Dersler

Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri Programı Dersler

Yönetim Şeması, Akademik Birimler, Akademik Takvim, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ( Yapısı, Görevleri), Kütüphane Daire Başkanlığı (Yapısı, Görevleri), Kütüphanenin Sunduğu Hizmetler, Kütüphane Araştırma ve Bilgi Kaynakları, Web aracılığıyla kütüphane kataloğu tarama, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Kulüpleri, (Yapısı, Görevleri), Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kanunu Yönetmeliği, Erasmus Ofisi, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Yapısı ve Görevleri),


Zorunlu

Bu dersin amacı İngilizceye temel düzeyde bir başlangıç yapmak ve öğrencilerin günlük hayatta ve iş yaşamlarında İngilizce kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurma yeteneklerini geliştirmektir.

Zorunlu

Kariyer Yönetimi, Zeka, Yetenek, Kişilik, SWOT Analizi, Uluslararası Değişim Programları, İletişim Becerileri, CV hazırlama, Ön Yazı Hazırlama, Sektörleri Tanıma, Girişimcilik

Zorunlu

Temel havacılık esasları, havacılık sektörü ile ilgili kavram ve terimleri içermektedir.


Zorunlu

Sivil havacılığın tarihsel sürecini, sivil havacılık faaliyetlerini, havaalanı genel bilgisini, uluslararası sivil havacılık anlaşmalarını, uluslararası sivil havacılık örgütlerini, ulusal sivil havacılık kurum ve kuruluşlarını, Türkiye de hava taşımacılığını içermektedir.

Zorunlu

Havacılık sektöründe ağırlıklı olarak faaliyet gösteren uçak tiplerinin öğretilmesi, ilgili uçağın tip eğitimi, sistemleri, hava aracı yapısı hakkında temel bilgi, aerostatik ve aerodinamik tutunma, genel teknik özellikler, uçak tipleri, kontrol yüzeyleri, motor ve yakıt sistemleri, oksijen ve basınçlandırma sistemleri, uçuş ve safhaları hakkında temel bilgi, hava taşıtı yüzey kirlenmesinin etkilerini içermektedir.

Zorunlu

İnternet Ve İnternet Tarayıcısı, Elektronik Posta Yönetimi, Haber Grupları / Forumlar, Web Tabanlı Öğrenme, Kişisel Web Sitesi Hazırlama, Elektronik Ticaret, Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş, İnternet Ve Kariyer, İş Görüşmesine Hazırlık, İşlem Tablosu, Formüller Ve Fonksiyonlar, Grafikler, Sunu Hazırlama, Tanıtıcı Materyal Hazırlama. Microsoft Office ve Open Office uygulamaları

Seçmeli

Destinasyon kavramı, Destinasyon özellikleri, Destinasyonu oluşturan unsurlar, Destinasyon yaşam eğrisi ve turizm ile ilişkisi, Turizm coğrafyası kavramı, Fiziki coğrafya ve beşeri coğrafya ile turizm ilişkisi, Tarih, kültür, şehir turizmi kavramları, Antik çağın 7 harikası, Dünyanın yeni 7 harikası, UNESCO Dünya miras listesi

Seçmeli

Havacılık emniyetine ilişkin temel kavramlar, insan performans ve limitleri, havacılıkta emniyet kültürü, insan hatası ve ihlaller, ekip kaynak yönetiminin uçuş emniyetinin sağlanmasındaki önemi ve emniyet yönetim sistemini içerir.


Seçmeli

Türkiye de hastane öncesi acil sağlık hizmetleri Acil sağlık hizmetlerini Genel İlk yardım bilgilerini Temel yaşam desteği ve uygulamayı Kanama ve yaralanmalarda acil sağlık hizmeti ,Şok Koma durumunda hasta değerlendirmeyi, Kırık çıkık durumunda neler yapılacağını, Yanık, zehirlenme Hayvan ısırıklarında acil bakım boğulmalarda ilk yardım Hasta taşıma teknikleri ve Uygulamalarını bilir

Seçmeli

Bu derste, empati ve dinleme gibi etkili iletişim becerileri, sözlü ve sözsüz iletişim unsurları, sunum ve söyleşi kavramları, sözlü ve sözsüz iletişim ögeleri, etkili bir sunum hazırlamak ve söyleşi gerçekleştirmek için gerekli bilgilerin hazırlık aşamaları ve iletişim engelleri ele alınacaktır.

Seçmeli

Kalite kavramı, Standart ve standardizasyon, Toplam kalite yönetimi, Ölçme, analiz, iyileştirme, Yönetim kalitesi ve standartları, ISO 9000 serisi, Çevre standartları, İş sağlığı ve güvenliği standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetimi, Kaynak yönetimi ve EFQM mükemmellik modeli, Hizmet kalitesi.

Seçmeli

Etik ve İş etiği alanında teorik bilgilerin yanında, etik yönetimi, etik ikilemlerin çözümü, gri alanların önlenmesi, etik kod oluşturma ve uygulama, mesleki etik kodların uygulanmasına dönük alanları içerir.

Seçmeli

Geniş zaman, sahiplik sıfatları, there is/there are, some/any, sıklık zarfları, geçmiş zaman, edatlar

Zorunlu

Kaza veya kırım sonrasında yapılan incelemenin temel amacını, kaza ve kırım sırasındaki olayları, ortamı, koşulları ve hasar derecesi değerlendirmesini, muhtemel kaza kırım nedeni hakkında bir fikir sahibi olabilmeyi, neden sonuç ilişkisi kurabilmeyi ve alınabilecek önlemlerin neler olduğunu içermektedir.

Zorunlu

Genel ,misyonumuz, vizyonumuz, havayolları çalışanının temel değerleri ve ilkeleri, organizasyon şemaları organizasyon ve sorumluluklar, sorumlu kaptan pilot, yardımcı pilot, kabin amiri ve kabin memurunun görev ve sorumlulukları, personel kuralları ve düzenlemeleri, kabin ekiplerinin üniforma kuralları ve taşımakla yükümlü olduğu dokümanlar, uçak tiplerine göre ekip oluşumu ve inkapasite ekip durumunda yapılması gerekenler, kabin ekiplerinin sağlık ile ilgili durumlara ilişkin uygulamalar ve kabin ekiplerinin uçuş görevi ile ilgili tüm limit tanımları ve gerekliliklerini içerir.

Zorunlu

Yolcu taşıma kuralları, kabin ekibi briefingi, boarding, de-boarding, acil çıkış briefingi, özel durumlu yolcuların taşınma kuralları ve yerleşimi, yakıt alımı, kabinin izlenmesi, yolcu emniyet briefingi, kokpit-kabin ekibi iletişimi, steril kokpit, uçak hazırlığı, kapı açma-kapama kuralları, slide pozisyonları, checklist kullanımı, cabin ready report maddeleri, türbülans, kabin ikaz sistemleri, kabin ekibi istasyonları

Zorunlu

Tehlikeli Madde tanımı yapılır ve tehlikeli madde kurallarının felsefesi hakkında farkındalık oluşturulur. Tehlikeli Maddelerin hangi yollar ile zarar verebileceği açıklanarak; bu zarardan korunma ve acil müdahale yöntemleri anlatılır. Tehlikeli Maddeler sınıflandırılarak; riskleri, paketlenmeleri, taşıma ve depolama esnasında uyulması gereken kurallar risk etiketleri ve taşıma etiketleri ile detaylı anlatılır. Tehlikeli Madde Kuralları’nın belirlenmesinde yer alan kuruluşlar ve uluslararası anlamda yapılan bilgi akışı düzenlemeleri anlatılır. Tehlikeli Madde taşımacılığı esnasında yer alan tarafların sorumlulukları hakkında bilgi verilir.

Zorunlu


Havacılık tarihinin yanı sıra hava araçlarının uçma prensipleri, uçuş faaliyetlerini etkileyen meteorolojik olaylar ve bu süreçte uçuş ekiplerinin uymaları gereken kuralları kapsar.

Zorunlu


Bu ders engellilik kavramı, engellilik türleri, engelli bireylerin karşılaştığı sorunlar, engelli bireylerin hakları ve toplumla bütünleşmelerinin sağlanması hakkında konuları içerir.

Seçmeli

Fotoğrafın tarihi gelişimi. Fotoğraf makinesinin doğuşu, gelişmiş bir makinenin anatomisiyle farklı özellikteki diğer makineleri tanıma. Işık ve zaman açısından fotoğrafın optik değerleri ve objektif sistemleriiyle konuma göre kullanım biçimleri. Film'in doğuşu ve gelişimi. Siyah-beyaz filmden renkli filme geçiş. Negatif film ve saydam filmler. Kullanım yerlerine göre filmlerin özellikleri. Filmde uluslararası normlara göre hassaslık değerleri. Fotoğrafta ışık ve ton değerleri. Stüdyo ve dış mekan çekimleri.

SeçmeliSeçmeli

Derste, Selye'nin Genel Adaptasyon Sendromu'na ve ACT (Kabul ve Kararlılık Terapisi) yaklaşımına özel önem verilmekte ve stres yönetimine yönelik bilişsel ve davranışsal yaklaşımlar tanıtılmaktadır.

Seçmeli

Uçağın bölümleri, uçuşla ilgili diyaloglar, havayolu çeşitleri, havayolu bölümleri, havayoluna ait kelimeler


Zorunlu

Uçakta Oksijen Sistemleri Ve Kaynakları, Yavaş Ve Ani Basınç Boşalması, İnkapasite Pilot, Yangın Ve Duman, Yangın Tiplerine Göre Uygulanacak Prosedürler Ve Kullanılacak Söndürücüler, Yangın-Duman Prosedürü, Potansiyel Yangın Riski Taşıyan Bölgelerin Ve Duman Dedektörlerinin Kontrolü, Tahliye Prosedürleri, Acil Durum Zorunlu Karaya-Suya İniş Konuları, Hazırlıksız Acil İniş Prosedür Ve Komutları(Suya Ve Karaya Tahliye), Hazırlıklı Acil İniş Prosedür Ve Komutları(Suya Ve Karaya Tahliye), Tahliyede Kullanılan Acil Durum Malzemeleri, Survival (Hayatı İdame Ettirme)

Zorunlu

İkramın yolcu memnuniyeti üzerine etkisi, hava yolu açısından anlamı, ekonomik açıdan yönetimi, genel servis ve sunum bilgisini içermektedir.
Hizmet Pazarlaması ile ilgili temel bilgileri öğrenir. İkramın tarihçesini bilir. İkramın hava ulaşımı içindeki yeri ve önemini bilir. Uçak içi ikramının tanımını, İkram malzemelerini tanır; malzemeleri koruma ve kullanma kurallarını öğrenir. Yolcu niteliğine göre verilen servis ve yemek çeşitlerini tanır. Uçaktaki standart servis şekillerini; iç hat, dış hat servislerini öğrenir. Servis yaparken kullanacağı dil, tavır ve kuralları öğrenir.

Zorunlu

Bu ders; oksijen sistemleri ve uygulanacak prosedürler, yangın ve uygulanacak prosedürler; hazırlıklı ve hazırlıksız acil durum kuralları, survival (hayatta kalma teknikleri) konularını içerir.

Zorunlu

Yolcuların havaalanında tabi tutuldukları uygulamaların işleyişi ve öncelikleri hakkında bilgiler, terminalde ve uçakta yolculara verilen hizmetler, uçuş emniyetine etki eden faktörlerin öğrencilere anlatılması. Yolcu hizmetlerinde görev almaya aday öğrencilere havaalanlarındaki işleyişi anlatılması.

Zorunlu

Bilim ve Araştırmayla İlgili Temel Kavramlar, Araştırma Sorununun Tanımlanması ve Denence Kurma, Nedensellik, Araştırma stratejileri, Kaynakça gösterme, APA 6.0, Ölçme, Deneysel Yöntem, Betimleme, İçerik analizi, Örneklem seçme mantığı, Parametrik testler, Parametrik olmayan testler


Seçmeli

Kültürel miras kapsamındaki kaynakların araştırılması, korunması, tanıtımı ve yönetilmesi; uluslararası ve ulusal kurumlar, yasalar ve kararlar; kültürel mirasın tanımlanması ve yönetimi ile ilgili kuramsal ve yöntemsel yaklaşımlar; kültürel miras ile kültür ekonomisi-endüstrisi ilişkisi


Seçmeli

Sosyal politikanın kapsamı, hedefleri, sanayi devrimi ve sosyal politika, yoksulluk, dezavantajlı gruplar, küreselleşme, sosyal güvenlik, ayrımcılık ve sosyal dışlanma, istihdam ve işsizlik, gelir dağılımı küreselleşme,
istihdam ve işsizlik meseleleri ele alınacaktır.

Seçmeli

Kent, Kentleşme, Uygarlık Arasındaki Bağı Vurgulamak. Kültür Kavramı Kapsamında Kent Kültürü-Mekan-İnsan İlişkisini Vurgulamak

Seçmeli

Türk İnkılabının Anlam ve Önemi, Yakınçağ'da Osmanlı Devleti ve Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devleti’ni Kurtarma Çabaları; İlk Islahatlar, Nizâm-ı Cedit Islahatları, II. Mahmut Devri Islahatları, Tanzimât Dönemi, Meşrutiyet Yönetimine Geçiş; Birinci ve İkinci Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devleti’nin Son Dönemlerinde Ortaya Çıkan Düşünce Akımları, XX. Yüzyılın Başında Osmanlı Devleti’nin Girdiği Savaşlar; Trablusgarp Savaşı, Balkan, Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı, Nedenleri, Gelişmeleri ve Sonuçları, Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler ve Sonuçları, Osmanlı Devleti’nin Paylaşılması Hakkında Gizli Antlaşmalar, Mondros Ateşkes Antlaşması ve Tepkiler, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatı, İzmir’in Yunanlılar Tarafından İşgali ve İşgale Karşı Gösterilen Tepkiler, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı ve Teşkilatlandırma Faaliyetler, Mustafa Kemal Paşa’nın Milli Mücadele’yi Teşkilatlandırma Çalışmaları; Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri, Amasya Görüşmeleri ve Protokolları, Son Osmanlı Meclisi Mebusan’ın İstanbul’da Toplanması ve Misak-ı Millî Kararları, İstanbul’un İtilaf Devletleri Tarafından İşgali ve İşgale Karşı Tepkiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Ankara’da Açılması ile Aldığı İlk Kararlar ve Uygulamaları, Milli Mücadele Döneminde Başgösteren Ayaklanmalar, Türkiye’yi Paylaşma Tasarıları ve Sevr Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı, Savaş Dönemi; Milli Ordunun Kuruluşu, Doğu Cephesi; Ermeni Sorunu ve Ermenilerle Yapılan Savaşlar, Güney Cephesi’nde Kuvay-i Milliye’nin Doğuşu ve Fransızlarla Yapılan Savaşlar, Batı Cephesi’nde Düzenli Ordunun Yunan Ordusuyla Yaptığı Savaşlar; I. İnönü Savaşı ve Diplomasi Alanındaki Gelişmeler, II. İnönü Savaşı, Sakarya Meydan Savaşı, Büyük Taarruz, Büyük Zafer, Siyasi Mücadele ve Barış; Mudanya Ateşkes Antlaşması, Lozan Barış Konferansı ve Barış Antlaşması, Türk İnkılabının Nitelikleri ve Hedefleri, Siyasal Alandaki İnkılaplar, İlk Anayasalar ve Anayasa Değişiklikleri, Çok Partili Döneme Geçiş Denemeleri ve İnkılaba Karşı Tepkiler, Hukuk, Eğitim ve Kültür Alanlarında Yapılan İnkılaplar, Toplumsal Alandaki Düzenlemeler, Ekonomik Alanda Gelişmeler, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Gelişmeleri (1923-1932), Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Gelişmeleri (1932-1938), İkinci Dünya Savaşı ve Sonrasında Türk Dış Politikası, Çok Partili Döneme Geçiş, Türk İnkılabının Temel İlkeleri.

Zorunlu

Havacılıkta CRM konusunun tarihçesi; havacılıkta İnsan faktörünün kavramsal modeli” olan “SHELL” modeli üzerinden, öğrencilerde birey olarak sistemin içinde bulunacakları yer ile ilgili farkındalık yaratıp, insanın havacılık ve şirket prosedürleri, makine, çevre ve insan ile olan ilişkisinde tüm bu becerileri kullanarak görevlerini uçuş emniyeti açısından en iyi şekilde icra edebilecek bilinç düzeyini oluşturmaktır. Bu beceriler; İletişim, Durum Farkındalığı, Durum Değerlendirmesi, Liderlik, İş Yükü Yönetimi, Profesyonellik, Stres Yönetimi, Zaman Yönetimi, Aşırı Yorgunluk, Brifing, De-brifing konularını kapsamaktadır.

Zorunlu

Hava trafik kontrolü, uçuş planları, hava şartları, ön uçuş kontrolleri, havalanma, tırmanma ve iniş durumları, kontrol sistemleri ve ilgili kelime ve cümle yapıları


Zorunlu

Öğrenciler seçtikleri konularla ilgili, bilimsel bir projede aranan tüm niteliklere sahip bir çalışma yaparak, derledikleri kuramsal bilgileri, yaptıkları araştırmalarla ve uygulamalarla destekleyerek bir proje hazırlarlar.


Zorunlu

Dil Nedir?
Dilin Doğuşu ile İlgili Teoriler
Dilin “Düşünce”, “Toplum” Kavramlarıyla İlişkileri
Dilin “Kültür” ve “Tarih” Kavramlarıyla İlişkileri
Dil Türleri: Ortak Dil, Üst Dil, Geçer Dil, Argo, Jargon
Türkçenin Tarihî Gelişimi I: Orhun Türkçesi, Uygur Türkçesi
Türkçenin Tarihî Gelişimi II: Karahanlı Türkçesi, Anadolu Selçuklu Dönemi
Türkçeleri
Metin İnceleme
Türkçenin Tarihî Gelişimi III: Beylikler Dönemi Türkçesi, Osmanlı Türkçesi
Metin İnceleme
Atatürk’ün Türk Diline Yaklaşımı ve Dil Devrimi
Metin İnceleme
Ses Bilgisi I: Türkçenin Ses Özellikleri
Ses Bilgisi II: Türkçenin Diksiyon Kuralları ve Yaygın Hatalar
Ara Sınav
Yazım Kuralları: “de” / “ki” Bağlaçlarının Yazımı, Düzeltme İşaretinin Kullanımı, Birleşik Kelimelerin Yazımı
Uygulama: Gündelik Yaşamda Sıklıkla Yanlış Yazılan Kelimeler
Metin İnceleme
Noktalama İşaretleri: Virgül, Noktalı Virgül, Tırnak ve Tek Tırnak İşareti, Kesme İşareti
Metin İnceleme
Anlatım Bozuklukları
Anlatım Bozuklukları Uygulama: Günümüzde Yaygın Hatalar
Anlatım Bilgisine Giriş: Öznel ve Nesnel Anlatım
Bilimsel Yazma İlkeleri: Alıntı, Aktarma, Kaynak Gösterme, Künye Oluşturma,
Dipnot Verme, Kaynakça Düzenleme
Metin İnceleme
Paragraf ve Düşünceyi Geliştirme Yolları
Düşünsel Yazılar: Deneme, Makale, Fıkra, Eleştiri
Edebi Türler: Hikâye, Şiir ve Roman
Sözlü Anlatım ve Türleri: Mülakat, Panel, Sempozyum, Konferans, Seminer


Zorunlu

Bu derste; fizyolojiye giriş-terimleri, hücre fizyolojisi, zarlar-madde değişimi, enerji, yapı-işlev ilişkileri, sistemlerin entegrasyonu, dolaşım sistemi ve hava basıncı ile ilişkisi, solunum sistemi, boşaltım sistemi- üreme sistemi, hareket sistemi, sinir sistemi ve uçuş fizyolojisi öğretilmektedir.

Zorunlu

Üniversitemize kayıtlanan yeni öğrencilerimize oryantasyon programı kapsamında müfredat, işleyiş, birimler, yönetmelikler, sistem ve olanakların tanıtılması.


Zorunlu

Sivil havacılık güvenliği, güvenlik önlemleri, uçak içi güvenlik araması, ASSCL kullanımı, yasa dışı müdahaleler, kural dışı davranan yolcu müdahalesi, fiziksel kısıtlama.


Seçmeli

Öncelikle havacılık hukukunun hukuk düzeni içinde yeri ve önemi, sonra ulusal ve uluslararası havacılık işletmeleri ve kurumlar, daha sonra bu kurumlarda ve işletmelerde çalışanlar ile havacılık yer ve havayolu işletmelerinin uyması gereken hukuk bilgisi sunulmaktadır. Ayrıca hava taşıma ve sorumluluk ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesinde verilmektedir.


Seçmeli

Kurallara uygun akıcı ve anlaşılır konuşma becerisini, bireyin kendisini etkili bir biçimde ifade edebilmesi, topluluk önünde konuşurken heyecanını kontrol edebilme, ses bilimi açısından tüm sesleri doğru ve güzel söyleyebilme, sesini ve beden dilini etkili bir biçimde kullanabilme, anons araçlarını zamanında ve doğru bir şekilde kullanıma hazırlayabilme, hava yolu şirketlerindeki her türlü anonsu zamanında ve etkileyici bir şekilde Türkçe ve İngilizce dillerde yapabilme becerisi.
   

Cilt bakımı, vücut bakımı, makyaj ve grooming, imaj öğeleri, imaj yönetiminin iş yaşamında önemi, üniforma kurallarını içerir.


Seçmeli

Bu ders; protokol kavramının tanımı, kamusal, sosyal ve iş ortamında anlam ve önemi, protokolün tarihsel gelişimi, protokol türleri, öncelik-sonralık düzenleri, makam protokolü, konuk ve ziyaret protokolü, resmi yazışma protokolü, kıyafet protokolü, davet ve ziyafet protokolü, yönetici -sekreter ilişkisinde protokol, açılış, törenler ve konuşmalarda protokol, toplantı protokolü, sözlü ve sözsüz iletişimde protokol, toplumsal yaşamı düzenleyen kurallar ve önemi, iş görüşmesi protokolü, halkla ilişkiler protokolü konularını kapsar.

Seçmeli

İletişim kavramı ve anlamı, iletişim türleri, iletişim engellerini aşma, kültürlerarası iletişim, ekip içi iletişim, yolcu ile iletişim, özel hizmet gerektiren yolcularla iletişim, etkili iletişim becerileri, yolcu ilişkileri yönetimi, yolcu memnuniyetini içerir.


Seçmeli