Dersler

Patoloji Laboratuvar Teknikleri Programı Dersler

Yönetim Şeması, Akademik Birimler, Akademik Takvim, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ( Yapısı, Görevleri), Kütüphane Daire Başkanlığı (Yapısı, Görevleri), Kütüphanenin Sunduğu Hizmetler, Kütüphane Araştırma ve Bilgi Kaynakları, Web aracılığıyla kütüphane kataloğu tarama, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Kulüpleri, (Yapısı, Görevleri), Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kanunu Yönetmeliği, Erasmus Ofisi, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Yapısı ve Görevleri)

Zorunlu

İnternet Ve İnternet Tarayıcısı, Elektronik Posta Yönetimi, Haber Grupları / Forumlar, Web Tabanlı Öğrenme, Kişisel Web Sitesi Hazırlama, Elektronik Ticaret, Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş, İnternet Ve Kariyer, İş Görüşmesine Hazırlık, İşlem Tablosu, Formüller Ve Fonksiyonlar, Grafikler, Sunu Hazırlama, Tanıtıcı Materyal Hazırlama. Microsoft Office ve Open Office uygulamaları

Zorunlu

Kariyer Yönetimi, Zeka, Yetenek, Kişilik, SWOT Analizi, Uluslararası Değişim Programları, İletişim Becerileri, CV hazırlama, Ön Yazı Hazırlama, Sektörleri Tanıma, Girişimcilik

Zorunlu

Anatomiye Giriş ve Temel Kavramlar, Temel Anatomi Terminolojisi Bilgisi, Bölgesel Anatomi ve Vücudumuzun Bölgeleri, İnsan Vücudu Organizasyonu ve Sistemler Hakkında Genel Bilgi, Lokomotor Sistem Anatomisi, Sindirim Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi, Dolaşım Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi, Solunum Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi, Ürogenital Sistem ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi, Endokrin Sistem ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi, Lenfatik Sistem ve İmmün Sistemi Oluşturan anatomik Yapılar, Sinir Sistemi Organizasyonu ve Sınıflandırması, Merkezi Sinir Sistemi, Periferik Sinir Sistemi, Otonom Sinir Sistemi, Duyu Organları.Zorunlu

Bakteri, virüs, mantarların morfolojisi, üremesi ve elde edilmeleri için yöntemler ile ilişkili konular. Vücudun direnci, savunması ve enfeksiyonlarda tedavi.

Zorunlu

Zorunlu

Seçmeli

Biyolojinin tanımı, tarihçesi, canlılık öğretisinin temaları, bilimsel süreç Canlı kimyası, su, pH ve karbonun önemi, canlılardaki molekül çeşitliliği Makromoleküllerin yapı ve işlevleri, Metabolizmaya giriş, enerji ve canlılar, enzimler, metabolik kontrol Hücre ve organelleri, zar yapı ve işlevi, zar geçirgenliği, aktif ? pasif taşıma Hücre solunumu, kimyasal enerji eldesi, fotosentez Hücrelerarası iletişim, Hücre bölünmesi, mitotik hücre döngüsü Genetik: mayoz ve eşeyli yaşam döngüleri, Mendel ve gen kavramı, kalıtımın kromozomal temeli, kalıtımın moleküler temeli Genler ve proteinler, RNA sentezi ve işlenmesi, protein sentezi Virüs genetiği ve bakteri genetiği Ökaryotik genomların organizasyonu ve kontrolü, kanserin moleküler biyolojisi, DNA teknolojisi ve genomiks, gelişimin genetik temeli Evrimin mekanizmaları: evrim teorisi, populasyon genetiği, doğal seçilim, genetik varyasyon

Seçmeli

Ders içeriği; temel tıbbi etik ve deontoloji kavramlarının ve ilkelerinin ışığında sağlık çalışanı,hasta ve hekim ilişkilerinin, hukuki ve tıbbi olarak karşılaşılan ikilemlerin çözümünü yapacak etik değerlerin kazandırılmasına yönelik bilgi ,beceri ve tutum oluşturmayı sağlayan değerler eğitimidir.

Seçmeli

Seçmeli

Seçmeli

Seçmeli

Destinasyon kavramı, Destinasyon özellikleri, Destinasyonu oluşturan unsurlar, Destinasyon yaşam eğrisi ve turizm ile ilişkisi, Turizm coğrafyası kavramı, Fiziki coğrafya ve beşeri coğrafya ile turizm ilişkisi, Tarih, kültür, şehir turizmi kavramları, Antik çağın 7 harikası, Dünyanın yeni 7 harikası, UNESCO Dünya miras listesi

Seçmeli

Bu derste, empati ve dinleme gibi etkili iletişim becerileri, sözlü ve sözsüz iletişim unsurları, sunum ve söyleşi kavramları, sözlü ve sözsüz iletişim ögeleri, etkili bir sunum hazırlamak ve söyleşi gerçekleştirmek için gerekli bilgilerin hazırlık aşamaları ve iletişim engelleri ele alınacaktır.

Seçmeli

Fotoğrafın tarihi gelişimi. Fotoğraf makinesinin doğuşu, gelişmiş bir makinenin anatomisiyle farklı özellikteki diğer makineleri tanıma. Işık ve zaman açısından fotoğrafın optik değerleri ve objektif sistemleriiyle konuma göre kullanım biçimleri. Film'in doğuşu ve gelişimi. Siyah-beyaz filmden renkli filme geçiş. Negatif film ve saydam filmler. Kullanım yerlerine göre filmlerin özellikleri. Filmde uluslararası normlara göre hassaslık değerleri. Fotoğrafta ışık ve ton değerleri. Stüdyo ve dış mekan çekimleri

Seçmeli

Psikolojiye giriş, Psikolojide araştırma yöntemleri, Sinirbilim ve davranış, Öğrenme, Hafız, Biliş, Bilinç, Zeka, Gelişim

Seçmeli

Girişim, girişimci, girişimcilik; Girişimci ve yönetici (profesyonel yönetici) arasındaki benzerlik ve farklar; Girişimcinin işletme başarısındaki rolü ve önemi; Girişimcilik ve küçük-orta boy işletmeciliği ön plana çıkaran eğilimler; Küreselleşme; Dünyada ve Türkiye'de girişimcilik; Girişimci ve KOBİ'lerle ilgili gelişmeler (toplam istihdamda girişimcilerin payı, girişimci sayısındaki değişim); Kadın girişimcilik; Türkiye'de girişimci adaylarına öneriler; Yenilik; Yeni fikirler ve buluşlar; Girişim riskleri; Başarılı girişimcilerden örnekler.

Seçmeli

İşletmeciliğin temel ilkeleri, İşletmenin çevresiyle ilişkisi ve sorumlulukları, İşletme türleri, işletmenin işlevleri, İşletmenin kuruluş çalışmaları, İşletmelerin kuruluş yeri seçiminde rol oynayan faktörler, İşletme büyüklüğü ve kapasite türleri, büyüklük ölçütleri

Seçmeli

Kalite kavramı, Standart ve standardizasyon, Toplam kalite yönetimi, Ölçme, analiz, iyileştirme, Yönetim kalitesi ve standartları, ISO 9000 serisi, Çevre standartları, İş sağlığı ve güvenliği standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetimi, Kaynak yönetimi ve EFQM mükemmellik modeli, Hizmet kalitesi

Seçmeli

Seçmeli

Pazarlamanın tanımı, kapsamı, gelişimi, pazarlama kavramı ve yeni trendler, pazarlama çevresi, stratejik planlama ve pazarlamanın rolü, pazarlama araştırması ve bilgi sistemi, tüketici pazarları ve tüketici davranışı, endüstriyel pazarlar ve uluslararası pazarlar, pazar bölümlendirme, hedefleme, konumlandırma ve satış tahminleri, mamul, fiyat, tutundurma (pazarlama iletişimi), kişisel satış ve satış geliştirme, reklam ve halkla ilişkiler, internette pazarlama ve doğrudan pazarlama, dağıtım: dağıtım kanalları, tedarik zinciri yönetimi ve lojistik, pazarlama yönetiminde organizasyon, uygulama ve denetim, hizmet pazarlaması, uluslararası pazarlama

Seçmeli

Sanat eserlerini tarihsel süreç içinde mimari, resim, heykel, kabartma , toplumsal yapı ve tüm özellikleri ile incelemek.

Seçmeli

ayılar: doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, ondalık yazılış, gerçek sayılar. Oran ve orantı: Oran ve orantı problemleri. Yüzde ve faiz oranları: Ondalık sayılarla hesaplamalar, yüzde problemleri, basit faiz, bileşik faiz ve faiz problemleri.

Seçmeli

Derste, Selye'nin Genel Adaptasyon Sendromu'na ve ACT (Kabul ve Kararlılık Terapisi) yaklaşımına özel önem verilmekte ve stres yönetimine yönelik bilişsel ve davranışsal yaklaşımlar tanıtılmaktadır.

Seçmeli

Seçmeli

Hukukun tanımı, hukukun gerekliliği, toplum hayatını düzenleyen sosyal düzen kuralları, hukuk ile diğer sosyal düzen kuralları arasındaki ilişkiler ve farklar, kamu ve özel hukuk ayrımındaki kriterler, eşitlik, taraf kriterleri, kamu hukukunun dalları, kanunların tanımı, kabulü, yürürlüğe girmesi ve özellikleri.

Zorunlu

Hastalık etkenlerini ve vücuda giriş yollarını irdelemesi,vücuda giren etkenlerin savunma ve bağışıklık mekanizmaları tarafından karşılanması ve etkenler ile mücadele presipleri ile doku ve organlarda hücresel ve makroskobik patolojik lezyonların oluşum ilkelerinin teorik olarak anlatılması

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

Seçmeli

Bu ders engellilik kavramı, engellilik türleri, engelli bireylerin karşılaştığı sorunlar, engelli bireylerin hakları ve toplumla bütünleşmelerinin sağlanması hakkında konuları içerir.

Seçmeli

Iletisim kavrami, iletisim süreci, sözel iletisim, sözsüz iletisim, bireylerarasi iletisim, grup iletisimi, örgüt içi iletisim, kitle iletisimi, çevrimiçi iletisim, kültürlerarasi iletişim.

Seçmeli

Türkiye de hastane öncesi acil sağlık hizmetleri acil sağlık hizmetlerini genel ilk yardım bilgilerini, temel yaşam desteği ve uygulamayı kanama ve yaralanmalarda acil sağlık hizmeti, şok ve koma durumunda hasta değerlendirmeyi, kırık çıkık durumunda neler yapılacağını, yanık, zehirlenme, hayvan ısırıklarında acil bakım boğulmalarda ilk yardım, hasta taşıma teknikleri ve uygulamalarını bilir.

Seçmeli

Seçmeli

Genel Bilgi ve Kavramlar
Tanımlar
Beyin ve Bağımlılık

Bağımlılık Yapan Maddelerin Sınıflandırılması
Alkol ve Bağımlılığı
Opiyatlar ve Bağımlılığı (Eroin, morfin…)
Tütün ve Bağımlılığı
Sedatif Hipnotikler ve Bağımlılığı
Esrar ve Bağımlılığı
Psikomotor Stimülanlar ve Bağımlılığı (Kokain, Khat…)
Halüsinojenler ve Bağımlılığı (LSD…)
Kafein, Metilksantinler ve Bağımlılığı (Kahve, çay…)
Uçucu Solventler ve Bağımlılığı (Tiner…)

Madde Bağımlılığı ile Mücadele
Diğer Bağımlılık Tipleri (Yeme-içme, alış veriş, seks, internet, kumar…)

Seçmeli

Sağlık ve sağlıkla ilişkili kavramlar (fitness, wellness); sağlığı tehdit eden durumlar; obezite, diyabet, kardiyovasküler hastalıklar açısından açısından risk faktörleri; yaşam tarzı değişiklikleri; iyilik halinin geliştirilmesi; fiziksel aktivite türleri (aerobik, kuvvetlendirme, esneklik egzersizlerinin tanımı), zihin-beden pratikleri (pilates, yoga, tai chi), sağlıklı yaşam için fiziksel aktivite reçetesi; gençlerde, yaşlılarda ve çocukluk döneminde fiziksel aktivite, ergonomi.

Seçmeli

Kent, Kentleşme, Uygarlık Arasındaki Bağı Vurgulamak. Kültür Kavramı Kapsamında Kent Kültürü-Mekan-İnsan İlişkisini Vurgulamak.

Seçmeli

Seçmeli

Bu dersin amacı İngilizceye temel düzeyde bir başlangıç yapmak ve öğrencilerin günlük hayatta ve iş yaşamlarında İngilizce kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurma yeteneklerini geliştirmektir.

Zorunlu

Zorunlu

İş Hukukunun temel kavramları, İşçi, İşveren vb., İş Sözleşmesi, İşçi ve İşveren borçları, çalışma süreleri, Sözleşmenin sona ermesi.

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

Zorunlu

Bilim ve Araştırmayla İlgili Temel Kavramlar, Araştırma Sorununun Tanımlanması ve Denence Kurma, Nedensellik, Araştırma stratejileri, Kaynakça gösterme, APA 6.0, Ölçme, Deneysel Yöntem, Betimleme, İçerik analizi, Örneklem seçme mantığı, Parametrik testler, Parametrik olmayan testler.

Seçmeli

Bu ders kapsamında kriz yönetimi, iletişim ve iletişimi yönetme işini üstlenen halkla ilişkiler perspektifinden ele alınmaktadır. Dönem boyunca iki geniş konu ele alınacaktır. Birincisi, kriz süreci, kriz sürecinde strateji, modeller ve yaklaşımlar, araştırma ve değerlendirmenin rolü ve önemini öğrenecektir. Diğer ana konu kapsamında ise halkla ilişkiler İtibar yönetimi, kurumsal iletişim, sorun yönetimi, sosyal sorumluluk, medya ilişkileri gibi halkla ilişkiler uygulama alanları ile kriz yönetiminin ilişkisi incelenecektir. Ayrıca ders kapsamında örnekler üzerinden kriz yönetimi süreçleri değerlendirilecektir.

Seçmeli

Seçmeli

Temel kavramlar, kuramlar, toplumsal cinsiyet ile medyanın, siyasetin, kent yapısının ve sosyal politikanın ilişkisi ile beden politikaları gibi konular dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Seçmeli

Geniş zaman, sahiplik sıfatları, there is/there are, some/any, sıklık zarfları, geçmiş zaman, edatlar

Zorunlu

Dil Nedir?
Dilin Doğuşu ile İlgili Teoriler
Dilin “Düşünce”, “Toplum” Kavramlarıyla İlişkileri
Dilin “Kültür” ve “Tarih” Kavramlarıyla İlişkileri
Dil Türleri: Ortak Dil, Üst Dil, Geçer Dil, Argo, Jargon
Türkçenin Tarihî Gelişimi I: Orhun Türkçesi, Uygur Türkçesi
Türkçenin Tarihî Gelişimi II: Karahanlı Türkçesi, Anadolu Selçuklu Dönemi
Türkçeleri
Metin İnceleme
Türkçenin Tarihî Gelişimi III: Beylikler Dönemi Türkçesi, Osmanlı Türkçesi
Metin İnceleme
Atatürk’ün Türk Diline Yaklaşımı ve Dil Devrimi
Metin İnceleme
Ses Bilgisi I: Türkçenin Ses Özellikleri
Ses Bilgisi II: Türkçenin Diksiyon Kuralları ve Yaygın Hatalar
Ara Sınav
Yazım Kuralları: “de” / “ki” Bağlaçlarının Yazımı, Düzeltme İşaretinin Kullanımı, Birleşik Kelimelerin Yazımı
Uygulama: Gündelik Yaşamda Sıklıkla Yanlış Yazılan Kelimeler
Metin İnceleme
Noktalama İşaretleri: Virgül, Noktalı Virgül, Tırnak ve Tek Tırnak İşareti, Kesme İşareti
Metin İnceleme
Anlatım Bozuklukları
Anlatım Bozuklukları Uygulama: Günümüzde Yaygın Hatalar
Anlatım Bilgisine Giriş: Öznel ve Nesnel Anlatım
Bilimsel Yazma İlkeleri: Alıntı, Aktarma, Kaynak Gösterme, Künye Oluşturma,
Dipnot Verme, Kaynakça Düzenleme
Metin İnceleme
Paragraf ve Düşünceyi Geliştirme Yolları
Düşünsel Yazılar: Deneme, Makale, Fıkra, Eleştiri
Edebi Türler: Hikâye, Şiir ve Roman
Sözlü Anlatım ve Türleri: Mülakat, Panel, Sempozyum, Konferans, Seminer

Zorunlu

Türk İnkılabının Anlam ve Önemi, Yakınçağ'da Osmanlı Devleti ve Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devleti’ni Kurtarma Çabaları; İlk Islahatlar, Nizâm-ı Cedit Islahatları, II. Mahmut Devri Islahatları, Tanzimât Dönemi, Meşrutiyet Yönetimine Geçiş; Birinci ve İkinci Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devleti’nin Son Dönemlerinde Ortaya Çıkan Düşünce Akımları, XX. Yüzyılın Başında Osmanlı Devleti’nin Girdiği Savaşlar; Trablusgarp Savaşı, Balkan, Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı, Nedenleri, Gelişmeleri ve Sonuçları, Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler ve Sonuçları, Osmanlı Devleti’nin Paylaşılması Hakkında Gizli Antlaşmalar, Mondros Ateşkes Antlaşması ve Tepkiler, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatı, İzmir’in Yunanlılar Tarafından İşgali ve İşgale Karşı Gösterilen Tepkiler, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı ve Teşkilatlandırma Faaliyetler, Mustafa Kemal Paşa’nın Milli Mücadele’yi Teşkilatlandırma Çalışmaları; Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri, Amasya Görüşmeleri ve Protokolları, Son Osmanlı Meclisi Mebusan’ın İstanbul’da Toplanması ve Misak-ı Millî Kararları, İstanbul’un İtilaf Devletleri Tarafından İşgali ve İşgale Karşı Tepkiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Ankara’da Açılması ile Aldığı İlk Kararlar ve Uygulamaları, Milli Mücadele Döneminde Başgösteren Ayaklanmalar, Türkiye’yi Paylaşma Tasarıları ve Sevr Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı, Savaş Dönemi; Milli Ordunun Kuruluşu, Doğu Cephesi; Ermeni Sorunu ve Ermenilerle Yapılan Savaşlar, Güney Cephesi’nde Kuvay-i Milliye’nin Doğuşu ve Fransızlarla Yapılan Savaşlar, Batı Cephesi’nde Düzenli Ordunun Yunan Ordusuyla Yaptığı Savaşlar; I. İnönü Savaşı ve Diplomasi Alanındaki Gelişmeler, II. İnönü Savaşı, Sakarya Meydan Savaşı, Büyük Taarruz, Büyük Zafer, Siyasi Mücadele ve Barış; Mudanya Ateşkes Antlaşması, Lozan Barış Konferansı ve Barış Antlaşması, Türk İnkılabının Nitelikleri ve Hedefleri, Siyasal Alandaki İnkılaplar, İlk Anayasalar ve Anayasa Değişiklikleri, Çok Partili Döneme Geçiş Denemeleri ve İnkılaba Karşı Tepkiler, Hukuk, Eğitim ve Kültür Alanlarında Yapılan İnkılaplar, Toplumsal Alandaki Düzenlemeler, Ekonomik Alanda Gelişmeler, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Gelişmeleri (1923-1932), Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Gelişmeleri (1932-1938), İkinci Dünya Savaşı ve Sonrasında Türk Dış Politikası, Çok Partili Döneme Geçiş, Türk İnkılabının Temel İlkeleri.

Zorunlu

Yönlendirilmiş çalışma teknikleri, konu araştırma, konu seçimi, alan taraması ve taslak içeriği geliştirme, içerik hazırlama, içeriğe göre alan taraması, çalışmanın yazımı, çalışmanın değerlendirilmesi, çalışmanın teslimi.

Zorunlu

Zorunlu

Seçmeli

Seçmeli

Seçmeli

Seçmeli

Seçmeli

Yabancı Öğrenciler İçin Seçmeli Ders

Üniversitemize kayıtlanan yeni öğrencilerimize oryantasyon programı kapsamında müfredat, işleyiş, birimler, yönetmelikler, sistem ve olanakların tanıtılması.

Seçmeli

Sağlık Hizmetlerinde etkili iletişim kurma yeterliliği kazandırmak üzere, İletişim sürecini kavrayabilme, kişilerarası ve toplumsal iletişim kurma becerisi geliştirmek.

Seçmeli