Dersler

Çocuk Gelişimi Dersler

Doğuş Üniversitesinin Tarihçesi, Doğuş Üniversitesi Yönetim Şeması, Akademik Birimler, Akademik Takvim, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Yapısı, Görevleri), Kütüphane Daire Başkanlığı (Yapısı, Görevleri), Kütüphanenin Sunduğu Hizmetler, Kütüphane Araştırma ve Bilgi Kaynakları, Web aracılığıyla kütüphane kataloğu tarama, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Kulüpleri, (Yapısı, Görevleri), Doğuş Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kanunu Yönetmeliği, Erasmus Ofisi, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Yapısı ve Görevleri), Doğuş Üniversitesi Mezunlar Derneği.

İşletmecilikle ilgili temel kavramlar, işletme çeşitleri, işletme sistemi, işletmelerin kuruluşu, yönetim, üretim yönetimi, pazarlama yönetimi, insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler yönetimi, finans, muhasebe, araştırma ve geliştirme.

Sayılar: doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, ondalık yazılış, gerçek sayılar. Oran ve orantı: Oran ve orantı problemleri. Yüzde ve faiz oranları: Ondalık sayılarla hesaplamalar, yüzde problemleri, basit faiz, bileşik faiz ve faiz problemleri.

Davranış Bilimlerine Giriş. Davranış Bilimlerinin Ortaya Çıkışı, Gelişimi ve Ana Konuları. Psikolojinin Tanımı, Kapsamı, Amacı; Psikolojinin Diğer Bilimler Arasındaki Yeri. Duyum ve Algı. Algıyı Etkileyen Faktörler. Güdü ve Güdülenme. Öğrenme, Öğrenme Kavramı ve Süreci. Kişilik. Kişilik, Mizaç, Karakter Kavramları. Savunma Mekanizmaları, Ego’nun Savunma Mekanizmaları. Bilinçaltı Kişilik Özelliklerinin Davranışsal Yönleri Ve Kişiliğin Değerlendirilmesi. Benlik,  Benlik Kavramı ve Kişilikle İlişkisi. Sosyal Psikoloji. Sosyal Psikolojinin Gelişimi, Ana Konuları ve Diğer Bilimlerle İlişkisi. Tutumlar. Sosyal Etki. Sosyalleşme, Sosyalleşme Kavramı. Sosyolojiye Giriş ve Tarihsel Arka plan. Sosyolojinin Ana Konuları. Topluluk ve Toplum Kavramları ve Ayrımı. Kültür. Sosyal Yapı. Sosyal Yapı Kavramı ve Sosyal Yapı Unsurları; Mekân ve Demografi.

Türkiye’de ve Dünya’da erken çocukluk ve okul öncesi eğitim. Okul öncesi eğitim. Okul öncesi eğitimin önemi. Okul öncesi eğitimin kapsamı ve tanımı. Okul öncesi eğitimin ilkeleri. Okul öncesi eğitimin yabancı ülkelerle karşılaştırılması. Türk eğitim sisteminde çocuk ve okul öncesi eğitim. Okul öncesi eğitim modelleri. Okul öncesi eğitim programları. Okul öncesi eğitim tarihçesi. Okul öncesi eğitim alan çocuklar, gelişimi etkileyen sebepler. Okul öncesi eğitim alan çocukların gereksinimleri. Beslenme ve temel ihtiyaçlar. Öğretmen yeterlilikleri. Öğretmen nitelikleri. Okul öncesi eğitim kurumları. Eğitim kurumlarının çeşitleri. Aile merkezli eğitim9. Okul öncesi eğitim kurumlarının ortam özellikleri. Fiziksel, sosyal eğitim ortamları. Okul öncesi eğitim kurumlarının ortam özellikleri. Psikolojik eğitim ortamları, etkinlik köşeleri. Okul öncesi dönemde ailenin rolü. Ailenin yeri ve önemi. Çocuklarda kavram öğretimi.. Okul öncesi öğretmeninin özellikleri. Okul öncesi eğitim alan çocukların incelenmesi. Okul öncesi eğitimle ilgili yaklaşımlar. Okul öncesi kurumlarının incelenmesi. Okul öncesi kurumlarının fiziki yeterlilikleri. Okul öncesi kurumlarının eğitim yeterlilikleri

Çocuk Gelişiminin tanımı. Gelişim ile ilgili kuramlar. Gelişimle İlgili Temel Kavramlar. Gelişim dönemleri. Gelişim teorileri,Piaget, Bruner, Vygotsky teorilerinin uygulanması. Çocuk gelişimi çalışmalarından yöntemler. Gelişimsel desenlerin geliştirilmesi. Bilişsel gelişim aşama ve teorileri.  Dil gelişim aşama ve teorileri. Bilişsel gelişim ve dil gelişim teorisi uygulama ve sınırları.Algı-Taklit-Dikkat. Zihinsel gelişimde bireysel farklılıklar. Ahlak gelişimi. Yaratıcılık. Dil gelişiminin kazanılması ile ilgili kuramlar. Dil gelişim alanları. Erken dil gelişimini destekleme. İkinci dil. Edimbilim Kullanımbilim. Erken çocukluk döneminde dil öğreniminin desteklenmesi. Fiziksel büyüme. Bebeklik ve çocukluk döneminde büyüme ve gelişme. Motor gelişim. Okul öncesi dönem çocuklarının motor gelişimleri. Kişilik gelişimi ve soysal duygusal gelişim. Kişilik gelişimi ile ilgili yaklaşımlar. Kişilik gelişimine etkileyen faktörler. Sosyal duygusal gelişim, Sosyalleşme. Cinsel gelişim ve cinsel eğitim .Cinsel gelişim teorileri. Okul öncesi dönemde cinsel gelişim. Ergenlik dönemi

Bilgi teknolojileri temel kavramlar, bilgi toplumu, Bilgisayar örgütlenmesi, bilgisayar donanımı, girdi-çıktı birimleri, bellek ve diğer donanımlar, Bilgisayar yazılımı, yazılımın bileşenleri, programlama ve işletim sistemi, İşletim sistemleri ve türleri, işletim sisteminin temel görevleri, işletim sistemi kullanımı, ofis yazılımlarının ortak öğeleri, yazılımların çalıştırılması ve sona erdirilmesi, menüler, kısayollar, uygulamalar, İşlem tabloları, temel kavramlar ve işlem tablosu kullanımı, sunu programları, sunu programlarının temel özellikleri ve kullanımı, veri tabanı, temel kavramlar, veri tabanı kullanımı.

Hukukun tanımı, hukukun gerekliliği, toplum hayatını düzenleyen sosyal düzen kuralları, hukuk ile diğer sosyal düzen kuralları arasındaki ilişkiler ve farklar, kamu ve özel hukuk ayrımındaki kriterler, eşitlik, taraf kriterleri, kamu hukukunun dalları, kanunların tanımı, kabulü, yürürlüğe girmesi ve özellikleri.

Çocuk Edebiyatının tanımı, özellikleri, hedefleri. Okul öncesi çocukları dil gelişim özellikleri ve okuma kültürü. Yaş dönemlerine göre çocuk-kitap ilişkisi. Edebiyat eserlerinin çocuklar için yararları. Çocuk kitabında içerik, anlatım ve dil açısından bulunması gereken nitelikler. Çocuk kitaplarının biçimsel özellikleri. Çocuk kitaplarında bulunması gereken eğitim ilkeleri ve eğitimde çocuk kitaplarından yararlanma. Dünyada ve Türkiye’de çocuk edebiyatı. Edebi türleri tanıma: Çocuk şiirleri. Örnek metinler ve yorumlamalar. Masal türü, masal anlatma teknikleri. Örnek metin incelemeleri, uygulamalar. Fabl, ninni, tekerleme, bilmece. Örnek metin incelemeleri, uygulamalar. Çocuk hikâyeleri, romanları Örnek metin incelemeleri, uygulamalar. Efsane, biyografi, gezi yazıları Örnek metin incelemeleri, uygulamalar. Çocuk gazete ve dergileri

Ruh sağlığı ile ilgili temel kavramlar. Psikolojik olgunluk, Ruh sağlığı, Çocuk ruh sağlığı, ruh sağlığının amacı, ruhsal yönden sağlıklı olan bireyin özellikler. Çocuklarda ruhsal gelişim basamakları. Çocukla iletişim. Kişilik kuramları. Frued ve psikoanaliz kuramına giriş. Topografik kuram. Yapısal kuram. Ruhsal-cinsel kuram. Savunma mekanizmaları. Erikson ve insanın sekiz çağı. Aile dinamiklerinin çocuk üzerindeki etkisi. Evlilik ve çeşitleri Sağlıklı eş olma ve eş seçme koşulları Aldatma Tipleri. Anne baba tutumlarının çocuk üzerindeki etkileri. Boşanma ve boşanmanın çocuk üzerindeki etkisi. Çocuklarda görülen uyum problemleri. Okul Korkusu. Kışkançlık. Konuşma sorunları. Alt Islatma ve Dışkı kaçırma. Yalan Söyleme. Tırnak Yeme. Saldırganlık. Cinsel İstismar. Çocuklarda görülen psikolojik bozukluklar. Zeka Geriliği. Otizm ve Gelişim Geriliği. Asperger Sendromu. Down Sendromu. DEHB. Kaygı Bozukluğu. Fobiler. Depresyon. Öğrenme Güçlüğü. Çocuklarda görülen psikolojik problemlerin tedavisi. Erken tanının önemi ve Özel Eğitim. Çocuklarda tanı koyma yöntemleri. Çocuklarda görülen psikolojik problemlerin tedavisi. Aile terapileri. Oyun Terapileri

Öğretimin tanımı. Eğitimde yeniden yapılanma. Öğrenme ile ilgili kuramlar. Öğrenme ile ilgili ilkeler. Öğrenmeyi etkileyen etmenler. Eğitimde Yeniden yapılanma. Beyin gücü ve eğitim sistemi. Duyuşsal kuramlar. Benlik Gelişimi. Duyuşsal Kuramlar5.1. Benlik yapısını etkileyen etmenler. Ahlak gelişimi. Nörofizyolojik temelli öğretim kuralları. Hücre topluluğu. Faz ardışıklığı. Nörofizyolojik temelli öğretim ilkeleri. Düşünme ve öğrenme biçimleri. Beyin Modeli. Tüm beyinle düşünme. Öğrenme biçimleri. Öğrenme biçimlerinin öğretime etkisi. Öğrenme biçimlerinin basamakları. Düşünmeyi öğrenme. Düşünme biçimleri. Düşünmeyi geliştirici programlar. Düşünme için öğretme. Eğitim hedeflerinin sınıflanması. Eleştirel düşünme. Değerlendirme olarak eleştirel düşünme. Problem çözme olarak eleştirel düşünme. Yaratıcılığı geliştirme. Yaratıcı kişi özellikleri. Yaratıcılık eğitimi. Öğretim yöntemleri. Tartışma. Öğretim yöntemleri. Anlatım. Problem çözme. Öğretim teknikleri. Öğretim teknikleri biçimleri

Beslenme ve besin öğeleri. Besin öğeleri ve vücuttaki görevleri. Minareller. Minarellerin özellikleri. Yeterli ve dengeli beslenmek için öneriler. Diyet planlama ilkeleri. Diyet planlama rehberi. Besinlerin hazırlanmasında sağlık kuralları. Besinlerin bozulmasına neden olan etmenler. Büyüme ve gelişmesi. Fetüsün büyümesi ve gelişmesi. Büyümenin belirlenmesi. Antropometrik ölçümler.  Büyümenin beslenme ile ilişkisi. Büyüme grafikleri. 0-1 yaş çocuk beslenmesi. Gebelikte beslenmesi. Gebelikte beslenmenin önemi. Diyet tedavisi. İshalin nedenleri. İshalde vücutta oluşan değişiklikleri. Doğuştan metabolizma hastalıkları. Hastalıklar. Diyabet. İnsülin. Diyabette beslenme. Şişmanlık ve aşırı kilo. Oluş nedenler. Sağlık sorunlar. Okul öncesi dönem çocuk beslenmesi. Besin öğesi gereksinimleri. Temel besin grupları. Beslenmede sağlık sorunları. Besin Alerjisi. Okul dönemi çocuk beslenmesi. Menü hazırlama. Diş sağlığı. Ergenlik döneminde beslenme. Fiziksel büyüme.

Kalite kavramı, Standart ve standardizasyon. Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, Toplam kalite yönetimi, Ölçme, analiz, iyileştirme, Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, İş sağlığı ve güvenliği standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetimi, Kaynak yönetimi, Efqm mükemmellik modeli

Özel gereksinimli bireyler ve özel eğitim. Özel eğitim hizmetlerinin amaçları, Okul öncesi eğitim programlarının bireyselleştirilmesi, Türkiye’de özel eğitim. Özel öğrenme güçlüğü gösteren çocukların özellikleri. Özel öğrenme güçlüğü gösteren çocukların özellikleri. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite. Zihinsel Engelli Çocuklar. Kaynaştırma Eğitimi . Yaygın Gelişimsel Bozukluk. Yaygın Gelişimsel Bozukluk. Üstün Zekalı ve Üstün Yetenekli Çocuklar. Duygu ve davranış bozukluklukları. Beden ve sağlıkla ilgili yetersizlikler. Görme yetersizlikleri. İşitme yetersizlikleri

Oyunla ilgili temel kavramlar. Oyun, oyuncak, oyun materyali, Oyunun Özellikleri, Oyun Çeşitleri, Oyun Kuramları, Oyun Tarihçesi Kavramları. Okul öncesi dönemde oyunun çocuğun gelişimine olan etkileri. Tek başına oyun evresi. Paralel oyun evresi. Birlikte oyun evresi. Kooperatif oyun evresi. Oyun etkinliği hazırlıkları. Oyun etkinliğini planlama. Oyun yerini hazırlama. Oyun materyali hazırlıkları. Oyun grubunu hazırlama. Isınma hareketleri yapma. Okul öncesi çocuklar için oyun materyali hazırlama. Oyun etkinliğinin uygulanması, değerlendirilmesi. Ailenin oyun etkinliklerine katılımı. Özel eğitim gerektiren çocuklar için oyun etkinliği. Farklı gelişen çocukların oyun yoluyla eğitimi. Oyun albümü hazırlamada dikkat edilecekler. Oyun etkinlikleri. Oyun geliştirme.

Dramayla ilgili temel kavramlar. Günümüz Toplumunda Birey Nitelikleri, Yaratıcılık, Eylem, Oyun, Drama, Dram, Dramatize Kavramları. Dramanın Önemi ve Yararları. Eğitici dramada öğretmenin dikkat etmesi gereken kurallar ve karşılaşabileceği sorunlar. Eğitici dramanın uygulama aşamaları. Isınma, Dramayı Başlatma, Drama Oyununu Oynatma, Rahatlama, Değerlendirme, Destekleyici Etkinlikler. Drama Etkinliğiyle İlgili Oyun Düzeltme, Değişiklik Yapma ve Yeni Oyun Oluşturma. Drama sürecinin öğeleri. Okul Öncesi çocuklarına yönelik drama uygulamaları. Animasyon. Animasyon ile ilgili temel kavramlar. Rekreasyon, Turizm, Animasyon, Animatör, Çocuk Animatörü Kavramları. Drama Etkinliklerinin Animasyon Hizmeti Olarak Değerlendirilmesi. Animasyon hizmetlerinin önemi ve işleyişi. Animasyon Hizmetlerinin Turistler Açısından, Turizm Sektörü Açısından ve Sosyal Açıdan Önemi. Animasyon Sisteminin İşleyişinde Girdi Temini, İşlem ve Çıktıları. Animasyon programı hazırlama.  Çocuk animatörlüğü meslek standardı. Eğlence Hizmetleri Alanı Çocuk Animatörü Standardı. Okul öncesi çocuklarına yönelik animasyon uygulamaları.  Oyun İlkeleri, Oyun Düzeltme ve Değiştirme, Yeni Oyun Oluşturma

Derse giriş ve milletler, Soru yapıları, Bir dil okuluna kayıt, İnsanlar hakkında soru sorma, Meslekler, Geniş Zaman, Sıklık bildiren zaman zarfları, Randevu alma, Eşdizimlilik, Geçmiş zaman cümleleri, Bağlaçlar, Bilgiyi yanıtlama, Geçmiş zaman; soru ve kısa cevaplar, Amaç mastarları, Haberlere tepki vermek, İstasyonda, Şimdiki ve Geniş zaman, Takside, Yardım istemek ve teklif etmek, Yön tarifleri ve yerler, Trafik işaretleri, Sürekli geçmiş zaman, Zaman bağlaçları, Komut verme, Hız Limitleri, Dünya; Asya, Atlantik, Everest Dağı vb. Coğrafi isimlerle kullanılan artikeller, Gelecek zaman: Cümleler, sorular ve kısa cevaplar, Şüphe belirtme.

İletişim kavramı, iletişim süreci, sözel iletişim, sözsüz iletişim, bireylerarası iletişim, grup iletişimi, örgüt içi iletişim, kitle iletişimi, çevrimiçi iletişim, kültürlerarası iletişim

İş güvenliğinin tanımı ve tarihçesi, İSG Yönetim Sistemi OHSAS 18001. İş kazaları. İş tehlike analizi. Sıfır kaza. Tehlikeli iletişim. İşe başlangıç eğitimi, temel ergonomi. Acil durum hareket tarzı, uyarı işaretleri, acil çıkışlar. Fiziksel Risk Etmenleri. Biyolojik ve Kimyasal Risk Etmenleri. Psikososyal Risk Etmenleri ve Mobbing. Yangın Söndürücüler. Temel ilk yardım eğitimi, kişisel koruyucu donanımlar. Çalışma hayatında etik. Sağlık ve güvenlik işaretleri, vardiyalı çalışma ve gece çalışması. Kaza oluşumu ve çeşitleri, Meslek Hastalıkları ve korunma yolları, Atölyede elektrikli ve elektriksiz aletlerde iş güvenliği, İş güvenliğinde Koruyucular, İlkyardım kuralları, Yangın ve Patlamalarda güvenlik önlemleri, İş Güvenliği ve işçi sağlığı mevzuatı ve İş Güvenliği Soruşturması

Bu programda okuyan öğrencilerin iki yıl boyunca gördükleri teorik dersleri yerinde uygulamak amacıyla gerek özel gerek kamu kurum ve kuruluşlarında yaptıkları staj eğitimi sonunda bu eğitimle ilgili olarak hazırladıkları Staj Defteri ve Staj Raporları ile işyeri raporlarının değerlendirilmesini kapsamaktadır.

Yönlendirilmiş çalışma teknikleri, konu araştırma, konu seçimi, alan taraması ve taslak içeriği geliştirme, içerik hazırlama, içeriğe göre alan taraması, çalışmanın yazımı, çalışmanın değerlendirilmesi, çalışmanın teslimi.

I.Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Anlaşması, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatına Genel Bir Bakış, Cemiyetler ve Faaliyetleri, Mustafa Kemal Paşanın Samsun’a çıkışı, Kongreler, Meclis-i Mebusan’ın Toplanması ve Misak-ı Milli, TMMM’nin Açılması, Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele. Sakarya Zaferi, Milli Mücadele’nin Mali Kaynakları, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Antlaşma ve ardından Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, 1924 Anayasası, Çok Partili Yaşam Deneyimi, Şeyh Sait Ayaklanması, Cumhuriyete Karşı Diğer Tepkiler, Menemen Olayı, Atatürk’ün dış politika ilkeleri ve uygulamaları, hukuk, eğitim, kültür, ekonomik, sosyal ve benzeri alanlarda yapılan inkılaplar ile Atatürkçü Düşünce Sistemini oluşturan altı Atatürk İlkesi: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık ilkeleri ile dünden bugüne Atatürkçü Düşünce Sistemi.

Dilin Tanımı Ve Önemi. Dilin Oluşumu, Dünya Dilleri, Türkçe`nin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri. Türkçe`nin Ses Bilgisi, Türkçe`deki Ses Olayları (Ünlü Düşmesi, Ünlü Türemesi, Ünsüz Düşmesi, Ünsüz Türemesi, Benzeşme). Yazım (İmlâ) Kuralları. Noktalama İşaretleri. Türkçe`de Vurgu. Türkçe`nin Çekim Ekleri. Türkçe`de Yeni Kelime Yapma Yolları, İsimden İsim Yapma Ekleri, İsimden Fiil Yapma Ekleri. Fiilden İsim Yapma Ekleri, Fiilden Fiil Yapma Ekleri. Kelime Grupları. Cümle Bilgisi, Cümlenin Ögeleri, Anlamlarına Göre Cümleler, Yapılarına Göre Cümleler, Yükleminin Türüne Göre Cümleler, Yükleminin Anlamına Göre Cümleler. Anlatım Yolları Ve Sözlü Anlatım Türleri. Yazılı Anlatım Türleri. Edebî Türler, Atasözleri, Deyim Ve İkilemeler.