Dersler

Çocuk Gelişimi Dersler

Yönetim Şeması, Akademik Birimler, Akademik Takvim, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ( Yapısı, Görevleri), Kütüphane Daire Başkanlığı (Yapısı, Görevleri), Kütüphanenin Sunduğu Hizmetler, Kütüphane Araştırma ve Bilgi Kaynakları, Web aracılığıyla kütüphane kataloğu tarama, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Kulüpleri, (Yapısı, Görevleri), Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kanunu Yönetmeliği, Erasmus Ofisi, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Yapısı ve Görevleri)

Zorunlu

İşletmeciliğin temel ilkeleri, İşletmenin çevresiyle ilişkisi ve sorumlulukları, İşletme türleri, işletmenin işlevleri, İşletmenin kuruluş çalışmaları, İşletmelerin kuruluş yeri seçiminde rol oynayan faktörler, İşletme büyüklüğü ve kapasite türleri, büyüklük ölçütleri.

Seçmeli

Sayılar: doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, ondalık yazılış, gerçek sayılar. Oran ve orantı: Oran ve orantı problemleri. Yüzde ve faiz oranları: Ondalık sayılarla hesaplamalar, yüzde problemleri, basit faiz, bileşik faiz ve faiz problemleri.

Seçmeli

Davranış Bilimlerine Giriş, Duyum ve Algılama, Güdülenme, Öğrenme, Kişilik ve Benlik, Tutumlar ve Tutum Değişimi, Sosyal Etkiler, Sosyalleşme, Sosyolojinin Ana Kavramları, Sosyal Yapı, Kültür, Sosyal Hareketlilik, Sosyal Rol ve Sosyal Statü.

Zorunlu

Okul Öncesi eğitimin tanımı amaçları; çocukların temel özellikleri ve gereksinimleri. Okul öncesi eğitimin tarihsel gelişimi, ülkemizde ve dünyada okul öncesi eğitim, Okul öncesi eğitim kurumlarının çeşitleri, fiziksel ortamları ve eğitimleri. .Kurumlarda ki öğretmen, idareci ve diğer personellerin görevleri sorumlulukları yönetmelikler ve okul öncesi eğitimde güncel meseleler.

Zorunlu

Gelişimle ilgili temel kavramlar, Gelişimin ilkeleri, Gelişime etki eden etmenler, Gelişime etki eden biyolojik, çevresel ve sosyolojik etmenler, Fiziksel gelişim ve Fiziksel gelişime etki eden sosyolojik etmenler, Psiko-motor gelişim ve Psiko-motor gelişime etki eden etmenler, Zihinsel gelişim ve Zihinsel gelişime etki eden etmenler.

Zorunlu

İnternet Ve İnternet Tarayıcısı, Elektronik Posta Yönetimi, Haber Grupları / Forumlar, Web Tabanlı Öğrenme, Kişisel Web Sitesi Hazırlama, Elektronik Ticaret, Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş, İnternet Ve Kariyer, İş Görüşmesine Hazırlık, İşlem Tablosu, Formüller Ve Fonksiyonlar, Grafikler, Sunu Hazırlama, Tanıtıcı Materyal Hazırlama. Microsoft Office ve Open Office uygulamaları

Zorunlu

 

 

Hukukun tanımı, hukukun gerekliliği, toplum hayatını düzenleyen sosyal düzen kuralları, hukuk ile diğer sosyal düzen kuralları arasındaki ilişkiler ve farklar, kamu ve özel hukuk ayrımındaki kriterler, eşitlik, taraf kriterleri, kamu hukukunun dalları, kanunların tanımı, kabulü, yürürlüğe girmesi ve özellikleri.

Zorunlu

Görsel okumanın önemi ve özellikleri, Çocuk Edebiyatının tanımı, özellikleri, hedefleri, çocuğun hayatında kitabın yeri, okul öncesi dönemde edebiyat tercihi, Türkiye’de ve dünyada çocuk edebiyatının gelişmesi, çocuk yayınlarında bulunması gereken özellikler, çocuk edebiyatı örneklerinin incelenmesi.

Seçmeli

Ruh sağlığının ve çocukluk fikrinin oluşumundan başlanarak, çocuk psikolojisinin temel kuramları ayrıntılı olarak anlatılmıştır. Çocuklarda görülen uyum bozuklukları, ruhsal problemler ya da boşanma, ölüm gibi özel durumlarda çocuklarda görülebilecek problemlerin neler olduğu, ne yapılması gerektiği anlatılmaktadır. Bu konuların dışında çocuğun psikolojik durumunu tespit etmek için hangi yöntemlerin kullanılacağı anlatılmaktadır.

Zorunlu

 

Bu derste öğrenmenin ne olduğundan başlanarak çeşitli öğrenme kuramları anlatılmıştır. Bir öğretmen olarak hangi öğretim tekniklerinin kullanılabileceği konusuna geniş yer verilmiş ve Sunuş yoluyla öğretim, Buluş yoluyla öğretim gibi tekniklerin hangi alanlarda kullanılacağı ayrıntılı olarak açıklanmaktadır. Öğrencilerin öğrenmelerinde bireysel farklılıklar göz önünde bulundurulduğunda en iyi öğrenmenin nasıl olabileceği anlatılmıştır.

Zorunlu

 

Sağlık ve beslenmenin önemi, besin ögeleri ve vücuttaki işlevleri, çocuklarda sık görülen hastalıklar ve süreçleri, yaş gruplarına göre beslenme, Çocuklarda olası tehlike ve kazalara karşı yaşam ortamlarının güvenliğini sağlama, çocuğun sağlığını koruma ve geliştirme, ilkyardım.

Zorunlu

Kalite kavramı, Standart ve standardizasyon, Toplam kalite yönetimi, Ölçme, analiz, iyileştirme, Yönetim kalitesi ve standartları, ISO 9000 serisi, Çevre standartları, İş sağlığı ve güvenliği standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetimi, Kaynak yönetimi ve EFQM mükemmellik modeli, Hizmet kalitesi.

Seçmeli

Erken çocuklukta özel eğitimin tanımı ve önemi, Özel gereksinimi olan çocuklar ve özel eğitim, gelişimsel engel, zihinsel engel, öğrenme güçlükleri, işitme yetersizlikleri, duygu ve davranış bozuklukları, görme yetersizlikleri, bedensel yetersizlikler, üstün zeka ve yetenek, kaynaştırma, erken eğitim, Türkiye’de özel eğitim uygulamaları, özel eğitimde rol oynayan uzmanlar, destek personel ve aile katılımı.

Zorunlu

Öğrencilere oyunun tanımı ve tarihçesinden başlanarak; oyunun özellikleri, çocuğa kazandırdıkları, eğitimde oyunun yeri ve önemi, gelişim alanlarına etkisi, oyunun çeşitleri ve oyuncak seçimi anlatılacaktır. Dersin uygulama kısmında ise oyun faaliyetleri ve grup çalışmaları yapılacaktır.

Seçmeli

Eğitsel drama teriminin tanımı ve anlamı, Animasyonla ilgili kavramlar, animasyon sisteminin işleyişi, animasyon programı hazırlama, Dramayla ilgili temel kavramlar, Drama türleri arasındaki fark ve benzerlikler, Dramanın önemi ve yararları, Eğitici dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları, Yaratıcı dramanın yapısı ve uygulanma aşamaları, Dramanın yaş gruplarına ve uygulama alanlarına göre sınıflandırılması, uygulama örnekleri

Zorunlu

Derse giriş ve milletler, Soru yapıları, Bir dil okuluna kayıt, İnsanlar hakkında soru sorma, Meslekler, Geniş Zaman, Sıklık bildiren zaman zarfları, Randevu alma, Eşdizimlilik, Geçmiş zaman cümleleri, Bağlaçlar, Bilgiyi yanıtlama, Geçmiş zaman; soru ve kısa cevaplar, Amaç mastarları, Haberlere tepki vermek, İstasyonda, Şimdiki ve Geniş zaman, Takside, Yardım istemek ve teklif etmek, Yön tarifleri ve yerler, Trafik işaretleri, Sürekli geçmiş zaman, Zaman bağlaçları, Komut verme, Hız Limitleri, Dünya; Asya, Atlantik, Everest Dağı vb. Coğrafi isimlerle kullanılan artikeller, Gelecek zaman: Cümleler, sorular ve kısa cevaplar, Şüphe belirtme.

Zorunlu

Iletisim kavrami, iletisim süreci, sözel iletisim, sözsüz iletisim, bireylerarasi iletisim, grup iletisimi, örgüt içi iletisim, kitle iletisimi, çevrimiçi iletisim, kültürlerarasi iletişim.

Zorunlu

İş güvenliğinin tanımı ve tarihçesi, Kaza oluşumu ve çeşitleri, Meslek Hastalıkları ve korunma yolları, Ergonomi, Atölyede elektrikli ve elektriksiz aletlerde iş güvenliği, İş güvenliğinde Koruyucular, İlkyardım kuralları, Yangın ve Patlamalarda güvenlik önlemleri, İş Güvenliği ve işçi sağlığı mevzuatı ve İş Güvenliği Soruşturması.

Zorunlu

Bu programda okuyan öğrencilerin iki yıl boyunca gördükleri teorik dersleri yerinde uygulamak amacıyla gerek özel gerek kamu kurum ve kuruluşlarında yaptıkları staj eğitimi sonunda bu eğitimle ilgili olarak hazırladıkları Staj Defteri ve Staj Raporları ile işyeri raporlarının değerlendirilmesini kapsamaktadır.

Zorunlu

Öğrenciler seçtikleri konularla ilgili, bilimsel bir projede aranan tüm niteliklere sahip bir çalışma yaparak, derledikleri kuramsal bilgileri, yaptıkları araştırmalarla ve uygulamalarla destekleyerek bir proje hazırlarlar.

Zorunlu

Türk İnkılabının Anlam ve Önemi, Yakınçağ'da Osmanlı Devleti ve Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devleti’ni Kurtarma Çabaları; İlk Islahatlar, Nizâm-ı Cedit Islahatları, II. Mahmut Devri Islahatları, Tanzimât Dönemi, Meşrutiyet Yönetimine Geçiş; Birinci ve İkinci Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devleti’nin Son Dönemlerinde Ortaya Çıkan Düşünce Akımları, XX. Yüzyılın Başında Osmanlı Devleti’nin Girdiği Savaşlar; Trablusgarp Savaşı, Balkan, Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı, Nedenleri, Gelişmeleri ve Sonuçları, Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler ve Sonuçları, Osmanlı Devleti’nin Paylaşılması Hakkında Gizli Antlaşmalar, Mondros Ateşkes Antlaşması ve Tepkiler, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatı, İzmir’in Yunanlılar Tarafından İşgali ve İşgale Karşı Gösterilen Tepkiler, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı ve Teşkilatlandırma Faaliyetler, Mustafa Kemal Paşa’nın Milli Mücadele’yi Teşkilatlandırma Çalışmaları; Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri, Amasya Görüşmeleri ve Protokolları, Son Osmanlı Meclisi Mebusan’ın İstanbul’da Toplanması ve Misak-ı Millî Kararları, İstanbul’un İtilaf Devletleri Tarafından İşgali ve İşgale Karşı Tepkiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Ankara’da Açılması ile Aldığı İlk Kararlar ve Uygulamaları, Milli Mücadele Döneminde Başgösteren Ayaklanmalar, Türkiye’yi Paylaşma Tasarıları ve Sevr Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı, Savaş Dönemi; Milli Ordunun Kuruluşu, Doğu Cephesi; Ermeni Sorunu ve Ermenilerle Yapılan Savaşlar, Güney Cephesi’nde Kuvay-i Milliye’nin Doğuşu ve Fransızlarla Yapılan Savaşlar, Batı Cephesi’nde Düzenli Ordunun Yunan Ordusuyla Yaptığı Savaşlar; I. İnönü Savaşı ve Diplomasi Alanındaki Gelişmeler, II. İnönü Savaşı, Sakarya Meydan Savaşı, Büyük Taarruz, Büyük Zafer, Siyasi Mücadele ve Barış; Mudanya Ateşkes Antlaşması, Lozan Barış Konferansı ve Barış Antlaşması, Türk İnkılabının Nitelikleri ve Hedefleri, Siyasal Alandaki İnkılaplar, İlk Anayasalar ve Anayasa Değişiklikleri, Çok Partili Döneme Geçiş Denemeleri ve İnkılaba Karşı Tepkiler, Hukuk, Eğitim ve Kültür Alanlarında Yapılan İnkılaplar, Toplumsal Alandaki Düzenlemeler, Ekonomik Alanda Gelişmeler, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Gelişmeleri (1923-1932), Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Gelişmeleri (1932-1938), İkinci Dünya Savaşı ve Sonrasında Türk Dış Politikası, Çok Partili Döneme Geçiş, Türk İnkılabının Temel İlkeleri.

Zorunlu

 

Dil Nedir? Dilin Doğuşu ile İlgili Teoriler Dilin “Düşünce”, “Toplum” Kavramlarıyla İlişkileri Dilin “Kültür” ve “Tarih” Kavramlarıyla İlişkileri Dil Türleri: Ortak Dil, Üst Dil, Geçer Dil, Argo, Jargon Dilin Gelişim Süreci: Lehçe, Şive, Ağız Kavramları Türkçenin Tarihî Gelişimi I: Orhun Türkçesi, Uygur Türkçesi Türkçenin Tarihî Gelişimi II: Karahanlı Türkçesi, Anadolu Selçuklu Dönemi Türkçeleri Metin İnceleme Türkçenin Tarihî Gelişimi III: Beylikler Dönemi Türkçesi, Osmanlı Türkçesi Atatürk’ün Türk Diline Yaklaşımı ve Dil Devrimi Ses Bilgisi I: Türkçenin Ses Özellikleri Ses Bilgisi II: Türkçenin Diksiyon Kuralları ve Yaygın Hatalar Metin İnceleme Cümle Bilgisine Giriş: Kelime Grupları Cümle Bilgisi I: Cümlenin Ögeleri Cümle Bilgisi II: Cümle Türleri Cümle Bilgisi Örnekler Metin İnceleme Yazım Kuralları: “de” / “ki” Bağlaçlarının Yazımı, Düzeltme İşaretinin Kullanımı, Birleşik Kelimelerin Yazımı, Sayıların Yazımı Uygulama: Gündelik Yaşamda Sıklıkla Yanlış Yazılan Kelimeler Noktalama İşaretleri: Virgül, Noktalı Virgül, Tırnak ve Tek Tırnak İşareti, Kesme İşareti, Kısa Çizgi Metin İnceleme: Düzgün Bir Cümlenin Özellikleri Anlatım Bozuklukları Anlatım Bozuklukları Uygulama: Günümüzde Yaygın Hatalar Anlatım Bilgisine Giriş: Öznel ve Nesnel Anlatım Konu Sınırlandırma Bilimsel Yazma İlkeleri: Alıntı, Aktarma, Kaynak Gösterme, Künye Oluşturma, Dipnot Verme, Kaynakça Düzenleme Metin İnceleme Paragraf ve Düşünceyi Geliştirme Yolları Düşünsel Yazılar: Deneme, Makale, Fıkra, Eleştiri Edebi Türler: Hikâye, Şiir ve Roman Metin İnceleme Resmî Yazılar: Dilekçe, Rapor, Tutanak Sözlü Anlatım ve Türleri: Mülakat, Panel, Sempozyum, Konferans, Seminer Metin İnceleme

Zorunlu

 

Etik ve İş etiği alanında teorik bilgilerin yanında, etik yönetimi, etik ikilemlerin çözümü, gri alanların önlenmesi, etik kod oluşturma ve uygulama, mesleki etik kodların uygulanmasına dönük alanları içerir.

Seçmeli

Pazarlamanın tanımı, amaçları, mal ve hizmetlerin geliştirilmesi, fiyatlandırılması ve dağıtılmasına ilişkin planlama ve uygulama süreçlerinin tanıtılması, modern pazarlama anlayışının dayandığı unsurlar, müşteri odaklı pazarlama anlayışının günümüzdeki önemi, Pazar kavramı ve tüketici davranışlarının öğrenilmesi, reklam ve marka kavramlarının pazarlama yönetimindeki yeri ve önemi ve pazarlamadaki yeni trendler dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Seçmeli

Program Geliştirmede Temel Kavramlar, Program Geliştirmenin Kuramsal Temelleri, Eğitim Programı Tasarımı ve Eğitimde Program Geliştirme Modelleri, Program Geliştirmenin Planlanması ve Program Tasarısı Hazırlanması, Türk Milli Eğitim Sistemi, Türk Milli Eğitim Sisteminde Müfredat Programı Hazırlama, Okul Öncesi Eğitimi Müfredat Programının Tanıtımı, Okul Öncesi Eğitimi Müfredat Programının İncelenmesi, Okul Öncesi Eğitimi Müfredat Programının İncelenmesi, Okul Öncesi Eğitimi Müfredat Programının Eklerinin İncelenmesi, Okul Öncesi Eğitimi Müfredat Programının Eklerinin İncelenmesi, Okul Öncesi Eğitimi Müfredat Programına Uygun Planlama (Yıllık, Ünite, Ders, Etkinlik Planları), Okul Öncesi Eğitimi Müfredat Programına Uygun Planlama (Yıllık, Ünite, Ders, Etkinlik Planları) ve Dersin Genel Değerlendirilmesi.

Seçmeli

Girişim, girişimci, girişimcilik; Girişimci ve yönetici (profesyonel yönetici) arasındaki benzerlik ve farklar; Girişimcinin işletme başarısındaki rolü ve önemi; Girişimcilik ve küçük-orta boy işletmeciliği ön plana çıkaran eğilimler; Küreselleşme; Dünyada ve Türkiye'de girişimcilik; Girişimci ve KOBİ'lerle ilgili gelişmeler (toplam istihdamda girişimcilerin payı, girişimci sayısındaki değişim); Kadın girişimcilik; Türkiye'de girişimci adaylarına öneriler; Yenilik; Yeni fikirler ve buluşlar; Girişim riskleri; Başarılı girişimcilerden örnekler.

Seçmeli

Müzikle ilgili Temel Kavramlar, Müziğin Çocuk Gelişimindeki Yeri ve Önemi, Müzik ile gelişim alanları bağlantıları, Müziğin çocuk gelişimine etkileri, Müzik eğitiminde bulunması gereken nitelikler, Müzik ve öğrenme ilkeleri bağlantısı, Müzikli Dramatizasyon Uygulaması, Yaratıcı hareket ve dans çalışmaları

Seçmeli

Bu dersi alan öğrencilerin, Sınıf yönetiminin temel kavramlarını ve kapsamını kavraması, sınıf yönetimini etkileyen etmenlerin farkına varması, Sınıfta öğrenme ve öğretme sürecinin yönetiminin özelliklerini kavraması, Sınıfta etkili bir zaman yönetiminin önemini kavrayarak etkili bir şekilde zamanı yönetebilmesini, sınıfta etkili bir iletişim ve disiplin oluşturma yollarını, Sınıfta motivasyon sürecini ve istenmeyen davranışları etkili yönetebilmenin yollarını, Sınıfta ilişki düzeni oluşturmada öğretmen liderliğinin önemini ve sınıfta özel grupların farkına vararak, nasıl yönetilmesi gerektiğini kavraması ve gerektiğinde bu bilgi ve kazanımlarını uygulayabilme becerisini kazanmaları amaçlanmıştır.

Seçmeli


İletişim kavramı, iletişim süreci, İletişim ve iletişimin ilkeleri sözel iletişim, sözsüz iletişim, bireylerarası iletişim, grup iletişimi, örgüt içi iletişim, kitle iletişimi, çevrimiçi iletişim, kültürlerarası iletişim, çocuklarla sağlıklı iletişim, çocuklarla iletişimin önemi, çocukları tanıma sürecinde göz önünde bulundurulması gerekli temel ilkeler, çocukları tanıma ve değerlendirme ile ilgili süreçler, çocukları tanıma ve değerlendirme teknikleri ve yöntemleri.

Seçmeli

Sosyal yapı, kültür ve insanın sosyal gelişimi, ailenin tanımı, yapısı ve değerleri, ebeveynlik stilleri, aileye yönelik eğitim programları, modelleri ve projeleri, Türkiye de uygulanan aileye yönelik bazı program örnekleri, yetişkinin tanımı ve yetişkin öğrenmesi, yetişkin psikolojisi-yetişkinlik evreleri, aile kuramları, farklı kültürlerde aile anlayışı ve çocuk yetiştirme yaklaşımları, okul öncesi eğitimde aile katılımı.

Seçmeli

Çocuk Hukuku ve Çocuk Haklarının Önemi, Çocuk Haklarının Tarihsel Gelişimi, Çocuk Hakları Sözleşmesi ve Haklar, Ailede çocuğun korunması ve hakları, Hukukta çocuk kavramı, Çocuğun Soybağı, Evlât Edinme, Soybağının Genel Hükümleri, Vesâyetin Anlamı, Velâyet ve vasiyet arasındaki fark ve Çeşitleri, Çocuğun Vesâyet Altına Alınması, Çocuğun Temel Hakları, Korunmaya Muhtaç Çocukların Hakları, Çocuğun İstismardan ve İhmalden Korunma.

Seçmeli