Dersler

Sosyal Hizmetler Dersler

Doğuş Üniversitesinin Tarihçesi, Doğuş Üniversitesi Yönetim Şeması, Akademik Birimler, Akademik Takvim, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Yapısı, Görevleri), Kütüphane Daire Başkanlığı (Yapısı, Görevleri), Kütüphanenin Sunduğu Hizmetler, Kütüphane Araştırma ve Bilgi Kaynakları, Web aracılığıyla kütüphane kataloğu tarama, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Kulüpleri, (Yapısı, Görevleri), Doğuş Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kanunu Yönetmeliği, Erasmus Ofisi, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Yapısı ve Görevleri), Doğuş Üniversitesi Mezunlar Derneği.

İşletmecilikle ilgili temel kavramlar, işletme çeşitleri, işletme sistemi, işletmelerin kuruluşu, yönetim, üretim yönetimi, pazarlama yönetimi, insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler yönetimi, finans, muhasebe, araştırma ve geliştirme.

Genel ve kavramsal giriş Aile ve kadına yönelik sosyal hizmet kuruluşları Çocuklar ve gençlere yönelik sosyal hizmet kuruluşları Engelli ve yaşlılara yönelik sosyal hizmet kuruluşları Sağlık kurum ve kuruluşları Suçluluk ile ilgili sosyal hizmet kuruluşları Diğer sosyal hizmet alanlarındaki kurum ve kuruluşlar Diğer özel gereksinim grupları ile ilgili sosyal hizmet kuruluşları.

Sosyal sorunların genel ve sosyal odaklı ele alınarak tartılacağı bu ders açısından öncelikle sorun bakış açısının tartışılması ve sosyal sorunların açıklanmasında kullanılan kavramsal çerçeve, çeşitli sosyo-demografik göstergeler üzerinden Dünya ve Türkiye’nin genel bir görünümünün tartışılması ve çeşitli sosyal sorunların ve çözüm yollarının tartışılmaktadır.

"Genel olarak sosyal güvenlik Sosyal güvenliğin konusu olan tehlikeler Sosyal güvenlik teknikleri Sosyal güvenliğin yönetimi Sosyal güvenliğin finansmanı Sosyal güvenliğin iktisadi ve mali boyutu Sosyal güvenliğin uluslararası boyutu Sosyal güvenlikte yeni gelişmeler ve sorunlar "

Bilgi teknolojileri temel kavramlar, bilgi toplumu, Bilgisayar örgütlenmesi, bilgisayar donanımı, girdi-çıktı birimleri, bellek ve diğer donanımlar, Bilgisayar yazılımı, yazılımın bileşenleri, programlama ve işletim sistemi, İşletim sistemleri ve türleri, işletim sisteminin temel görevleri, işletim sistemi kullanımı, ofis yazılımlarının ortak öğeleri, yazılımların çalıştırılması ve sona erdirilmesi, menüler, kısayollar, uygulamalar, İşlem tabloları, temel kavramlar ve işlem tablosu kullanımı, sunu programları, sunu programlarının temel özellikleri ve kullanımı, veri tabanı, temel kavramlar, veri tabanı kullanımı.

Hukukun tanımı, hukukun gerekliliği, toplum hayatını düzenleyen sosyal düzen kuralları, hukuk ile diğer sosyal düzen kuralları arasındaki ilişkiler ve farklar, kamu ve özel hukuk ayrımındaki kriterler, eşitlik, taraf kriterleri, kamu hukukunun dalları, kanunların tanımı, kabulü, yürürlüğe girmesi ve özellikleri.

Temel bakımın planlanması, tanımı Avrupa ve Türkiye’de sosyal bakım Evde bakım ve bakım güvenliği Sosyal bakım mesleğinde bakıcı personelin rolü Sosyal bakım modelleri Sosyal bakım hizmetlerinde bakım planları Sosyal bakım güvence sistemleri

Hukuka giriş ve temel kavramlar, çocuk ve gençlik mevzuatı, kadın hakları ve aile mevzuatı, yaşlılar ve engellilerle ilgili mevzuatı, sağlık alanında sosyal hizmetle ilgili mevzuat, adalet alanında sosyal hizmet mevzuatı, sosyal güvenlik mevzuatı.

"Sağlık ve Sağlık hizmetlerinin tanımlanması, Sağlık Hizmetlerinin Sınıflandırılması, Ülkemizdeki Sağlık Hizmetlerinin Tarihsel Gelişimi, Yeni Dönemde Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi, Temel Sağlık Hizmetlerinin Tanımlanması, Bağışıklama ve Aşılama Faaliyetleri, Kişisel Hijyen ve Besleme, Erken Tanı ve Tedavinin Önemi, Hastalık Öncesi Alınacak Önlemler, İlaç Kullanım İlkeleri, Rehabilitasyon Faaliyetleri. "

Sosyal Psikolojinin temel kavramları, Sosyal Psikolojinin araştırma yöntemleri, Sosyal Psikolojide temel kuramlar, Sosyal Etki ve Uyma Davranışı, Tutumlar ve Ön Yargı, Benlik ve Kimlik, Grup Yapısı ve Dinamiği, Ara Sınav, İnsan ve Duygusal Zeka ,Bireysel İlişkiler ve İletişim, Sevgi ve Aşk, Liderlik, Türkiye'de Sosyal Psikoloji ,Sosyal İnşacılık

Kalite kavramı, Standart ve standardizasyon. Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, Toplam kalite yönetimi, Ölçme, analiz, iyileştirme, Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, İş sağlığı ve güvenliği standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetimi, Kaynak yönetimi, Efqm mükemmellik modeli

Hasta bakım hizmetleri, evde hasta bakım hizmetlerinin kapsamı, sağlık, bakım ve destek hizmetleri, hasta bakımının yapıldığı yerleri, bakım evleri (huzurevleri), hasta bakım ortamının özellikleri, hasta bakım hizmetlerinin durumunu içermektedir.

"Özel gereksinimli bireyler Yetersizlik türleri 1 Yetersizlik türleri 2 Özel gereksinimli aileler Özel gereksinimli bebekler ve bakımları Okul çağındaki özel gereksinimli çocuklar ve bakımları Yetişkin ve yaşlı özel gereksinimli bireyler ve bakımları Özel gereksinimli bireylerin toplumsal hayata katılımı ve ilgili yasal düzenlemeler "

Sosyal Hizmetin temel kavramları, kuramları ve felsefesi ,Sosyal Hizmet bilgi, beceri ve değer temeli , Sosyal hizmet yöntemleri, Sosyal Hizmet Etiği, Sosyal Hizmet kurum ve kuruluşları ,Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda uygulama ,Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda sosyal hizmet uygulaması ,Adalet Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda sosyal hizmet uygulaması ,Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda sosyal hizmet uygulaması ,Sivil toplum kuruluşlarında sosyal hizmet uygulaması, Çalışma ve Sosyal Güvenlik alanlarında sosyal hizmet uygulaması, Diğer sosyal hizmet alanlarında sosyal hizmet uygulaması ,Sosyal hizmet uygulamasında Kayıt Tutma ve Raporlama

Derse giriş ve milletler, Soru yapıları, Bir dil okuluna kayıt, İnsanlar hakkında soru sorma, Meslekler, Geniş Zaman, Sıklık bildiren zaman zarfları, Randevu alma, Eşdizimlilik, Geçmiş zaman cümleleri, Bağlaçlar, Bilgiyi yanıtlama, Geçmiş zaman; soru ve kısa cevaplar, Amaç mastarları, Haberlere tepki vermek, İstasyonda, Şimdiki ve Geniş zaman, Takside, Yardım istemek ve teklif etmek, Yön tarifleri ve yerler, Trafik işaretleri, Sürekli geçmiş zaman, Zaman bağlaçları, Komut verme, Hız Limitleri, Dünya; Asya, Atlantik, Everest Dağı vb. Coğrafi isimlerle kullanılan artikeller, Gelecek zaman: Cümleler, sorular ve kısa cevaplar, Şüphe belirtme.

İletişim kavramı, iletişim süreci, sözel iletişim, sözsüz iletişim, bireylerarası iletişim, grup iletişimi, örgüt içi iletişim, kitle iletişimi, çevrimiçi iletişim, kültürlerarası iletişim

İş güvenliğinin tanımı ve tarihçesi, İSG Yönetim Sistemi OHSAS 18001. İş kazaları. İş tehlike analizi. Sıfır kaza. Tehlikeli iletişim. İşe başlangıç eğitimi, temel ergonomi. Acil durum hareket tarzı, uyarı işaretleri, acil çıkışlar. Fiziksel Risk Etmenleri. Biyolojik ve Kimyasal Risk Etmenleri. Psikososyal Risk Etmenleri ve Mobbing. Yangın Söndürücüler. Temel ilk yardım eğitimi, kişisel koruyucu donanımlar. Çalışma hayatında etik. Sağlık ve güvenlik işaretleri, vardiyalı çalışma ve gece çalışması. Kaza oluşumu ve çeşitleri, Meslek Hastalıkları ve korunma yolları, Atölyede elektrikli ve elektriksiz aletlerde iş güvenliği, İş güvenliğinde Koruyucular, İlkyardım kuralları, Yangın ve Patlamalarda güvenlik önlemleri, İş Güvenliği ve işçi sağlığı mevzuatı ve İş Güvenliği Soruşturması

Bu programda okuyan öğrencilerin iki yıl boyunca gördükleri teorik dersleri yerinde uygulamak amacıyla gerek özel gerek kamu kurum ve kuruluşlarında yaptıkları staj eğitimi sonunda bu eğitimle ilgili olarak hazırladıkları Staj Defteri ve Staj Raporları ile işyeri raporlarının değerlendirilmesini kapsamaktadır.

Yönlendirilmiş çalışma teknikleri, konu araştırma, konu seçimi, alan taraması ve taslak içeriği geliştirme, içerik hazırlama, içeriğe göre alan taraması, çalışmanın yazımı, çalışmanın değerlendirilmesi, çalışmanın teslimi.

I.Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Anlaşması, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatına Genel Bir Bakış, Cemiyetler ve Faaliyetleri, Mustafa Kemal Paşanın Samsun’a çıkışı, Kongreler, Meclis-i Mebusan’ın Toplanması ve Misak-ı Milli, TMMM’nin Açılması, Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele. Sakarya Zaferi, Milli Mücadele’nin Mali Kaynakları, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Antlaşma ve ardından Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, 1924 Anayasası, Çok Partili Yaşam Deneyimi, Şeyh Sait Ayaklanması, Cumhuriyete Karşı Diğer Tepkiler, Menemen Olayı, Atatürk’ün dış politika ilkeleri ve uygulamaları, hukuk, eğitim, kültür, ekonomik, sosyal ve benzeri alanlarda yapılan inkılaplar ile Atatürkçü Düşünce Sistemini oluşturan altı Atatürk İlkesi: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık ilkeleri ile dünden bugüne Atatürkçü Düşünce Sistemi.

Dilin Tanımı Ve Önemi. Dilin Oluşumu, Dünya Dilleri, Türkçe`nin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri. Türkçe`nin Ses Bilgisi, Türkçe`deki Ses Olayları (Ünlü Düşmesi, Ünlü Türemesi, Ünsüz Düşmesi, Ünsüz Türemesi, Benzeşme). Yazım (İmlâ) Kuralları. Noktalama İşaretleri. Türkçe`de Vurgu. Türkçe`nin Çekim Ekleri. Türkçe`de Yeni Kelime Yapma Yolları, İsimden İsim Yapma Ekleri, İsimden Fiil Yapma Ekleri. Fiilden İsim Yapma Ekleri, Fiilden Fiil Yapma Ekleri. Kelime Grupları. Cümle Bilgisi, Cümlenin Ögeleri, Anlamlarına Göre Cümleler, Yapılarına Göre Cümleler, Yükleminin Türüne Göre Cümleler, Yükleminin Anlamına Göre Cümleler. Anlatım Yolları Ve Sözlü Anlatım Türleri. Yazılı Anlatım Türleri. Edebî Türler, Atasözleri, Deyim Ve İkilemeler.

Sayılar: doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, ondalık yazılış, gerçek sayılar. Oran ve orantı: Oran ve orantı problemleri. Yüzde ve faiz oranları: Ondalık sayılarla hesaplamalar, yüzde problemleri, basit faiz, bileşik faiz ve faiz problemleri.