Dersler

Elektronörofizyoloji Dersler

Doğuş Üniversitesinin Tarihçesi, Doğuş Üniversitesi Yönetim Şeması, Akademik Birimler, Akademik Takvim, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Yapısı, Görevleri), Kütüphane Daire Başkanlığı (Yapısı, Görevleri), Kütüphanenin Sunduğu Hizmetler, Kütüphane Araştırma ve Bilgi Kaynakları, Web aracılığıyla kütüphane kataloğu tarama, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Kulüpleri, (Yapısı, Görevleri), Doğuş Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kanunu Yönetmeliği, Erasmus Ofisi, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Yapısı ve Görevleri), Doğuş Üniversitesi Mezunlar Derneği.

ZORUNLU

Biyofiziğin Tarihçesi, Biyofiziğin konuları, Ölçme ve Birim Sistemleri, Ölçüm Hata Hesaplamaları, Biyofizik/Fiziksel Nicelikler ve Kavramlar, Biyolojik Sistemler ve Fizik Yasalarının Uygulanması, Canlı sistemlerin molekül yapısı, Atom modelleri ve atom yapısı, Suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri, Makromoleküller, Asit-Baz Dengesinin Düzenlenmesi, Radyoaktiflik ve Işın Biyofiziği, Biyolojik bir sistemde enerji ve yapılan iş, Solunum olayının biyofiziksel incelenmesi, Sinir Sistemi ve Elektriksel Benzetim, Sinaptik İletim Biyofiziği, Biyolojik Kontrolün Temel İlkeleri, Temel Kontrol Teorisi, Geri Besleme Mekanizması Elektriksel Teknoloji ve EEG, EMG, ECG Dalga Karakteristikleri ve Çalışma Prensipleri

SEÇMELİ

 

Sağlık kavramı ve belirleyicileri, sağlık hizmetleri kavramı, özellikleri ve sınıflandırılması, Türkiye’de sağlık hizmetlerinin gelişimi ve örgütlenmesi, hastane kavramı, hastanelerde enformasyon, sağlık insan gücü planlaması, afet yönetimi ve acil sağlık hizmetleri, sağlık kurumlarında halkla ilişkiler, sağlık iletişimi, hasta hakları ve sağlıkta etik kavramı, sağlık mevzuatı, sağlıkla ilgili uluslararası kuruluşlar

SEÇMELİ

 

Elektronörofizyolojiye giriş, EEG jeneratörleri ve ritmik EEG aktivitesi, EEG cihazı, EEG elektrotları ve yerleştirilmesi, EEG’de polarite ve alan saptanması, Klinik EEG kaydında teknik standartlar, Artefaktlar, Normal EEG tanımı, Aktivasyon yöntemleri, Yenidoğan EEG’si, Anormal EEG paternleri ve nörolojik hastalıklarla ilişkisi, Nöbetlerin sınıflandırılması, Bilgisayarlı iktal ve interiktal EEG analizi yöntemleri, Video EEG monitorizasyon, İktal EEG semiyolojisi. Klinik nöbet özellikleri, Lokalize ve jeneralize epileptiform paternler, Yavaş dalgalar v asimetriler, EEG rapor yazımı, Fokal beyin lezyonları, Diffüz, toksik ve metabolik ensefalopatiler, Organik beyin sendromları ve demans, Koma ve diğer bilinç değişiklikleri, İlaç etkisi, Psikiyatrik hastalıklar ve EEG, Elektrokortikografi, Kronik intraserebral kayıtlama, İntraoperatif monitorizasyon.

ZORUNLU

 

Anatomiye Giriş ve Temel Kavramlar, Temel Anatomi Terminolojisi Bilgisi, Bölgesel Anatomi ve Vücudumuzun Bölgeleri, İnsan Vücudu Organizasyonu ve Sistemler Hakkında Genel Bilgi, Lokomotor Sistem Anatomisi, Sindirim Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi, Dolaşım Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi, Solunum Sistemi ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi, Ürogenital Sistem ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi, Endokrin Sistem ve Anatomik Oluşumları Hakkında Bilgi, Lenfatik Sistem ve İmmün Sistemi Oluşturan anatomik Yapılar, Sinir Sistemi Organizasyonu ve Sınıflandırması, Merkezi Sinir Sistemi, Periferik Sinir Sistemi, Otonom Sinir Sistemi, Duyu Organları.

ZORUNLU

 

Nöroloji bilim dalı tanımı, Nöron nedir, merkezi sinir sistemi ve periferik sinir sistemi ayrımı, brachi al pleksus, lomber pleksus, sakral pleksus, periferik sinirlerin görevleri, median ve ulnar sinirler, radial, axiller ve diğer üst ekstremite sinirleri, siyatik sinir, peroneal sinir, tibial sinir, sural sinir, sinirler ve EMG, epilepsi tanımı, epilepsi nedenleri, epilepsi türleri, parsiyel e pilepsiler, jeneralize epilepsiler, epilepsi tedavisi, epilepsi ve EEG, kas hastalıkları, kranial sinirler, nöropati, polinöropati, mononöropati ve mononöritis multipleks.

ZORUNLU

 

Bilgi teknolojileri temel kavramlar, bilgi toplumu, Bilgisayar örgütlenmesi, bilgisayar donanımı, girdi-çıktı birimleri, bellek ve diğer donanımlar, Bilgisayar yazılımı, yazılımın bileşenleri, programlama ve işletim sistemi, İşletim sistemleri ve türleri, işletim sisteminin temel görevleri, işletim sistemi kullanımı, ofis yazılımlarının ortak öğeleri, yazılımların çalıştırılması ve sona erdirilmesi, menüler, kısayollar, uygulamalar, İşlem tabloları, temel kavramlar ve işlem tablosu kullanımı, sunu programları, sunu programlarının temel özellikleri ve kullanımı, veri tabanı, temel kavramlar, veri tabanı kullanımı.

ZORUNLU

 

Hukukun tanımı, hukukun gerekliliği, toplum hayatını düzenleyen sosyal düzen kuralları, hukuk ile diğer sosyal düzen kuralları arasındaki ilişkiler ve farklar, kamu ve özel hukuk ayrımındaki kriterler, eşitlik, taraf kriterleri, kamu hukukunun dalları, kanunların tanımı, kabulü, yürürlüğe girmesi ve özellikleri.
Sağlık ve hastalık ile ilgili temel kavramların açıklanması, endokrin sistem hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, dolaşım sistemi hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları, solunum sistemi hastalıkları, 

ZORUNLU

 

Tıbbı terminoloji dersi genel okunuş yazılış kurallarını bilmek Ön ek, Kök, Son ek ile kelime kuruluşunu bilmek, Genel hastalık ve semptomlara ait terimleri bilmek. Vücudun sistemlerine (Hareket, sindiririm solunum, kardiyovasküler, kan yapıcı organlar, endokrin, sinir, duyu organlarına) ait anatomik, sağlık, hastalık terimlerini bilmek.

ZORUNLU

 

Elektronörofizyolojiye Giriş, Temel Kavramlar, Elektrotlar ve Bakımları, Elektronörofizyolojik Yöntemler, EMG ve EEG Cihazlarının Temel Çalışma Prensipleri, Nöropatiler ve Tuzak Nöropatiler, Uyarılmış Potansiyeller, Santral Sinir Sistemi Hastalıkları, Demiyelizan Hastalıklar, Uyarılmış ve Birleşik Uyarılmış Potansiyeller, Elektroensefalografi (EEG)’nin teknik özellikleri, kayıtlama ve epileptik aktivitelerin öğrenilmesi

ZORUNLU

 

Uyku Tıbbının Tarihi, Normal Uyku ve Mekanizmaları, Uyku Bozuklukları, Polisomnografi (PSG) nedir, PSG öncesi hastanın kayıt için hazırlanması, PSG temel protokoller, Uyku evreleri, Uyku evrelerinin skorlanması, Kayıt sırasında karşılaşılabilecek problemler ve başa çıkma yöntemleri

ZORUNLU

 

Kalite kavramı, Standart ve standardizasyon. Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi, Toplam kalite yönetimi, Ölçme, analiz, iyileştirme, Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları, İş sağlığı ve güvenliği standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetimi, Kaynak yönetimi, Efqm mükemmellik modeli

SEÇMELİ

 

Elektronörofizyoloji Laboratuvarında Bulunan Malzemelerin ve Cihazların Tanıtımı, Temel Kavramlar, Elektrotlar ve Bakımları, Elektroensefalografi (EEG) ve Elektromiyografi (EMG) ve PSG Kullanım Alanları, EMG ve EEG Cihazlarının Temel Çalışma Prensipleri, Ekipmanlar ve İşleyiş, Motor Sinir ve Nöromusküler Hastalıklar, Tunnel Sendromları, Elektroensefalografi (EEG)’nin teknik özellikleri, kayıtlama ve epileptik aktiviteler

ZORUNLU

 

Genel Elektrik Temel İlkeler, Laboratuvar Kullanım Esasları, EMG Cihazının Tanıtılması Ve Aparatlarının Tanıtılması, Cihazların Bakımı, Nörolojik Sistem ve Periferik Sinir Sistemi, Elektromiyografi (EMG) Kullanım Alanları, EMG Kayıt tutma, Nöropatiler ve Tuzak Nöropatiler, Motor Sinir ve Nöromusküler Hastalıklar, Tunnel Sendromları, H-Reflex, F-Wave, EMG Cihazlarının Temel Çalışma Prensipleri, Uyarım, Kayıtlama ve Ölçüm, Duyu Siniri Çalışmaları, Yüzeysel peroneal, plantar ve safen sinirlerin duyusal iletim çalışmaları Tunnel Sendromları, Uyarılmış Potansiyeller

ZORUNLU

Genel Elektrik Temel İlkeler, Laboratuvar Kullanım Esasları, EEG Cihazının Tanıtılması Ve Aparatlarının Tanıtılması, Cihazların Bakımı, Nörolojik Sistem Ve Nörolojik Hastalıklar, Uluslararası Elektrot Bağlantı Ve Kayıt Sistemi (10-20 Sistemi), Dalga Formları Ve Epileptik Deşarjlar, Kayıt İşlemleri Ve Test Süreci, EEG Türleri, Uyku Ve EEG, Diğer Aktivasyon Yöntemleri, Yaşın EEG' ye Etkisi, Patolojik EEG, Çekim Teknikleri, Artefaktlar ve Çekime Etkileri.

ZORUNLU

Derse giriş ve milletler, Soru yapıları, Bir dil okuluna kayıt, İnsanlar hakkında soru sorma, Meslekler, Geniş Zaman, Sıklık bildiren zaman zarfları, Randevu alma, Eşdizimlilik, Geçmiş zaman cümleleri, Bağlaçlar, Bilgiyi yanıtlama, Geçmiş zaman; soru ve kısa cevaplar, Amaç mastarları, Haberlere tepki vermek, İstasyonda, Şimdiki ve Geniş zaman, Takside, Yardım istemek ve teklif etmek, Yön tarifleri ve yerler, Trafik işaretleri, Sürekli geçmiş zaman, Zaman bağlaçları, Komut verme, Hız Limitleri, Dünya; Asya, Atlantik, Everest Dağı vb. Coğrafi isimlerle kullanılan artikeller, Gelecek zaman: Cümleler, sorular ve kısa cevaplar, Şüphe belirtme.

ZORUNLU

İletişim kavramı, iletişim süreci, sözel iletişim, sözsüz iletişim, bireylerarası iletişim, grup iletişimi, örgüt içi iletişim, kitle iletişimi, çevrimiçi iletişim, kültürlerarası iletişim

SEÇMELİ

 

İş güvenliğinin tanımı ve tarihçesi, İSG Yönetim Sistemi OHSAS 18001. İş kazaları. İş tehlike analizi. Sıfır kaza. Tehlikeli iletişim. İşe başlangıç eğitimi, temel ergonomi. Acil durum hareket tarzı, uyarı işaretleri, acil çıkışlar. Fiziksel Risk Etmenleri. Biyolojik ve Kimyasal Risk Etmenleri. Psikososyal Risk Etmenleri ve Mobbing. Yangın Söndürücüler. Temel ilk yardım eğitimi, kişisel koruyucu donanımlar. Çalışma hayatında etik. Sağlık ve güvenlik işaretleri, vardiyalı çalışma ve gece çalışması. Kaza oluşumu ve çeşitleri, Meslek Hastalıkları ve korunma yolları, Atölyede elektrikli ve elektriksiz aletlerde iş güvenliği, İş güvenliğinde Koruyucular, İlkyardım kuralları, Yangın ve Patlamalarda güvenlik önlemleri, İş Güvenliği ve işçi sağlığı mevzuatı ve İş Güvenliği Soruşturması

ZORUNLU

 

Bu programda okuyan öğrencilerin iki yıl boyunca gördükleri teorik dersleri yerinde uygulamak amacıyla gerek özel gerek kamu kurum ve kuruluşlarında yaptıkları staj eğitimi sonunda bu eğitimle ilgili olarak hazırladıkları Staj Defteri ve Staj Raporları ile iş yeri raporlarının değerlendirilmesini kapsamaktadır.

ZORUNLU

 

Yönlendirilmiş çalışma teknikleri, konu araştırma, konu seçimi, alan taraması ve taslak içeriği geliştirme, içerik hazırlama, içeriğe göre alan taraması, çalışmanın yazımı, çalışmanın değerlendirilmesi, çalışmanın teslimi.

ZORUNLU

 

I.Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Anlaşması, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatına Genel Bir Bakış, Cemiyetler ve Faaliyetleri, Mustafa Kemal Paşanın Samsun’a çıkışı, Kongreler, Meclis-i Mebusan’ın Toplanması ve Misak-ı Milli, TMMM’nin Açılması, Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele. Sakarya Zaferi, Milli Mücadele’nin Mali Kaynakları, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Antlaşma ve ardından Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, 1924 Anayasası, Çok Partili Yaşam Deneyimi, Şeyh Sait Ayaklanması, Cumhuriyete Karşı Diğer Tepkiler, Menemen Olayı, Atatürk’ün dış politika ilkeleri ve uygulamaları, hukuk, eğitim, kültür, ekonomik, sosyal ve benzeri alanlarda yapılan inkılaplar ile Atatürkçü Düşünce Sistemini oluşturan altı Atatürk İlkesi: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık ilkeleri ile dünden bugüne Atatürkçü Düşünce Sistemi.

ZORUNLU

 

Dilin Tanımı Ve Önemi. Dilin Oluşumu, Dünya Dilleri, Türkçe`nin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri. Türkçe`nin Ses Bilgisi, Türkçe`deki Ses Olayları (Ünlü Düşmesi, Ünlü Türemesi, Ünsüz Düşmesi, Ünsüz Türemesi, Benzeşme). Yazım (İmlâ) Kuralları. Noktalama İşaretleri. Türkçe`de Vurgu. Türkçe`nin Çekim Ekleri. Türkçe`de Yeni Kelime Yapma Yolları, İsimden İsim Yapma Ekleri, İsimden Fiil Yapma Ekleri. Fiilden İsim Yapma Ekleri, Fiilden Fiil Yapma Ekleri. Kelime Grupları. Cümle Bilgisi, Cümlenin Ögeleri, Anlamlarına Göre Cümleler, Yapılarına Göre Cümleler, Yükleminin Türüne Göre Cümleler, Yükleminin Anlamına Göre Cümleler. Anlatım Yolları Ve Sözlü Anlatım Türleri. Yazılı Anlatım Türleri. Edebî Türler, Atasözleri, Deyim Ve İkilemeler.

ZORUNLU

 

Sağlık Hizmetlerinde etkili iletişim kurma yeterliliği kazandırmak üzere, İletişim sürecini kavrayabilme, kişilerarası ve toplumsal iletişim kurma becerisi geliştirmek

SEÇMELİ

Toplumsal yaşamı düzenleyen hukuk ve davranış kuralları, kamu hukuku ve özel hukukun kapsamı, hukukun kaynakları, hukuk kurallarının nitelikleri, yorumlanması, hukuka aykırı davranışların yaptırımı, hak çeşitleri, hakların kazanılması, kaybedilmesi, korunması, hukuki olaylar, hukuki fiiller, hukuki işlemler, gerçek ve tüzel kişiler ve kişilerin ehliyetleri konularını içermektedir.

SEÇMELİ

 

Etik kavramı ve tarihsel gelişimi teorik bilgilerin yanında, etik yönetimi, etik ikilemlerin çözümü, gri ve beyaz alanların önlenmesi, etik kod oluşturma ve uygulama, tıbbi etik, malpraktis, ötenazi ve sağlık personeli-hasta haklarını içerir.

SEÇMELİ

 

Girişimcilik kavramı, Girişimcilik özelliklerinin değerlendirilmesi, yaratıcılık ve iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri, küçük işletmelerin çeşitleri, KOBİ’lerde yönetim, KOBİ’lerde insan kaynakları yönetimi, KOBİ’lerde halkla ilişkiler, KOBİ’lerde pazarlama, Pazar araştırma, KOBİ’lerde üretim yönetimi, KOBİ’lerde ARGE, KOBİ’lerde finansman, KOBİ’lerde muhasebe, İş planı kavramı, iş planı pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal planları içerecek şekilde değerlendirilmesi

SEÇMELİ

 

Enfeksiyon hastalıklarına ilgili genel tanımlamalar, bakteriyel, viral,paraziter,fungal, zoonotik hastalıklar ile hastahane enfeksiyonlarının tanımlanması, bulaşma yolları ve hastalık oluşturma mekanizmaları ile genel anlamda bu tür hastalıklarda tedavi yaklaşımları işlenmiştir.

SEÇMELİ

Klinik nöbet özellikleri, Lokalize ve Jeneralize Epileptiform Paternler, Yavaş Dalgalar ve Asimetriler, EEG rapor yazılımı, Fokal Beyin Lezyonları, Diffüz, Mid-term Diffüz, Toksik ve Metabolik Ensefalopatiler, Organik Beyin Sendromları ve Demans, Koma ve Diğer Bilinç Değişiklikleri, İlaç etkisi, Psikiyatrik Hastalıklar ve EEG, Uyku bozuklukları, İntraoperatif Monitorizasyon

SEÇMELİ

Ameliyathanede güvenlik konuları , Anestezi ve nöromonitorizasyon , Somatosensoryal uyarılmış potansiyeller , Motor uyarılmış potansiyeller , Beyin sapı işitsel uyarılmış potansiyeller , Elektrokortikografi ve intraoperatif elektroensefalografi , Kraniyal sinir monitorizasyonu , Periferal sinir monitorizasyonu , Spinal cerrahide intraoperatif nöromonitorizasyon , Vasküler hastalıklarda intraoperatif nöromonitorizasyon , İntraoperatif wake-up testi , Nörofizyolojik datanın yorumlanması ve raporlanması

SEÇMELİ

 

Motor uyarılma potansiyelleri, nörofizyolojik araştırmalarda kortikal uyarım yöntemleri, uyarılma potansiyellerinin klinik amaçlı kullanımı, olaya ilişkin potansiyeller, P300, CNV, P50, MMN, uyarılma potansiyelleri ve işlevsel nörogörüntüleme yöntemleri içermektedir.

SEÇMELİ