Dersler

Sosyal Hizmetler Dersler

Doğuş Üniversitesinin Tarihçesi, Doğuş Üniversitesi Yönetim Şeması, Akademik Birimler, Akademik Takvim, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Yapısı, Görevleri), Kütüphane Daire Başkanlığı (Yapısı, Görevleri), Kütüphanenin Sunduğu Hizmetler, Kütüphane Araştırma ve Bilgi Kaynakları, Web aracılığıyla kütüphane kataloğu tarama, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Kulüpleri, (Yapısı, Görevleri), Doğuş Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kanunu Yönetmeliği, Erasmus Ofisi, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Yapısı ve Görevleri), Doğuş Üniversitesi Mezunlar Derneği.

Genel ve kavramsal giriş, aile ve kadına yönelik sosyal hizmet kuruluşları, çocuklar ve gençlere yönelik sosyal hizmet kuruluşları, engelli ve yaşlılara yönelik sosyal hizmet kuruluşları, sağlık kurum ve kuruluşları, suçluluk ile ilgili sosyal hizmet kuruluşları, diğer sosyal hizmet alanlarındaki kurum ve kuruluşlar, diğer özel gereksinim grupları ile ilgili sosyal hizmet kuruluşları.

Sosyal sorunların genel ve sosyal odaklı ele alınarak tartılacağı bu ders açısından öncelikle sorun bakış açısının tartışılması ve sosyal sorunların açıklanmasında kullanılan kavramsal çerçeve, çeşitli sosyo-demografik göstergeler üzerinden Dünya ve Türkiye’nin genel bir görünümünün tartışılması ve çeşitli sosyal sorunların ve çözüm yollarının tartışılması

Genel olarak sosyal güvenlik Sosyal güvenliğin konusu olan tehlikeler Sosyal güvenlik teknikleri Sosyal güvenliğin yönetimi Sosyal güvenliğin finansmanı Sosyal güvenliğin iktisadi ve mali boyutu Sosyal güvenliğin uluslararası boyutu Sosyal güvenlikte yeni gelişmeler ve sorunlar.

İnternet ve İnternet Tarayıcısı, Elektronik Posta Yönetimi, Haber Grupları/Forumlar, Web Tabanlı Öğrenme, Kişisel Web Sitesi Hazırlama, Elektronik Ticaret, Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş, İnternet ve Kariyer, İş Görüşmesine Hazırlık, İşlem Tablosu, Formüller ve Fonksiyonlar, Grafikler, Sunu Hazırlama, Tanıtıcı Materyal Hazırlama, Microsoft Office ve Open Office Uygulamaları.

Hukukun tanımı, hukukun gerekliliği, toplum hayatını düzenleyen sosyal düzen kuralları, hukuk ile diğer sosyal düzen kuralları arasındaki ilişkiler ve farklar, kamu ve özel hukuk ayrımındaki kriterler, eşitlik, taraf kriterleri, kamu hukukunun dalları, kanunların tanımı, kabulü, yürürlüğe girmesi ve özellikleri.

Temel bakımın planlanması, tanımı Avrupa ve Türkiye’de sosyal bakım Evde bakım ve bakım güvenliği Sosyal bakım mesleğinde bakıcı personelin rolü Sosyal bakım modelleri Sosyal bakım hizmetlerinde bakım planları Sosyal bakım güvence sistemleri

Hukuka giriş ve temel kavramlar, çocuk ve gençlik mevzuatı, kadın hakları ve aile mevzuatı, yaşlılar ve engellilerle ilgili mevzuatı, sağlık alanında sosyal hizmetle ilgili mevzuat, adalet alanında sosyal hizmet mevzuatı, sosyal güvenlik mevzuatı.

Sağlık ve Sağlık hizmetlerinin tanımlanması, Sağlık Hizmetlerinin Sınıflandırılması, Ülkemizdeki Sağlık Hizmetlerinin Tarihsel Gelişimi, Yeni Dönemde Sağlık Hizmetlerinin Örgütlenmesi, Temel Sağlık Hizmetlerinin Tanımlanması, Bağışıklama ve Aşılama Faaliyetleri, Kişisel Hijyen ve Besleme, Erken Tanı ve Tedavinin Önemi, Hastalık Öncesi Alınacak Önlemler, İlaç Kullanım İlkeleri, Rehabilitasyon Faaliyetleri.

Sosyal Psikolojinin temel kavramları, sosyal Psikolojinin araştırma yöntemleri, Sosyal Psikolojide temel kuramlar, Sosyal Etki ve Uyma Davranışı, Tutumlar ve Ön Yargı, Benlik ve Kimlik, Grup Yapısı ve Dinamiği, Ara Sınav, İnsan ve Duygusal Zeka ,Bireysel İlişkiler ve İletişim, Sevgi ve Aşk, Liderlik, Türkiye'de Sosyal Psikoloji ,Sosyal İnşacılık

Hasta bakım hizmetleri, evde hasta bakım hizmetlerinin kapsamı, sağlık, bakım ve destek hizmetleri, hasta bakımının yapıldığı yerleri, bakım evleri (huzurevleri), hasta bakım ortamının özellikleri, hasta bakım hizmetlerinin durumunu içermektedir.

Bu ders, özel ihtiyaçları olan bebeklerin, çocukların ve yaşlıların bakımı, gelişim dönemleri, sosyal hayata katılım ve ilgili yasal düzenlemeleri açıklamayı amaçlamaktadır

Sosyal Hizmetin temel kavramları, kuramları ve felsefesi, sosyal hizmet bilgi, beceri ve değer temeli, Sosyal hizmet yöntemleri, Sosyal Hizmet Etiği, Sosyal Hizmet kurum ve kuruluşları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda uygulama, Sağlık Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda sosyal hizmet uygulaması ,Adalet Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda sosyal hizmet uygulaması, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurum ve kuruluşlarda sosyal hizmet uygulaması ,Sivil toplum kuruluşlarında sosyal hizmet uygulaması, Çalışma ve Sosyal Güvenik alanlarında sosyal hizmet uygulaması, Diğer sosyal hizmet alanlarında sosyal hizmet uygulaması ,Sosyal hizmet uygulamasında Kayıt Tutma ve Raporlama

Derse giriş ve milletler, Soru yapıları, Bir dil okuluna kayıt, İnsanlar hakkında soru sorma, Meslekler, Geniş Zaman, Sıklık bildiren zaman zarfları, Randevu alma, Eşdizimlilik, Geçmiş zaman cümleleri, Bağlaçlar, Bilgiyi yanıtlama, Geçmiş zaman; soru ve kısa cevaplar, Amaç mastarları, Haberlere tepki vermek, İstasyonda, Şimdiki ve Geniş zaman, Takside, Yardım istemek ve teklif etmek, Yön tarifleri ve yerler, Trafik işaretleri, Sürekli geçmiş zaman, Zaman bağlaçları, Komut verme, Hız Limitleri, Dünya; Asya, Atlantik, Everest Dağı vb. Coğrafi isimlerle kullanılan artikeller, Gelecek zaman: Cümleler, sorular ve kısa cevaplar, Şüphe belirtme.

İş güvenliğinin tanımı ve tarihçesi, Kaza oluşumu ve çeşitleri, Meslek Hastalıkları ve korunma yolları, Ergonomi, Atölyede elektrikli ve elektriksiz aletlerde iş güvenliği, İş güvenliğinde Koruyucular, İlkyardım kuralları, Yangın ve Patlamalarda güvenlik önlemleri, İş Güvenliği ve işçi sağlığı mevzuatı ve İş Güvenliği Soruşturması.

İş yeri organizasyonu, birimler arası ilişkiler, gözlem ve uygulamalar.

Yönlendirilmiş çalışma teknikleri, konu araştırma, konu seçimi, alan taraması ve taslak içeriği geliştirme, içerik hazırlama, içeriğe göre alan taraması, çalışmanın yazımı, çalışmanın değerlendirilmesi, çalışmanın teslimi.

 

Türk İnkılabının Anlam ve Önemi, Yakınçağ'da Osmanlı Devleti ve Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devleti’ni Kurtarma Çabaları; İlk Islahatlar, Nizâm-ı Cedit Islahatları, II. Mahmut Devri Islahatları, Tanzimât Dönemi, Meşrutiyet Yönetimine Geçiş; Birinci ve İkinci Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devleti’nin Son Dönemlerinde Ortaya Çıkan Düşünce Akımları, XX. Yüzyılın Başında Osmanlı Devleti’nin Girdiği Savaşlar; Trablusgarp Savaşı, Balkan, Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı, Nedenleri, Gelişmeleri ve Sonuçları, Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler ve Sonuçları, Osmanlı Devleti’nin Paylaşılması Hakkında Gizli Antlaşmalar, Mondros Ateşkes Antlaşması ve Tepkiler, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatı, İzmir’in Yunanlılar Tarafından İşgali ve İşgale Karşı Gösterilen Tepkiler, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı ve Teşkilatlandırma Faaliyetler, Mustafa Kemal Paşa’nın Milli Mücadele’yi Teşkilatlandırma Çalışmaları; Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri, Amasya Görüşmeleri ve Protokolları, Son Osmanlı Meclisi Mebusan’ın İstanbul’da Toplanması ve Misak-ı Millî Kararları, İstanbul’un İtilaf Devletleri Tarafından İşgali ve İşgale Karşı Tepkiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Ankara’da Açılması ile Aldığı İlk Kararlar ve Uygulamaları, Milli Mücadele Döneminde Başgösteren Ayaklanmalar, Türkiye’yi Paylaşma Tasarıları ve Sevr Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı, Savaş Dönemi; Milli Ordunun Kuruluşu, Doğu Cephesi; Ermeni Sorunu ve Ermenilerle Yapılan Savaşlar, Güney Cephesi’nde Kuvay-i Milliye’nin Doğuşu ve Fransızlarla Yapılan Savaşlar, Batı Cephesi’nde Düzenli Ordunun Yunan Ordusuyla Yaptığı Savaşlar; I. İnönü Savaşı ve Diplomasi Alanındaki Gelişmeler, II. İnönü Savaşı, Sakarya Meydan Savaşı, Büyük Taarruz, Büyük Zafer, Siyasi Mücadele ve Barış; Mudanya Ateşkes Antlaşması, Lozan Barış Konferansı ve Barış Antlaşması, Türk İnkılabının Nitelikleri ve Hedefleri, Siyasal Alandaki İnkılaplar, İlk Anayasalar ve Anayasa Değişiklikleri, Çok Partili Döneme Geçiş Denemeleri ve İnkılaba Karşı Tepkiler, Hukuk, Eğitim ve Kültür Alanlarında Yapılan İnkılaplar, Toplumsal Alandaki Düzenlemeler, Ekonomik Alanda Gelişmeler, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Gelişmeleri (1923-1932), Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Gelişmeleri (1932-1938), İkinci Dünya Savaşı ve Sonrasında Türk Dış Politikası, Çok Partili Döneme Geçiş, Türk İnkılabının Temel İlkeleri.

Dil Nedir? Dilin Doğuşu ile İlgili Teoriler Dilin “Düşünce”, “Toplum” Kavramlarıyla İlişkileri Dilin “Kültür” ve “Tarih” Kavramlarıyla İlişkileri Dil Türleri: Ortak Dil, Üst Dil, Geçer Dil, Argo, Jargon Dilin Gelişim Süreci: Lehçe, Şive, Ağız Kavramları Türkçenin Tarihî Gelişimi I: Orhun Türkçesi, Uygur Türkçesi Türkçenin Tarihî Gelişimi II: Karahanlı Türkçesi, Anadolu Selçuklu Dönemi Türkçeleri Metin İnceleme Türkçenin Tarihî Gelişimi III: Beylikler Dönemi Türkçesi, Osmanlı Türkçesi Atatürk’ün Türk Diline Yaklaşımı ve Dil Devrimi Ses Bilgisi I: Türkçenin Ses Özellikleri Ses Bilgisi II: Türkçenin Diksiyon Kuralları ve Yaygın Hatalar Metin İnceleme Cümle Bilgisine Giriş: Kelime Grupları Cümle Bilgisi I: Cümlenin Ögeleri Cümle Bilgisi II: Cümle Türleri Cümle Bilgisi Örnekler Metin İnceleme Yazım Kuralları: “de” / “ki” Bağlaçlarının Yazımı, Düzeltme İşaretinin Kullanımı, Birleşik Kelimelerin Yazımı, Sayıların Yazımı Uygulama: Gündelik Yaşamda Sıklıkla Yanlış Yazılan Kelimeler Noktalama İşaretleri: Virgül, Noktalı Virgül, Tırnak ve Tek Tırnak İşareti, Kesme İşareti, Kısa Çizgi Metin İnceleme: Düzgün Bir Cümlenin Özellikleri Anlatım Bozuklukları Anlatım Bozuklukları Uygulama: Günümüzde Yaygın Hatalar Anlatım Bilgisine Giriş: Öznel ve Nesnel Anlatım Konu Sınırlandırma Bilimsel Yazma İlkeleri: Alıntı, Aktarma, Kaynak Gösterme, Künye Oluşturma, Dipnot Verme, Kaynakça Düzenleme Metin İnceleme Paragraf ve Düşünceyi Geliştirme Yolları Düşünsel Yazılar: Deneme, Makale, Fıkra, Eleştiri Edebi Türler: Hikâye, Şiir ve Roman Metin İnceleme Resmî Yazılar: Dilekçe, Rapor, Tutanak Sözlü Anlatım ve Türleri: Mülakat, Panel, Sempozyum, Konferans, Seminer Metin İnceleme

Etik ve iş etiği alanında teorik bilgilerin yanında, etik yönetimi, etik ikilemlerin çözümü, gri alanların önlenmesi, etik kod oluşturma ve uygulama, mesleki etik kodların uygulanmasına dönük alanları içerir.

Bu ders kapsamında sosyolojinin bir disiplin olarak hangi konuları kapsadığı, sosyolojik düşüncenin gelişimi, sosyolojinin konusu ve sınırlılıkları ele alınacaktır. Sosyolojide farklı yaklaşımların sebepleri, sosyolojik temel kavram ve süreçlerin analizi, sosyoloji biliminin gelişim tarihi, dönem boyunca işlenecek ana konulardır

Türkiye’nin toplumsal yapısını oluşturan birey, grup ve toplulukların tarih, ekonomi, demografi, siyaset, eğitim, kentleşme ve toplumsal cinsiyet gibi alanlardaki görünümleri ve tartışmaları anlatılacaktır.

Görüşme kavramı ve iletişim süreci. iletişimin ilkeleri, iletişimi oluşturan unsurlar. Görüşmecinin bağlı olması gereken temel ilkeler, görüşmecinin uygulamada sahip olması gereken yeterlilikler. Görüşmenin kuramsal dayanakları. Görüşmenin aşamaları. Görüşmede kayıt tutma ve görüşmeyi raporlama. Çocuk, engelli, ergen, yaşlı ve iletişimsel azınlık gruplarıyla görüşme.


Kariyer Yönetimi, Zekâ, Yetenek, Kişilik, SWOT Analizi, Uluslararası Değişim Programları, İletişim Becerileri, CV hazırlama, Ön Yazı Hazırlama, Sektörleri Tanıma, Girişimcilik.

Sosyal hizmetin ortaya çıkaran sebepler, sosyal hizmetin ortaya çıkışı, kurumları, gelişimi, gelişim süreci.