademik Birimler, Akademik Takvim, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ( Yapısı, Görevleri), Kütüphane Daire Başkanlığı (Yapısı, Görevleri), Kütüphanenin Sunduğu Hizmetler, Kütüphane Araştırma ve Bilgi Kaynakları, Web aracılığıyla kütüphane kataloğu tarama, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Kulüpleri, (Yapısı, Görevleri), Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kanunu Yönetmeliği, Erasmus Ofisi, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Yapısı ve Görevleri),


Zorunlu 

 


Seçmeli

 


Seçmeli

 

İşitme ve konuşma tanımı. İşitme ve konuşma ile ilişkili yapılar. Duysal işlemleme. Kulağın bölümleri. Kemikler, östaki borusu ve işlevleri. İç kulağın yapısı. Kemik ve zar yapılar, birbirleri ile ilişkileri. Kohlea. Ses ve özellikleri. Sesin iletimi. Orta kulakta amplifikasyon. Kohleada tüy hücreleri ve uyarılma. İşitme yolları ve bağlantıları. İşitme algısının oluşumu. İşitme testleri. İşitme bozuklukları. Wernicke alanı. Broca alanı. Bağlantı yolları.


Zorunlu 

 

Tıbbı terminoloji dersi genel okunuş yazılış kurallarını bilmek Ön ek, Kök, Son ek ile kelime kuruluşunu bilmek, Genel hastalık ve semptomlara ait terimleri bilmek. Vücudun sistemlerine (Hareket, sindiririm solunum, kardiyovasküler, kan yapıcı organlar, endokrin, sinir, duyu organlarına) ait anatomik, sağlık, hastalık terimlerini bilmek.

Zorunlu 

 

İşitme ve denge sistemi, temel odyolojik testler


Zorunlu 

 


İnternet Ve İnternet Tarayıcısı, Elektronik Posta Yönetimi, Haber Grupları / Forumlar, Web Tabanlı Öğrenme, Kişisel Web Sitesi Hazırlama, Elektronik Ticaret, Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş, İnternet Ve Kariyer, İş Görüşmesine Hazırlık, İşlem Tablosu, Formüller Ve Fonksiyonlar, Grafikler, Sunu Hazırlama, Tanıtıcı Materyal Hazırlama. Microsoft Office ve Open Office uygulamaları


Zorunlu 

 

Hukukun tanımı, hukukun gerekliliği, toplum hayatını düzenleyen sosyal düzen kuralları, hukuk ile diğer sosyal düzen kuralları arasındaki ilişkiler ve farklar, kamu ve özel hukuk ayrımındaki kriterler, eşitlik, taraf kriterleri, kamu hukukunun dalları, kanunların tanımı, kabulü, yürürlüğe girmesi ve özellikleri.


Zorunlu 

 

Ortakulak sisteminin fiziksel özelliklerinin tanıtılması, elektroakustik impedansmetre ve ölçüm prensipleri, elektrofizyoloji, koklea, beyin sapı ve kortikal cevapların tanıtılması, evoked potansiyellerin ölçüm prensipleri, cihazların tanıtımı ve kullanımları, teknolojik gelişmelerin ve literatürün izlenmesi.


Zorunlu 

 

Zorunlu

 

Subjektif ve objektif odyolojik değerlendirme testler

Zorunlu 

 

Giriş, İşitme Cihazlarının temel kullanım amaçları, İletim Tipi İşitme Kaybı, Sensörinöral İşitme Kaybı, Binaural işitme Kaybı, İşitme Cihazının Bölümleri, İşlemcisine göre işitme cihazları, Kulak Kalıpları, Cep Tipi işitme Cihazları, Kemik yolu işitme Cihazları, Kanal İçi İşitme Cihazları, Kulak İçi İşitme Cihazları, Kulak Arkası İşitme Cihazları, CROS ve BİCROS İşitme Cihazları, İşitme Cihazına İlk Adım, İşitme Cihazlarının Objektif değerlendirilmesi, İşitme Cihazına Ulaşmak, İşitme Cihazı Kullanım Hedefi, İşitme Cihazı Kullanıcısının Tanınması, İşitme Cihazına Alışma, Doğallığın Korunması, Kemiğe İmplante Edilebilir İşitme Cihazları, Elektromanyetik Orta Kulak İmplantları, Koklear İmplant Parçaları, Koklear İmplant Cerrahisi, Bilateral Koklear İmplantasyon, İşitsel Beyin Sapı İmplantı, Kumanda, Kombi Cihazlar, Telsizler, İnfrarotindüksiyon İletim Aparatları, FM Sisteminin Faydaları

Zorunlu 

 

Doğru olan odyolojik testlerin seçiminin ve uygulamasının sağlanması, Öğrencinin Maskeleme uygulanacak işitme kayıplarının değerlendirilmesinde saf ses ve konuşma testlerini yapmasını, Tek başına komple odyolojik testleri doğru bir biçimde uygulamasını sağlamak


Zorunlu 

 

Fonksiyonel psikojenik orjinli işitme kayıplarının ayırt edilmesi ve ayırt edilmesinde uygulanan test yöntemleri, Simülasyon testleri ve konuşma testleri uygulamalarının sağlanması


Zorunlu 

 

Normal çocuk,atipik çocuk, zihinsel engelli çocuk, işitme engelli çocuk, üstün zekalı çocuk psikolojisinin öğrenilmesi ve ayırt edilmesinin öğrenciye öğretilmesi

Zorunlu

 

Bu dersin amacı İngilizceye temel düzeyde bir başlangıç yapmak ve öğrencilerin günlük hayatta ve iş yaşamlarında İngilizce kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurma yeteneklerini geliştirmektir.


Zorunlu 

 

Seçmeli

 


Zorunlu 

 

Bu programda okuyan öğrencilerin iki yıl boyunca gördükleri teorik dersleri yerinde uygulamak amacıyla gerek özel gerek kamu kurum ve kuruluşlarında yaptıkları staj eğitimi sonunda bu eğitimle ilgili olarak hazırladıkları Staj Defteri ve Staj Raporları ile işyeri raporlarının değerlendirilmesini kapsamaktadır.


Zorunlu 

 

Öğrenciler seçtikleri konularla ilgili, bilimsel bir projede aranan tüm niteliklere sahip bir çalışma yaparak, derledikleri kuramsal bilgileri, yaptıkları araştırmalarla ve uygulamalarla destekleyerek bir proje hazırlarlar.

Zorunlu

Türk İnkılabının Anlam ve Önemi, Yakınçağ'da Osmanlı Devleti ve Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devleti’ni Kurtarma Çabaları; İlk Islahatlar, Nizâm-ı Cedit Islahatları, II. Mahmut Devri Islahatları, Tanzimât Dönemi, Meşrutiyet Yönetimine Geçiş; Birinci ve İkinci Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devleti’nin Son Dönemlerinde Ortaya Çıkan Düşünce Akımları, XX. Yüzyılın Başında Osmanlı Devleti’nin Girdiği Savaşlar; Trablusgarp Savaşı, Balkan, Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı, Nedenleri, Gelişmeleri ve Sonuçları, Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler ve Sonuçları, Osmanlı Devleti’nin Paylaşılması Hakkında Gizli Antlaşmalar, Mondros Ateşkes Antlaşması ve Tepkiler, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatı, İzmir’in Yunanlılar Tarafından İşgali ve İşgale Karşı Gösterilen Tepkiler, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı ve Teşkilatlandırma Faaliyetler, Mustafa Kemal Paşa’nın Milli Mücadele’yi Teşkilatlandırma Çalışmaları; Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri, Amasya Görüşmeleri ve Protokolları, Son Osmanlı Meclisi Mebusan’ın İstanbul’da Toplanması ve Misak-ı Millî Kararları, İstanbul’un İtilaf Devletleri Tarafından İşgali ve İşgale Karşı Tepkiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Ankara’da Açılması ile Aldığı İlk Kararlar ve Uygulamaları, Milli Mücadele Döneminde Başgösteren Ayaklanmalar, Türkiye’yi Paylaşma Tasarıları ve Sevr Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı, Savaş Dönemi; Milli Ordunun Kuruluşu, Doğu Cephesi; Ermeni Sorunu ve Ermenilerle Yapılan Savaşlar, Güney Cephesi’nde Kuvay-i Milliye’nin Doğuşu ve Fransızlarla Yapılan Savaşlar, Batı Cephesi’nde Düzenli Ordunun Yunan Ordusuyla Yaptığı Savaşlar; I. İnönü Savaşı ve Diplomasi Alanındaki Gelişmeler, II. İnönü Savaşı, Sakarya Meydan Savaşı, Büyük Taarruz, Büyük Zafer, Siyasi Mücadele ve Barış; Mudanya Ateşkes Antlaşması, Lozan Barış Konferansı ve Barış Antlaşması, Türk İnkılabının Nitelikleri ve Hedefleri, Siyasal Alandaki İnkılaplar, İlk Anayasalar ve Anayasa Değişiklikleri, Çok Partili Döneme Geçiş Denemeleri ve İnkılaba Karşı Tepkiler, Hukuk, Eğitim ve Kültür Alanlarında Yapılan İnkılaplar, Toplumsal Alandaki Düzenlemeler, Ekonomik Alanda Gelişmeler, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Gelişmeleri (1923-1932), Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Gelişmeleri (1932-1938), İkinci Dünya Savaşı ve Sonrasında Türk Dış Politikası, Çok Partili Döneme Geçiş, Türk İnkılabının Temel İlkeleri.

Zorunlu 

 

Dil Nedir?
Dilin Doğuşu ile İlgili Teoriler
Dilin “Düşünce”, “Toplum” Kavramlarıyla İlişkileri
Dilin “Kültür” ve “Tarih” Kavramlarıyla İlişkileri
Dil Türleri: Ortak Dil, Üst Dil, Geçer Dil, Argo, Jargon
Türkçenin Tarihî Gelişimi I: Orhun Türkçesi, Uygur Türkçesi
Türkçenin Tarihî Gelişimi II: Karahanlı Türkçesi, Anadolu Selçuklu Dönemi
Türkçeleri
Metin İnceleme
Türkçenin Tarihî Gelişimi III: Beylikler Dönemi Türkçesi, Osmanlı Türkçesi
Metin İnceleme
Atatürk’ün Türk Diline Yaklaşımı ve Dil Devrimi
Metin İnceleme
Ses Bilgisi I: Türkçenin Ses Özellikleri
Ses Bilgisi II: Türkçenin Diksiyon Kuralları ve Yaygın Hatalar
Ara Sınav
Yazım Kuralları: “de” / “ki” Bağlaçlarının Yazımı, Düzeltme İşaretinin Kullanımı, Birleşik Kelimelerin Yazımı
Uygulama: Gündelik Yaşamda Sıklıkla Yanlış Yazılan Kelimeler
Metin İnceleme
Noktalama İşaretleri: Virgül, Noktalı Virgül, Tırnak ve Tek Tırnak İşareti, Kesme İşareti
Metin İnceleme
Anlatım Bozuklukları
Anlatım Bozuklukları Uygulama: Günümüzde Yaygın Hatalar
Anlatım Bilgisine Giriş: Öznel ve Nesnel Anlatım
Bilimsel Yazma İlkeleri: Alıntı, Aktarma, Kaynak Gösterme, Künye Oluşturma,
Dipnot Verme, Kaynakça Düzenleme
Metin İnceleme
Paragraf ve Düşünceyi Geliştirme Yolları
Düşünsel Yazılar: Deneme, Makale, Fıkra, Eleştiri
Edebi Türler: Hikâye, Şiir ve Roman
Sözlü Anlatım ve Türleri: Mülakat, Panel, Sempozyum, Konferans, Seminer

Zorunlu 

 

Seçmeli


Seçmeli

 

Seçmeli

Seçmeli


Seçmeli

 

Seçmeli


Seçmeli

 

Zorunlu

Seçmeli

Seçmeli

Seçmeli

Seçmeli

Seçmeli 

Seçmeli     

Seçmeli 

Seçmeli

Seçmeli

Seçmeli

Seçmeli

Seçmeli

Seçmeli

Seçmeli

Seçmeli

Seçmeli

Seçmeli

Seçmeli

Seçmeli

Seçmeli

Seçmeli

Seçmeli

Seçmeli

Seçmeli

Seçmeli

Seçmeli

Zorunlu

Seçmeli

Seçmeli

Seçmeli

Seçmeli

Seçmeli