Dersler

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Dersler

Doğuş Üniversitesinin Tarihçesi, Doğuş Üniversitesi Yönetim Şeması, Akademik Birimler, Akademik Takvim, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (Yapısı, Görevleri), Kütüphane Daire Başkanlığı (Yapısı, Görevleri), Kütüphanenin Sunduğu Hizmetler, Kütüphane Araştırma ve Bilgi Kaynakları, Web aracılığıyla kütüphane kataloğu tarama, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Kulüpleri, (Yapısı, Görevleri), Doğuş Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kanunu Yönetmeliği, Erasmus Ofisi, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Yapısı ve Görevleri), Doğuş Üniversitesi Mezunlar Derneği.

İşletmecilikle ilgili temel kavramlar, işletme çeşitleri, işletme sistemi, işletmelerin kuruluşu, yönetim, üretim yönetimi, pazarlama yönetimi, insan kaynakları yönetimi, halkla ilişkiler yönetimi, finans, muhasebe, araştırma ve geliştirme.

Sayılar: doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar, ondalık yazılış, gerçek sayılar. Oran ve orantı: Oran ve orantı problemleri. Yüzde ve faiz oranları: Ondalık sayılarla hesaplamalar, yüzde problemleri, basit faiz, bileşik faiz ve faiz problemleri.

Derste halkla ilişkiler çalışmalarının ortaya çıkış süreci, bu disiplin ile ilgili temel kuram ve ilkeler incelenecektir. Halkla ilişkiler kampanyalarında ve programlarında sektörün işleyişinin, toplumsal etkilerinin ve stratejik planlama süreçlerinin kavranması amaçlanmaktadır.

Reklamcılığın tarihçesi, işlevi ve toplumsal ve ekonomik boyutu incelenecek ve temel olarak pazarlama, psikoloji ve iletişim alanlarıyla ilişkisi ele alınacaktır. Reklam kampanyasının ilk aşaması olan müşteri gereksinmelerinin değerlendirilmesinden, projenin oluşturulması, hazırlanması ve gerçekleştirilmesine kadar kampanya süreci incelencektir.

Marka ile ilgili kavramlar, marka imajı ve yaratımı, marka iletişim alanları olan satış geliştirme, satın alma noktası iletişimi, doğrudan pazarlama, halkla ilişkiler, reklam ve sponsorluk çalışmaları, markalama stratejileri, tüketici davranışı yönlü marka iletişimi, sembolik ve işlevsel markalara yönelik marka iletişimi, yeni medya ve marka iletişimi

Bilgi teknolojileri temel kavramlar, bilgi toplumu, Bilgisayar örgütlenmesi, bilgisayar donanımı, girdi-çıktı birimleri, bellek ve diğer donanımlar, Bilgisayar yazılımı, yazılımın bileşenleri, programlama ve işletim sistemi, İşletim sistemleri ve türleri, işletim sisteminin temel görevleri, işletim sistemi kullanımı, ofis yazılımlarının ortak öğeleri, yazılımların çalıştırılması ve sona erdirilmesi, menüler, kısayollar, uygulamalar, İşlem tabloları, temel kavramlar ve işlem tablosu kullanımı, sunu programları, sunu programlarının temel özellikleri ve kullanımı, veri tabanı, temel kavramlar, veri tabanı kullanımı.

Hukukun tanımı, hukukun gerekliliği, toplum hayatını düzenleyen sosyal düzen kuralları, hukuk ile diğer sosyal düzen kuralları arasındaki ilişkiler ve farklar, kamu ve özel hukuk ayrımındaki kriterler, eşitlik, taraf kriterleri, kamu hukukunun dalları, kanunların tanımı, kabulü, yürürlüğe girmesi ve özellikleri.

Etkili iletişimde görüntü dili, reklamcılık, tanıtım, halkla ilişkilerde görsel üretim ve düzenlemede kullanılan ilkeler, tekniklere giriş ideografi, renk, çizgi, basım, ses, özel efektler, talk showlar.

 Bu dersin amacı medya araştırması, planlaması ve alımlarla ilgili bilgileri öğrencilere aktarmaktır. Hedef kitle analizi, medya izleyicisini araştırma araçları, ve satın alma tekniklerinin yanı sıra halkla ilişkiler/reklam ajansı, müşteri/reklam veren ve medya ilişkisinin temel süreçleri de öğretilecektir.

Bu derste tüketici davranışına giriş, pazarlama ve tüketici davranışı, tüketici davranışında psikolojik etkiler (algılama ve duyum, öğrenme ve bellek, motivasyon ve ilgilenim, tutum ve duygular, kişilik ve benlik, değerler ve yaşam biçimi), tüketici davranışında sosyo-kültürel etkiler (grup ve danışma grubu, aile, kişisel etkiler ve yeniliklerin yayılması, sosyal sınıf, kültür ), tüketici satın alma süreci (sorunun belirlenmesi), tüketici satın alma süreci (bilgi arayışı ve seçeneklerin değerlendirilmesi), tüketici satın alma süreci (satın alma), tüketici satın alma süreci (satın alma sonrası davranışlar), pazarlama iletişimi ve ikna teknikleri konu başlıkları incelenmektedir.

Değişen yaratıcılık anlayışı, marka, ürün, hizmet yaratıcılığında genel teknikler ve kurallar, başarılı reklamların farkı ve öne çıkan özellikleri. Yaratıcı metinler, sloganlar ve grafik tasarımlarının özellikleri.

Girişim, girişimci, girişimcilik; Girişimci ve yönetici (profesyonel yönetici) arasındaki benzerlik ve farklar; Girişimcinin işletme başarısındaki rolü ve önemi; Girişimcilik ve küçük-orta boy işletmeciliği ön plana çıkaran eğilimler; Küreselleşme; Dünyada ve Türkiye'de girişimcilik; Girişimci ve KOBİ'lerle ilgili gelişmeler (toplam istihdamda girişimcilerin payı, girişimci sayısındaki değişim); Kadın girişimcilik; Türkiye'de girişimci adaylarına öneriler; Yenilik; Yeni fikirler ve buluşlar; Girişim riskleri; Başarılı girişimcilerden örnekler.

İletişim ve anlatımla ilgili temel kavramlar, etkili metin oluşturma yolları, metin yazarlığının halkla ilişkilerdeki yeri ve beklentiler, halkla ilişkilerde kullanılan yazı türleri; haber metni, basın bülteni, basın makalesi, röportaj, haber mektubu, broşür, el ilanı, davetiye, doğrudan postalama, gazete-dergiler, el kitapları, yıllık raporlar, kurumsal tanıtımı yazarlığı.

Bu derste, kampanya adımları ele alınarak araştırma yöntemleri, stratejik planlama, planlama aşamasında risk yönetimini gerçekleştirme, bütçeyi doğru değerlendirme konuları işlenerek bir kampanyanın tüm adımları detaylı olarak aktarılacaktır.

Reklam kampanyasının ne olduğu ve nasıl hazırlandığı, reklam stratejilerinin belirlenmesi, stratejiye uygun kreatif çalışmaların yapılması, yaratıcı fikirlerin oluşturulması, reklam sloganı yazma kuralları, basın ve televizyon reklamlarının hazırlanması ve metinlerin oluşturulması, above-the-line ve below-the-line reklam metinleri.

Derse giriş ve milletler, Soru yapıları, Bir dil okuluna kayıt, İnsanlar hakkında soru sorma, Meslekler, Geniş Zaman, Sıklık bildiren zaman zarfları, Randevu alma, Eşdizimlilik, Geçmiş zaman cümleleri, Bağlaçlar, Bilgiyi yanıtlama, Geçmiş zaman; soru ve kısa cevaplar, Amaç mastarları, Haberlere tepki vermek, İstasyonda, Şimdiki ve Geniş zaman, Takside, Yardım istemek ve teklif etmek, Yön tarifleri ve yerler, Trafik işaretleri, Sürekli geçmiş zaman, Zaman bağlaçları, Komut verme, Hız Limitleri, Dünya; Asya, Atlantik, Everest Dağı vb. Coğrafi isimlerle kullanılan artikeller, Gelecek zaman: Cümleler, sorular ve kısa cevaplar, Şüphe belirtme.

İletişim kavramı, iletişim süreci, sözel iletişim, sözsüz iletişim, bireylerarası iletişim, grup iletişimi, örgüt içi iletişim, kitle iletişimi, çevrimiçi iletişim, kültürlerarası iletişim.

İş Hukukunun temel kavramları, İşçi, İşveren vb., İş Sözleşmesi, İşçi ve İşveren borçları, çalışma süreleri, Sözleşmenin sona ermesi.

Bu programda okuyan öğrencilerin iki yıl boyunca gördükleri teorik dersleri yerinde uygulamak amacıyla gerek özel gerek kamu kurum ve kuruluşlarında yaptıkları staj eğitimi sonunda bu eğitimle ilgili olarak hazırladıkları Staj Defteri ve Staj Raporları ile işyeri raporlarının değerlendirilmesini kapsamaktadır.

Yönlendirilmiş çalışma teknikleri, konu araştırma, konu seçimi, alan taraması ve taslak içeriği geliştirme, içerik hazırlama, içeriğe göre alan taraması, çalışmanın yazımı, çalışmanın değerlendirilmesi, çalışmanın teslimi.

I.Dünya Savaşı, Mondros Ateşkes Anlaşması, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatına Genel Bir Bakış, Cemiyetler ve Faaliyetleri, Mustafa Kemal Paşanın Samsun’a çıkışı, Kongreler, Meclis-i Mebusan’ın Toplanması ve Misak-ı Milli, TMMM’nin Açılması, Sakarya Zaferine Kadar Milli Mücadele. Sakarya Zaferi, Milli Mücadele’nin Mali Kaynakları, Büyük Taarruz, Mudanya Mütarekesi, Saltanatın Kaldırılması, Lozan Antlaşma ve ardından Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması, 1924 Anayasası, Çok Partili Yaşam Deneyimi, Şeyh Sait Ayaklanması, Cumhuriyete Karşı Diğer Tepkiler, Menemen Olayı, Atatürk’ün dış politika ilkeleri ve uygulamaları, hukuk, eğitim, kültür, ekonomik, sosyal ve benzeri alanlarda yapılan inkılaplar ile Atatürkçü Düşünce Sistemini oluşturan altı Atatürk İlkesi: Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık ilkeleri ile dünden bugüne Atatürkçü Düşünce Sistemi.

Dilin Tanımı Ve Önemi. Dilin Oluşumu, Dünya Dilleri, Türkçe`nin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri. Türkçe`nin Ses Bilgisi, Türkçe`deki Ses Olayları (Ünlü Düşmesi, Ünlü Türemesi, Ünsüz Düşmesi, Ünsüz Türemesi, Benzeşme). Yazım (İmlâ) Kuralları. Noktalama İşaretleri. Türkçe`de Vurgu. Türkçe`nin Çekim Ekleri. Türkçe`de Yeni Kelime Yapma Yolları, İsimden İsim Yapma Ekleri, İsimden Fiil Yapma Ekleri. Fiilden İsim Yapma Ekleri, Fiilden Fiil Yapma Ekleri. Kelime Grupları. Cümle Bilgisi, Cümlenin Ögeleri, Anlamlarına Göre Cümleler, Yapılarına Göre Cümleler, Yükleminin Türüne Göre Cümleler, Yükleminin Anlamına Göre Cümleler. Anlatım Yolları Ve Sözlü Anlatım Türleri. Yazılı Anlatım Türleri. Edebî Türler, Atasözleri, Deyim Ve İkilemeler.