Dersler

Turizm ve Otel İşletmeciliği

Doğuş Üniversitesinin Tarihçesi, Doğuş Üniversitesi Yönetim Şeması, Akademik Birimler, Akademik Takvim, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Yapısı, Görevleri), Kütüphane Daire Başkanlığı (Yapısı, Görevleri), Kütüphanenin Sunduğu Hizmetler, Kütüphane Araştırma ve Bilgi Kaynakları, Web aracılığıyla kütüphane kataloğu tarama, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Kulüpleri, (Yapısı, Görevleri), Doğuş Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kanunu Yönetmeliği, Erasmus Ofisi, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Yapısı ve Görevleri), Doğuş Üniversitesi Mezunlar Derneği.

İşletmecilikle ilgili temel kavramlar, işletme çeşitleri, işletme sistemi, işletmelerin kuruluşu, yönetim, üretim yönetimi, pazarlama yönetimi, insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler yönetimi, finans, muhasebe, araştırma ve geliştirme.

Sayılar: doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, ondalık yazılış, gerçek sayılar. Oran ve orantı: Oran ve orantı problemleri. Yüzde ve faiz oranları: Ondalık sayılarla hesaplamalar, yüzde problemleri, basit faiz, bileşik faiz ve faiz problemleri.

Seyahat kavramı, Seyahatin önemi ve seyahatin tarihsel gelişimi, İnsanları seyahate yönelten nedenler, Seyahat acentalarının tanımlanması ve sınıflandırılması, İnsanların seyahat acentalarını tercih etme nedenleri, Seyahat acentalarının faaliyetleri, Seyahat acentalarının yasal yükümlülükleri, Seyahat acentaları ve tur operatörlerinin karşılaştırılması, Seyahat acentalarının kuruluş aşamaları, Seyahat acentalarının organizasyon şeması, Tur operatörleri ve faaliyetleri, Tur operatörlerinin sınıflandırılması, Tur planlaması ve tur yönetimi, TÜRSAB' ın özellikleri ve görevleri.

Turizm eğitimi alan öğrencilerin donanımlı birer mezun olabilmeleri için gerekli kavramları anlamaları, ülkemizde ve dünyada gelişen turizm olaylarını takip etmelerinin ve yorumlayabilmelerinin sağlanması ve turizmin ülkemiz için en yüksek faydayı sağlayacak şekilde gelişmesinin yöntemlerini öğrenmeleri dersin amacıdır.  Turizm ve Turist Kavramı, Turizmin Gelişim Süreçleri ve Etkili Olan Faktörler, Turizm Çeşitleri, Turist Çeşitleri, Turizm Talebi ve Arzı, Turizmin Ekonomik, Sosyal ve Fiziksel Etkileri, Dünya'da ve Türkiye'de Turizm, Güncel Turizm İstatistikleri ve Trendler.

Türkiye´nin genel coğrafyası, genel çizgileriyle Anadolu uygarlıkları, Türkiye´nin doğal güzellikleri, Akdeniz Bölgesi, Ege Bölgesi, Marmara Bölgesi, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi, diğer ülke turizm coğrafyaları. Türkiye´deki turizm faaliyetlerinin bölgesel olarak yerleşimleri ve turizmle ilgili demografik özellikleri; doğal, tarihi, arkeolojik çekiciliklerine göre ve bir turistik ürün olarak incelenmesi.

Bilgi teknolojileri temel kavramlar, bilgi toplumu, Bilgisayar örgütlenmesi, bilgisayar donanımı, girdi-çıktı birimleri, bellek ve diğer donanımlar, Bilgisayar yazılımı, yazılımın bileşenleri, programlama ve işletim sistemi, İşletim sistemleri ve türleri, işletim sisteminin temel görevleri, işletim sistemi kullanımı, ofis yazılımlarının ortak öğeleri, yazılımların çalıştırılması ve sona erdirilmesi, menüler, kısayollar, uygulamalar, İşlem tabloları, temel kavramlar ve işlem tablosu kullanımı, sunu programları, sunu programlarının temel özellikleri ve kullanımı, veri tabanı, temel kavramlar, veri tabanı kullanımı.

Hukukun tanımı, hukukun gerekliliği, toplum hayatını düzenleyen sosyal düzen kuralları, hukuk ile diğer sosyal düzen kuralları arasındaki ilişkiler ve farklar, kamu ve özel hukuk ayrımındaki kriterler, eşitlik, taraf kriterleri, kamu hukukunun dalları, kanunların tanımı, kabulü, yürürlüğe girmesi ve özellikleri.

 

Turizm Hukuku ve kaynakları, Türkiye'de turizme ilişkin yasal düzenlemeler, turizmde örgütlenmeye ilişkin mevzuat, gezi sözleşmeleri, kontenjan sözleşmeleri, tüketici hakları.

Önbüro bölümünün otel türlerine göre organizasyon yapısı, önbüro hizmetleri ve işlemlerinin özellikleri, önbüroda kullanılan mesleki terimler, belgeler, otel konuklarının giriş-çıkış işlemleri, önbüro hizmetlerinde yetki ve sorumluluklar, önbüro yönetimi ilkeleri, önbüronun otelin diğer bölümleri ile ilişkileri; rezervasyon, ön kasa, santral işlemlerinde kurallar, istatistiklerin düzenlenmesi, işlemlerin ve personelin denetimi. Önbüroda gece hizmetleri yönetimi ve denetimi.

Konaklama işletmelerinin sınıflandırılması, Otel işletmeleri yapısı, otel işletmelerindeki departmanlar, görev tanımları ve özellikleri, otel işletmelerinin kurulum aşamaları

Yiyecek içecek maliyet kontrolü kavramının, maliyet kontrolü sürecinin ve fiyatlama politikaları üzerine etkilerini ve kontrol yönetimleri incelenerek maliyet ve satışlarda kullanılabilecek analiz yöntemlerinin aktarılması, ayrıca stok kontrolü ve maliyet kontrolünün otomasyon sisteminde uygulamalı olarak öğretilecektir.

Girişim, girişimci, girişimcilik; Girişimci ve yönetici (profesyonel yönetici) arasındaki benzerlik ve farklar; Girişimcinin işletme başarısındaki rolü ve önemi; Girişimcilik ve küçük-orta boy işletmeciliği ön plana çıkaran eğilimler; Küreselleşme; Dünyada ve Türkiye'de girişimcilik; Girişimci ve KOBİ'lerle ilgili gelişmeler (toplam istihdamda girişimcilerin payı, girişimci sayısındaki değişim); Kadın girişimcilik; Türkiye'de girişimci adaylarına öneriler; Yenilik; Yeni fikirler ve buluşlar; Girişim riskleri; Başarılı girişimcilerden örnekler

Yiyecek içecek hizmetleri ve tarihsel gelişimi, Yiyecek içecek endüstrisi, önemi ve özellikleri, Yiyecek ve içecek departmanı ve örgütlenmesi, Personelin görev ve sorumlulukları, Yiyecek içecek işletmelerinde hijyen, sanitasyon ve HACCP ilkeleri, Servis donanımlarının tanınması, Mise en place süreci, Ön hazırlık aşaması ve kuver çeşitleri, Menü, menü planlaması ve çeşitleri, Servis usulleri, Banket organizasyonu, Salon ve masa düzeni, Bar, içecek bilgisi ve içecek servisleri, Konuk ilişkileri ve şikayetler.

Turizm pazarının özellikleri; turizm arz ve talebini oluşturan etmenler; mallar ve hizmetlerin özellikleri ve birbirinden farkı; turizm talebini etkileyen faktörler; pazarlama karması; turizmde pazar segmentasyonu; turizm ürününün oluşturulması; fiyat; pazarlama stratejisi ve uygulanan taktikler; turizmde dağıtım kanalları.

Bu derste konaklamada otomasyon programını kullanarak konaklama işlemlerini yapma ile ilgili yeterliklerini kazandırılması amaçlanmaktadır. Öğrenciler sistem işlemlerini yapmak, konaklama işlemlerini yapmak, ön büro ile ilgili dokümanları almak ve diğer departmanlarla ilgili dokümanları almak konularında bilgi ve beceri sahibi olacaklardır

Derse giriş ve milletler, Soru yapıları, Bir dil okuluna kayıt, İnsanlar hakkında soru sorma, Meslekler, Geniş Zaman, Sıklık bildiren zaman zarfları, Randevu alma, Eşdizimlilik, Geçmiş zaman cümleleri, Bağlaçlar, Bilgiyi yanıtlama, Geçmiş zaman; soru ve kısa cevaplar, Amaç mastarları, Haberlere tepki vermek, İstasyonda, Şimdiki ve Geniş zaman, Takside, Yardım istemek ve teklif etmek, Yön tarifleri ve yerler, Trafik işaretleri, Sürekli geçmiş zaman, Zaman bağlaçları, Komut verme, Hız Limitleri, Dünya; Asya, Atlantik, Everest Dağı vb. Coğrafi isimlerle kullanılan artikeller, Gelecek zaman: Cümleler, sorular ve kısa cevaplar, Şüphe belirtme.

İletişim kavramı, iletişim süreci, sözel iletişim, sözsüz iletişim, bireylerarası iletişim, grup iletişimi, örgüt içi iletişim, kitle iletişimi, çevrimiçi iletişim, kültürlerarası iletişim.

İş güvenliğinin tanımı ve tarihçesi, Kaza oluşumu ve çeşitleri, Meslek Hastalıkları ve korunma yolları, Ergonomi, Atölyede elektrikli ve elektriksiz aletlerde iş güvenliği, İş güvenliğinde Koruyucular, İlkyardım kuralları, Yangın ve Patlamalarda güvenlik önlemleri, İş Güvenliği ve işçi sağlığı mevzuatı ve İş Güvenliği Soruşturması.

Bu programda okuyan öğrencilerin iki yıl boyunca gördükleri teorik dersleri yerinde uygulamak amacıyla gerek özel gerek kamu kurum ve kuruluşlarında yaptıkları staj eğitimi sonunda bu eğitimle ilgili olarak hazırladıkları Staj Defteri ve Staj Raporları ile iş yeri raporlarının değerlendirilmesini kapsamaktadır.

Yönlendirilmiş çalışma teknikleri, konu araştırma, konu seçimi, alan taraması ve taslak içeriği geliştirme, içerik hazırlama, içeriğe göre alan taraması, çalışmanın yazımı, çalışmanın değerlendirilmesi, çalışmanın teslimi.

I.Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Anlaşması, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatına Genel Bir Bakış, Cemiyetler ve Faaliyetleri, Mustafa Kemal Paşanın Samsun’a çıkışı, Kongreler, Meclis-i Mebusan’ın Toplanması ve Misak-ı Milli, TMMM’nin Açılması, Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele. Sakarya Zaferi, Milli Mücadele’nin Mali Kaynakları, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Antlaşma ve ardından Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, 1924 Anayasası, Çok Partili Yaşam Deneyimi, Şeyh Sait Ayaklanması, Cumhuriyete Karşı Diğer Tepkiler, Menemen Olayı, Atatürk’ün dış politika ilkeleri ve uygulamaları, hukuk, eğitim, kültür, ekonomik, sosyal ve benzeri alanlarda yapılan inkılaplar ile Atatürkçü Düşünce Sistemini oluşturan altı Atatürk İlkesi: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık ilkeleri ile dünden bugüne Atatürkçü Düşünce Sistemi.

Dilin Tanımı Ve Önemi. Dilin Oluşumu, Dünya Dilleri, Türkçe`nin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri. Türkçe`nin Ses Bilgisi, Türkçe`deki Ses Olayları (Ünlü Düşmesi, Ünlü Türemesi, Ünsüz Düşmesi, Ünsüz Türemesi, Benzeşme). Yazım (İmlâ) Kuralları. Noktalama İşaretleri. Türkçe`de Vurgu. Türkçe`nin Çekim Ekleri. Türkçe`de Yeni Kelime Yapma Yolları, İsimden İsim Yapma Ekleri, İsimden Fiil Yapma Ekleri. Fiilden İsim Yapma Ekleri, Fiilden Fiil Yapma Ekleri. Kelime Grupları. Cümle Bilgisi, Cümlenin Ögeleri, Anlamlarına Göre Cümleler, Yapılarına Göre Cümleler, Yükleminin Türüne Göre Cümleler, Yükleminin Anlamına Göre Cümleler. Anlatım Yolları Ve Sözlü Anlatım Türleri. Yazılı Anlatım Türleri. Edebî Türler, Atasözleri, Deyim Ve İkilemeler.

Etik ve İş etiği alanında teorik bilgilerin yanında, etik yönetimi, etik ikilemlerin çözümü, gri alanların önlenmesi, etik kod oluşturma ve uygulama, mesleki etik kodların uygulanmasına dönük alanları içerir.

Pazarlamanın tanımı, amaçları, mal ve hizmetlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması ve dağıtılmasına ilişkin planlama ve uygulama süreçlerinin tanıtılması, modern pazarlama anlayışının dayandığı unsurlar, müşteri odaklı pazarlama anlayışının günümüzdeki önemi, Pazar kavramı ve tüketici davranışlarının öğrenilmesi, reklam ve marka kavramlarının pazarlama yönetimindeki yeri ve önemi ve pazarlamadaki yeni trendler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Kalite kavramı, Standart ve standardizasyon, Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, Toplam kalite yönetimi, Ölçme, analiz, iyileştirme, Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, İş sağlığı ve güvenliği standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetimi, Kaynak yönetimi ve EFQM mükemmellik modeli.

Boş zaman, boş zaman değerlendirmeyle ilgili kavramlar, günümüzde boş zaman kavramı, artış nedenleri, rekreasyon teorisi ve yönetimi, turizm ve rekreasyon ilişkisi.

Arkeoloji biliminin yöntemi, arkeoloji terminolojisi, Paelolitik Çağ, Neolotik Çağ, Kalkootik Çağ, Tunç Çağları, Asur Ticaret Kolonileri Çağı, Erken, Krallık ve Geç Hitit Uygarlığı, Urartu Uygarlığı, Frig Uygarlığı, Lidya Uygarlığı, Pers Uygarlığı, Helen Göçleri, Büyük İskender, Hellenistik Kültür, Roma Dönemi ve Sanatı.

Protokolün tanımı ve tarihsel gelişimi, sosyal davranış protokolünü uygulamak, kurum ve kuruluşlarda protokolü uygulamak, kurumsal etkinliklerde protokolü uygulamak, kişisel bakımını yapmak, kıyafet ve aksesuar seçmek.

Ekonomik kavramlar, turizm arzı ve talebi, turizm arzı ve talebi esneklikleri ve özellikleri, ulusal ekonomi ve turizm, turizmin ekonomik etkilerinin ölçümü, turizm sektörünün ekonomi içindeki yeri.

Sürdürebilirlik, Sürdürülebilirlik ve Çevre, Sürdürülebilir Turizm, Alternatif Turizm ve Kavramlar, Özel İlgi Turizmi, Özel İlgi Turizmi Etkileri, Özel İlgi Turizmi Pazarlaması, Özel İlgi Turizmi Çeşitleri, Turizmde Yeni Trendler, Beklentiler ve Eğilimler, Yayla Turizmi, Kış Turizmi, Sağlık Turizmi, Spor Turizmi, Kırsal Turizm, Gastronomi Turizmi.