Dersler

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Dersler

Yönetim Şeması, Akademik Birimler, Akademik Takvim, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ( Yapısı, Görevleri), Kütüphane Daire Başkanlığı (Yapısı, Görevleri), Kütüphanenin Sunduğu Hizmetler, Kütüphane Araştırma ve Bilgi Kaynakları, Web aracılığıyla kütüphane kataloğu tarama, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Kulüpleri, (Yapısı, Görevleri), Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kanunu Yönetmeliği, Erasmus Ofisi, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Yapısı ve Görevleri),

İşletmecilikle ilgili temel kavramlar, işletme çeşitleri, işletme sistemi, işletmelerin kuruluşu, yönetim, üretim yönetimi, pazarlama yönetimi, insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler yönetimi, finans, muhasebe, araştırma ve geliştirme.

Sağlık kavramı ve belirleyicileri, sağlık hizmetleri kavramı, özellikleri ve sınıflandırılması, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin gelişimi ve örgütlenmesi, hastane kavramı, hastanelerde enformasyon, sağlık insan gücü planlaması, afet yönetimi ve acil sağlık hizmetleri, sağlık kurumlarında halkla ilişkiler, sağlık iletişimi, hasta hakları ve sağlıkta etik kavramı, sağlık mevzuatı, sağlıkla ilgili uluslararası kuruluşlar.

Yönetim nedir? Yönetim modelleri, toplam kalite yönetimi, bilgi toplumu ve özellikleri, sistem tanımları ve bilişim kavramı, yönetim bilişim sistemleri ve uygulama alanları, hastane yönetim bilişim sistemleri, yönetim bilişim sistemlerinin yapısı ve seviyeleri, örgütlerde karar destek sistemleri, yönetim bilişim sistemleri ve donanım, yönetim bilişim sistemleri ve yazılım, veritabanı yönetimi ve bilgisayar ağları, veri madenciliği, operasyonel yetkinlik için bilişim sistemleri, küresel işlerde bilişim sistemleri (dijital şirketler, şirketlerde bilişim sistemi kullanımı), proje hazırlama teknikleri.

Müşteri ilişkileri yönetiminin önemi, müşteri tanımı ve müşteri çeşitleri, yenidünya düzeninde müşteri istek ve ihtiyaçlarının tanınması, müşteri değeri, müşteri memnuniyeti, müşteri tatmini, müşteri sadakatinin sağlanması, müşteri şikâyetlerinin önemi, müşteri ilişkileri yönetimi – kalite kavramı arasındaki ilişki, müşteri ilişkileri yönetiminin bileşenleri, müşteri tutma aksiyonları, müşteri ilişkileri yönetimi ile teknoloji ve bilgi yönetimi arasındaki ilişki, dünyadaki en yeni gelişmeler.

Tıbbı terminoloji dersi genel okunuş yazılış kurallarını bilmek ön ek,  kök, son ek ile kelime kuruluşunu bilmek, genel hastalık ve semtomlara ait terimleri bilmek vücudun sistemlere (Hareket, sindiririm solunum, kardiyovasküler, kan yapıcı organlar, endokrin, sinir, duyu organlarına) ait anatomik, sağlık, hastalık terimlerini bilmek.

İnternet Ve İnternet Tarayıcısı, Elektronik Posta Yönetimi, Haber Grupları / Forumlar, Web Tabanlı Öğrenme, Kişisel Web Sitesi Hazırlama, Elektronik Ticaret, Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş, İnternet Ve Kariyer, İş Görüşmesine Hazırlık, İşlem Tablosu, Formüller ve Fonksiyonlar, Grafikler, Sunu Hazırlama, Tanıtıcı Materyal Hazırlama. Microsoft Office ve Open Office uygulamaları

Hukukun tanımı, hukukun gerekliliği, toplum hayatını düzenleyen sosyal düzen kuralları, hukuk ile diğer sosyal düzen kuralları arasındaki ilişkiler ve farklar, kamu ve özel hukuk ayrımındaki kriterler, eşitlik, taraf kriterleri, kamu hukukunun dalları, kanunların tanımı, kabulü, yürürlüğe girmesi ve özellikleri.

Mevzuat ve sağlık kurumları mevzuatı ile ilgili temel kavramların açıklanması, kamu ve çevre sağlığı ile ilgili mevzuat, sağlık hizmetlerinin sunumu ile ilgili mevzuat, sağlık hizmetleri finansmanı ile ilgili mevzuat, satın alma mevzuatı, sağlık personelinin hak ve yükümlülükleri ile ilgili mevzuat, hasta hakları mevzuatı, acil sağlık hizmetleri ile ilgili mevzuat, sağlıkta dönüşüm programı çerçevesindeki uygulamaları içermektedir.

Yönetim, sağlık, sağlık hizmetleri, sağlık hizmetlerinin kullanımı, hastane organizasyonları, hastane organizasyonun işlevleri.

Sağlık ve hastalık ile ilgili temel kavramların açıklanması, endokrin sistem hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, dolaşım sistemi hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, üriner sistem hastalıkları, genital sistem hastalıkları, duyu organları hastalıkları, eklem hastalıkları ve enfeksiyon hastalıkları ile ilgili etyoloji, belirti, teşhis ve tedavilerin açıklanması.

Örgütsel davranış konusunda genel bir değerleme; Tarihsel ve küresel bağlamda örgütsel davranış; Örgütlerde bireyler, algı, tutum, kişilik ve bireysel davranış, iş doyumu, temel motivasyon kavramları ve uygulamaları, bireysel karar oluşturma; Örgütlerde gruplar, grup davranışı, takımlar, iletişim, liderlik, güç ve politika, çatışma ve müzakere, stres; örgütsel sistem, örgüt yapısı, teknoloji ve iş tasarımı, sosyo- teknik sistem, performans değerleme ve ödül sistemi, örgütsel kültür, örgütsel değişme ve geliştirme.

Kalite kavramı, standart ve standardizasyon, standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, toplam kalite yönetimi, ölçme, analiz, iyileştirme, yönetim kalitesi ve standartları, çevre standartları, iş sağlığı ve güvenliği standartları, kalite yönetim sistemi modelleri, stratejik yönetim, yönetime katılma, süreç yönetimi, kaynak yönetimi ve EFQM mükemmellik modeli.

Sağlık hizmetlerinin tanımlanması ve sınıflandırılması, hastane yönetimi içerisinde yer alan hizmet alanlarının yönetim faaliyetlerinin tanımlanması, hasta dosyaları ve tıbbi kayıtların hukuksal yönü, dosya saklama, arşivleme ve otomasyon, uluslararası hastalık kodları, hastane bilgi yönetim sistemlerinde kullanılan otomasyon sistemleri, hastane faaliyetlerinde kalite yönetimi.

Sağlık, sistem ve bilgi kavramları ve özellikleri, sağlık bilgi sistemi, sağlık bilgi sistemlerinin tarihsel gelişimi, hastane bilgi sisteminin kuruluş aşamaları, sağlık kayıtlarının içeriği ve analizi, hastane bilgi sistemlerinde yardımcı modüller ve örnek uygulamalar, Türkiye genelinde kullanılan sağlık bilgi sistemleri ve etik çerçevesinde sağlık bilgi sistemleri.

Psikoloji, sağlık psikolojisinin çalışma alanları, organizma ve çevre, algı, bilinç, öğrenme ve bellek, kişilik ve gelişim dönemleri, kendini gerçekleştirme, davranış bozuklukları, öfke, kaygı ile baş etme, çatışma, sorun çözme, zaman yönetimi ve teknikleri, pediatrik hastalara psikolojik destek, geriatrik hastalarda psikolojik destek, sosyal hizmete muhtaç hasta ve yaralılara psikolojik destek, kayıplarda psikolojik destek, hasta, yaralı ve yakınlarının tedavi sürecine katılımı, felaketlerde psikolojik yaklaşım, travmalarda psikolojik yaklaşım, saldırgan ve ajite hastaya yaklaşım, tükenmişlik sendromu olgularının açıklanması

Derse giriş ve milletler, Soru yapıları, Bir dil okuluna kayıt, İnsanlar hakkında soru sorma, Meslekler, Geniş Zaman, Sıklık bildiren zaman zarfları, Randevu alma, Eşdizimlilik, Geçmiş zaman cümleleri, Bağlaçlar, Bilgiyi yanıtlama, Geçmiş zaman; soru ve kısa cevaplar, Amaç mastarları, Haberlere tepki vermek, İstasyonda, Şimdiki ve Geniş zaman, Takside, Yardım istemek ve teklif etmek, Yön tarifleri ve yerler, Trafik işaretleri, Sürekli geçmiş zaman, Zaman bağlaçları, Komut verme, Hız Limitleri, Dünya; Asya, Atlantik, Everest Dağı vb. Coğrafi isimlerle kullanılan artikeller, Gelecek zaman: Cümleler, sorular ve kısa cevaplar, Şüphe belirtme.

Bu derste iletişim kavramı ve iletişim süreci, sözel iletişim, sözsüz iletişim, bireylerarası iletişim, grup iletişimi, örgüt iletişimi, kitle iletişimi, kültürlerarası iletişim konularının üzerinde durulmaktadır

Bu programda okuyan öğrencilerin iki yıl boyunca gördükleri teorik dersleri yerinde uygulamak amacıyla gerek özel gerek kamu kurum ve kuruluşlarında yaptıkları staj eğitimi sonunda bu eğitimle ilgili olarak hazırladıkları Staj Defteri ve Staj Raporları ile iş yeri raporlarının değerlendirilmesini kapsamaktadır.

Araştırma konularını seçme, kaynak araştırması yapma, araştırma sonuçlarını değerlendirme, araştırma sonuçlarını rapor hâline dönüştürme, sunuma hazırlık yapma, sunum yapma, tez teslimi.

I. Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Anlaşması, Mustafa Kemal Paşa’nın hayatına genel bir bakış, cemiyetler ve faaliyetleri, Mustafa Kemal Paşanın Samsun’a çıkışı, Kongreler, Meclis-i Mebusan’ın toplanması ve Misak-ı Milli, TBMM’nin açılması, Sakarya Zaferine kadar Milli Mücadele, Sakarya Zaferi, Milli Mücadele’nin mali kaynakları, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, saltanatın kaldırılması, Lozan Antlaşma ve ardından Cumhuriyetin ilanı, halifeliğin kaldırılması, 1924 Anayasası, çok partili yaşam deneyimi, Şeyh Sait Ayaklanması, Cumhuriyete karşı diğer tepkiler, Menemen Olayı, Atatürk’ün dış politika ilkeleri ve uygulamaları, hukuk, eğitim, kültür, ekonomik, sosyal ve benzeri alanlarda yapılan inkılaplar ile Atatürkçü Düşünce Sistemini oluşturan altı Atatürk İlkesi: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık ilkeleri ile dünden bugüne Atatürkçü Düşünce Sistemi.

Dil Nedir? Dilin Doğuşu ile İlgili Teoriler Dilin “Düşünce”, “Toplum” Kavramlarıyla İlişkileri Dilin “Kültür” ve “Tarih” Kavramlarıyla İlişkileri Dil Türleri: Ortak Dil, Üst Dil, Geçer Dil, Argo, Jargon Dilin Gelişim Süreci: Lehçe, Şive, Ağız Kavramları Türkçenin Tarihî Gelişimi I: Orhun Türkçesi, Uygur Türkçesi Türkçenin Tarihî Gelişimi II: Karahanlı Türkçesi, Anadolu Selçuklu Dönemi Türkçeleri Metin İnceleme Türkçenin Tarihî Gelişimi III: Beylikler Dönemi Türkçesi, Osmanlı Türkçesi Atatürk’ün Türk Diline Yaklaşımı ve Dil Devrimi Ses Bilgisi I: Türkçenin Ses Özellikleri Ses Bilgisi II: Türkçenin Diksiyon Kuralları ve Yaygın Hatalar Metin İnceleme Cümle Bilgisine Giriş: Kelime Grupları Cümle Bilgisi I: Cümlenin Ögeleri Cümle Bilgisi II: Cümle Türleri Cümle Bilgisi Örnekler Metin İnceleme Yazım Kuralları: “de” / “ki” Bağlaçlarının Yazımı, Düzeltme İşaretinin Kullanımı, Birleşik Kelimelerin Yazımı, Sayıların Yazımı Uygulama: Gündelik Yaşamda Sıklıkla Yanlış Yazılan Kelimeler Noktalama İşaretleri: Virgül, Noktalı Virgül, Tırnak ve Tek Tırnak İşareti, Kesme İşareti, Kısa Çizgi Metin İnceleme: Düzgün Bir Cümlenin Özellikleri Anlatım Bozuklukları Anlatım Bozuklukları Uygulama: Günümüzde Yaygın Hatalar Anlatım Bilgisine Giriş: Öznel ve Nesnel Anlatım Konu Sınırlandırma Bilimsel Yazma İlkeleri: Alıntı, Aktarma, Kaynak Gösterme, Künye Oluşturma, Dipnot Verme, Kaynakça Düzenleme Metin İnceleme Paragraf ve Düşünceyi Geliştirme Yolları Düşünsel Yazılar: Deneme, Makale, Fıkra, Eleştiri Edebi Türler: Hikâye, Şiir ve Roman Metin İnceleme Resmî Yazılar: Dilekçe, Rapor, Tutanak Sözlü Anlatım ve Türleri: Mülakat, Panel, Sempozyum, Konferans, Seminer Metin İnceleme.

İş güvenliğinin tanımı ve tarihçesi, Kaza oluşumu ve çeşitleri, Meslek Hastalıkları ve korunma yolları, Ergonomi, Atölyede elektrikli ve elektriksiz aletlerde iş güvenliği, İş güvenliğinde Koruyucular, İlkyardım kuralları, Yangın ve Patlamalarda güvenlik önlemleri, İş Güvenliği ve işçi sağlığı mevzuatı ve İş Güvenliği Soruşturması.

Etik kavramı ve tarihsel gelişimi teorik bilgilerin yanında, etik yönetimi, etik ikilemlerin çözümü, gri ve beyaz alanların önlenmesi, etik kod oluşturma ve uygulama, tıbbi etik, malpraktis, ötenazi ve sağlık personeli-hasta haklarını içerir.

Pazarlamanın tanımı, amaçları, mal ve hizmetlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması ve dağıtılmasına ilişkin planlama ve uygulama süreçlerinin tanıtılması, modern pazarlama anlayışının dayandığı unsurlar, müşteri odaklı pazarlama anlayışının günümüzdeki önemi, Pazar kavramı ve tüketici davranışlarının öğrenilmesi, reklam ve marka kavramlarının pazarlama yönetimindeki yeri ve önemi ve pazarlamadaki yeni trendler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Girişim, girişimci, girişimcilik; Girişimci ve yönetici (profesyonel yönetici) arasındaki benzerlik ve farklar; Girişimcinin işletme başarısındaki rolü ve önemi; Girişimcilik ve küçük-orta boy işletmeciliği ön plana çıkaran eğilimler; Küreselleşme; Dünyada ve Türkiye'de girişimcilik; Girişimci ve KOBİ'lerle ilgili gelişmeler (toplam istihdamda girişimcilerin payı, girişimci sayısındaki değişim); Kadın girişimcilik; Türkiye'de girişimci adaylarına öneriler; Yenilik; Yeni fikirler ve buluşlar; Girişim riskleri; Başarılı girişimcilerden örnekler.

Toplumsal yaşamı düzenleyen hukuk ve davranış kuralları, kamu hukuku ve özel hukukun kapsamı, hukukun kaynakları, hukuk kurallarının nitelikleri, yorumlanması, hukuka aykırı davranışların yaptırımı, hak çeşitleri, hakların kazanılması, kaybedilmesi, korunması, hukuki olaylar, hukuki fiiller, hukuki işlemler, gerçek ve tüzel kişiler ve kişilerin ehliyetleri konularını içermektedir.

Kariyer Yönetimi, Zeka, Yetenek, Kişilik, SWOT Analizi, Uluslararası Değişim Programları, İletişim Becerileri, CV hazırlama, Ön Yazı Hazırlama, Sektörleri Tanıma, Girişimcilik

Zorunlu

Sekreterlikle ilgili tanımlar ve kavramlar, tarihsel gelişimi, tıbbi sekreterlikle ilgili kavram ve tanımlar, tarihçesi, tıbbi sekreterlerin tutum ve danış özellikleri, bilgisayar kullanma becerileri, bilgiyi arama alışkanlıkları, mevzuat bilgisi.

Zorunlu

İletişim, iletişim türleri, yazı, yazışma türleri, doğru yazma, resmi yazılar, yazma kuralları (yönetmelik, kanun v.s), Öz geçmiş, dilekçe, iş yazıları-mektupları, rapor, tutanak, sipariş ve istek mektupları ile ilgili yazı çalışmaları.

Zorunlu

Geniş zaman, sahiplik sıfatları, there is/there are, some/any, sıklık zarfları, geçmiş zaman, edatlar.

Zorunlu

Kütüphaneciliğin amacı ve tarihçesini açıklamak, kütüphanelerin türleri içerisinde tıp ve sağlık kütüphanelerini tanıtmak, tıp alanında kullanılan elektronik veri tabanları hakkında bilgi vermek, hastalara verilen kütüphane hizmetlerini açıklamak, tıp kütüphanelerini tanıtmaktır.

Seçmeli

Bilginin elde edilmesi, tasnifi, kaydedilmesi, sınıflanması, gruplandırılması, kullanmaya hazır hale getirilmesi, bilgi, belge ve evrak yönetimi ile dosyalama ve arşivleme teknikleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Seçmeli

Üniversitemize kayıtlanan yeni öğrencilerimize oryantasyon programı kapsamında müfredat, işleyiş, birimler, yönetmelikler, sistem ve olanakların tanıtılması.

Seçmeli

Sağlık Hizmetlerinde etkili iletişim kurma yeterliliği kazandırmak üzere, İletişim sürecini kavrayabilme, kişilerarası ve toplumsal iletişim kurma becerisi geliştirmek.

Seçmeli

Hastalıkların ve ölümlerin ulusal ve uluslararası düzeyde sınıflandırılması ve kodlandırılmasında kullanılan sınıflama sistemleri ve ICD-10 sistemi uygulamalı olarak gösterilerek, öğrencilerin bu sınıflama sistemini kullanımı sağlanmaktadır.

Seçmeli