Dersler

İnşaat Teknolojisi Program Dersleri

Yönetim Şeması, Akademik Birimler, Akademik Takvim, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı ( Yapısı, Görevleri), Kütüphane Daire Başkanlığı (Yapısı, Görevleri), Kütüphanenin Sunduğu Hizmetler, Kütüphane Araştırma ve Bilgi Kaynakları, Web aracılığıyla kütüphane kataloğu tarama, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci Kulüpleri, (Yapısı, Görevleri), Eğitim-Öğretim Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurumları Disiplin Yönetmeliği, Yükseköğretim Kanunu Yönetmeliği, Erasmus Ofisi, Tanıtım ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü (Yapısı ve Görevleri),

 İşletmeciliğin temel ilkeleri, İşletmenin çevresiyle ilişkisi ve sorumlulukları, İşletme türleri, işletmenin işlevleri, İşletmenin kuruluş çalışmaları, İşletmelerin kuruluş yeri seçiminde rol oynayan faktörler, İşletme büyüklüğü ve kapasite türleri, büyüklük ölçütleri.

Yapı malzemeleri ile ilgili kavramlar, Yapı malzemeleri ile ilgili standartlar ve yönetmelikler, Yapı malzemelerinin sınıflandırılması, Yapıda kullanılan malzemeler ve özellikleri, Yapı bilgisi ve uygulamalara yönelik kavramlar, Yapı elemanları ve sınıflandırmaları, Yapı elemanları ve Özellikleri, Örnek yapıların yapısal değerlendirmesi.

İnternet Ve İnternet Tarayıcısı, Elektronik Posta Yönetimi, Haber Grupları / Forumlar, Web Tabanlı Öğrenme, Kişisel Web Sitesi Hazırlama, Elektronik Ticaret, Kelime İşlemci Programında Özgeçmiş, İnternet Ve Kariyer, İş Görüşmesine Hazırlık, İşlem Tablosu, Formüller Ve Fonksiyonlar, Grafikler, Sunu Hazırlama, Tanıtıcı Materyal Hazırlama. Microsoft Office ve Open Office uygulamaları

Hukukun tanımı, hukukun gerekliliği, toplum hayatını düzenleyen sosyal düzen kuralları, hukuk ile diğer sosyal düzen kuralları arasındaki ilişkiler ve farklar, kamu ve özel hukuk ayrımındaki kriterler, eşitlik, taraf kriterleri, kamu hukukunun dalları, kanunların tanımı, kabulü, yürürlüğe girmesi ve özellikleri.

Giriş ve Ana İlkeler, Vektörler ve Kuvvetler, Maddesel Noktaların Statiği, Rijit Cisimler, Eşdeğer Kuvvet Sistemleri, Ağırlık Merkezi, Rijit Cisimlerin Dengesi, Düzlem Çubuk Elemanlarındaki İç Kuvvetler, Kesit Tesirleri, Çerçeve Sistemler, Atalet Momentleri, Şekil Değiştirme Hali, Gerilme-Şekil Değiştirme Bağıntıları ( Hooke Yasası )

Çimento, Agrega, Su, Beton, Beton Tasarımı.

Yapının tanımı, yapıların sınıflandırılması, yapı ve yapılaşmanın tarihçesi, temel zeminleri, planın zemine aplikasyonu, kazı ve tahkimat işleri, temeller, beton, betonarme, betonarme sistem elemanları, kalıplar, duvarlar, merdivenler, çatılar, duvarlar, döşemeler, dilatasyon derzleri, tenekecilik işleri, asansörler, bacalar, yalıtım, tesisatlar, taşıyıcı sistem tasarımı.

Kalite kavramı, Standart ve standardizasyon, Toplam kalite yönetimi, Ölçme, analiz, iyileştirme, Yönetim kalitesi ve standartları, ISO 9000 serisi, Çevre standartları, İş sağlığı ve güvenliği standartları, Kalite yönetim sistemi modelleri, Stratejik yönetim, Yönetime katılma, Süreç yönetimi, Kaynak yönetimi ve EFQM mükemmellik modeli, Hizmet kalitesi.

Betonarme malzemeler ve özellikleri, temel kavramlar, standart ve yönetmelikler, basit basınç etkisindeki elemanlarla ilgili konstrüktif esaslar ve boyutlandırma ilkeleri, eksenel basınç ve eğilme etkisindeki kolonların tasarımı, kirişlerle ilgili konstrüktif esaslar ve boyutlandırma ilkeleri, döşemelerin tasarımı, temel tasarımı.


Maliyet bileşenleri, metraj, keşif ve hakediş hesaplamalarına ilişkin kavramlar ve uygulamaların verilmesi;binayı oluşturan farklı iş kalemlerinin metraj ve keşiflerinin hesaplanması

Bu dersin amacı İngilizceye temel düzeyde bir başlangıç yapmak ve öğrencilerin günlük hayatta ve iş yaşamlarında İngilizce kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurma yeteneklerini geliştirmektir.

İletisim kavrami, iletisim süreci, sözel iletisim, sözsüz iletisim, bireylerarasi iletisim, grup iletisimi, örgüt içi iletisim, kitle iletisimi, çevrimiçi iletisim, kültürlerarasi iletişim.

İş güvenliğinin tanımı ve tarihçesi, Kaza oluşumu ve çeşitleri, Meslek Hastalıkları ve korunma yolları, Ergonomi, Atölyede elektrikli ve elektriksiz aletlerde iş güvenliği, İş güvenliğinde Koruyucular, İlkyardım kuralları, Yangın ve Patlamalarda güvenlik önlemleri, İş Güvenliği ve işçi sağlığı mevzuatı ve İş Güvenliği Soruşturması.

Bu programda okuyan öğrencilerin iki yıl boyunca gördükleri teorik dersleri yerinde uygulamak amacıyla gerek özel gerek kamu kurum ve kuruluşlarında yaptıkları staj eğitimi sonunda bu eğitimle ilgili olarak hazırladıkları Staj Defteri ve Staj raporları ile işyeri raporlarının değerlendirilmesini kapsamaktadır.

Zorunlu

Öğrenciler seçtikleri konularla ilgili, bilimsel bir projede aranan tüm niteliklere sahip bir çalışma yaparak, derledikleri kuramsal bilgileri, yaptıkları araştırmalarla ve uygulamalarla destekleyerek bir proje hazırlarlar.

Türk İnkılabının Anlam ve Önemi, Yakınçağ'da Osmanlı Devleti ve Çöküş Nedenleri, Osmanlı Devleti’ni Kurtarma Çabaları; İlk Islahatlar, Nizâm-ı Cedit Islahatları, II. Mahmut Devri Islahatları, Tanzimât Dönemi, Meşrutiyet Yönetimine Geçiş; Birinci ve İkinci Meşrutiyet Dönemleri, Osmanlı Devleti’nin Son Dönemlerinde Ortaya Çıkan Düşünce Akımları, XX. Yüzyılın Başında Osmanlı Devleti’nin Girdiği Savaşlar; Trablusgarp Savaşı, Balkan, Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı, Nedenleri, Gelişmeleri ve Sonuçları, Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler ve Sonuçları, Osmanlı Devleti’nin Paylaşılması Hakkında Gizli Antlaşmalar, Mondros Ateşkes Antlaşması ve Tepkiler, Mustafa Kemal Paşa’nın Hayatı, İzmir’in Yunanlılar Tarafından İşgali ve İşgale Karşı Gösterilen Tepkiler, Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı ve Teşkilatlandırma Faaliyetler, Mustafa Kemal Paşa’nın Milli Mücadele’yi Teşkilatlandırma Çalışmaları; Amasya Genelgesi, Erzurum ve Sivas Kongreleri, Amasya Görüşmeleri ve Protokolları, Son Osmanlı Meclisi Mebusan’ın İstanbul’da Toplanması ve Misak-ı Millî Kararları, İstanbul’un İtilaf Devletleri Tarafından İşgali ve İşgale Karşı Tepkiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Ankara’da Açılması ile Aldığı İlk Kararlar ve Uygulamaları, Milli Mücadele Döneminde Başgösteren Ayaklanmalar, Türkiye’yi Paylaşma Tasarıları ve Sevr Antlaşması, Türk Kurtuluş Savaşı, Savaş Dönemi; Milli Ordunun Kuruluşu, Doğu Cephesi; Ermeni Sorunu ve Ermenilerle Yapılan Savaşlar, Güney Cephesi’nde Kuvay-i Milliye’nin Doğuşu ve Fransızlarla Yapılan Savaşlar, Batı Cephesi’nde Düzenli Ordunun Yunan Ordusuyla Yaptığı Savaşlar; I. İnönü Savaşı ve Diplomasi Alanındaki Gelişmeler, II. İnönü Savaşı, Sakarya Meydan Savaşı, Büyük Taarruz, Büyük Zafer, Siyasi Mücadele ve Barış; Mudanya Ateşkes Antlaşması, Lozan Barış Konferansı ve Barış Antlaşması, Türk İnkılabının Nitelikleri ve Hedefleri, Siyasal Alandaki İnkılaplar, İlk Anayasalar ve Anayasa Değişiklikleri, Çok Partili Döneme Geçiş Denemeleri ve İnkılaba Karşı Tepkiler, Hukuk, Eğitim ve Kültür Alanlarında Yapılan İnkılaplar, Toplumsal Alandaki Düzenlemeler, Ekonomik Alanda Gelişmeler, Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Gelişmeleri (1923-1932), Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası ve Gelişmeleri (1932-1938), İkinci Dünya Savaşı ve Sonrasında Türk Dış Politikası, Çok Partili Döneme Geçiş, Türk İnkılabının Temel İlkeleri.

Dil Nedir?
Dilin Doğuşu ile İlgili Teoriler
Dilin “Düşünce”, “Toplum” Kavramlarıyla İlişkileri
Dilin “Kültür” ve “Tarih” Kavramlarıyla İlişkileri
Dil Türleri: Ortak Dil, Üst Dil, Geçer Dil, Argo, Jargon
Türkçenin Tarihî Gelişimi I: Orhun Türkçesi, Uygur Türkçesi
Türkçenin Tarihî Gelişimi II: Karahanlı Türkçesi, Anadolu Selçuklu Dönemi
Türkçeleri
Metin İnceleme
Türkçenin Tarihî Gelişimi III: Beylikler Dönemi Türkçesi, Osmanlı Türkçesi
Metin İnceleme
Atatürk’ün Türk Diline Yaklaşımı ve Dil Devrimi
Metin İnceleme
Ses Bilgisi I: Türkçenin Ses Özellikleri
Ses Bilgisi II: Türkçenin Diksiyon Kuralları ve Yaygın Hatalar
Ara Sınav
Yazım Kuralları: “de” / “ki” Bağlaçlarının Yazımı, Düzeltme İşaretinin Kullanımı, Birleşik Kelimelerin Yazımı
Uygulama: Gündelik Yaşamda Sıklıkla Yanlış Yazılan Kelimeler
Metin İnceleme
Noktalama İşaretleri: Virgül, Noktalı Virgül, Tırnak ve Tek Tırnak İşareti, Kesme İşareti
Metin İnceleme
Anlatım Bozuklukları
Anlatım Bozuklukları Uygulama: Günümüzde Yaygın Hatalar
Anlatım Bilgisine Giriş: Öznel ve Nesnel Anlatım
Bilimsel Yazma İlkeleri: Alıntı, Aktarma, Kaynak Gösterme, Künye Oluşturma,
Dipnot Verme, Kaynakça Düzenleme
Metin İnceleme
Paragraf ve Düşünceyi Geliştirme Yolları
Düşünsel Yazılar: Deneme, Makale, Fıkra, Eleştiri
Edebi Türler: Hikâye, Şiir ve Roman
Sözlü Anlatım ve Türleri: Mülakat, Panel, Sempozyum, Konferans, Seminer

Pazarlamanın tanımı, kapsamı, gelişimi, pazarlama kavramı ve yeni trendler, pazarlama çevresi, stratejik planlama ve pazarlamanın rolü, pazarlama araştırması ve bilgi sistemi, tüketici pazarları ve tüketici davranışı, endüstriyel pazarlar ve uluslararası pazarlar, pazar bölümlendirme, hedefleme, konumlandırma ve satış tahminleri, mamul, fiyat, tutundurma (pazarlama iletişimi), kişisel satış ve satış geliştirme, reklam ve halkla ilişkiler, internette pazarlama ve doğrudan pazarlama, dağıtım: dağıtım kanalları, tedarik zinciri yönetimi ve lojistik, pazarlama yönetiminde organizasyon, uygulama ve denetim, hizmet pazarlaması, uluslararası pazarlama.

Etik kavramı, tanımı, kökeni, etik ve ahlak ilişkisi; Ahlaki değerler, ahlaki gelişim süreci, ahlak ve meslek ahlakı; Etik kuralları; Etik toplum ilişkisi; Etik sorgulama, toplumsal yozlaşma; Etik ilkeler, etik türleri; Mesleki etik kavramı; Mesleki etik ilkeler: doğruluk, yasallık, yeterlik, güvenirlik, mesleğe bağlılık; Meslek etik kodları; İş hayatında etik ilkeler, Sosyal sorumluluk kavramı; Etik değerlere uygun davranışların sonuçları; Mesleki yozlaşma ve etik dışı davranış sonuçları. 

Yapı Kavramı; Yapı tanımı, Yapı Hazırlık Çalışmaları. Zemin Kavramı; Zemin Çalışmaları; Zemin Türleri; Zemin Etüdü, Klasik Zemin İnceleme Yöntemleri, Jeofizik Zemin İnceleme Yöntemleri, Geleneksel veya ilkel Yöntemlerle yapıların zemin üzerine aplikasyonu. Yapı ağırlığına ve zemin koşullarına göre kazı derinliğinin tespiti. Aplikasyon yöntemleri. Temeller. Yüzeysel temellerin uygulanabilme koşulları, Derin temellerin uygulanabilme koşulları, Zemin iyileştirme yöntemleri, Ekonomik ve güvenli temel tipinin seçilmesi. İstinat duvarı Kavramı. Taşıyıcı Sistem Kavramı. Taşıyıcı Sistem Düzensizlikleri. Yapı türleri; Kargir Yapı, Ahşap Yapı, Betonarme Yapı, Çelik Yapı, Prefabrik Yapı, Kompozit Yapılar. Kalıp Tipleri, Bina Yardımcı Unsurları. İnce İş Kalemleri. Taşıyıcı Sistem Unsurları; Kolon tipleri, Kiriş ve Duvarlar. Döşeme Tipleri.

Seçmeli

 Girişim, girişimci, girişimcilik; Girişimci ve yönetici (profesyonel yönetici) arasındaki benzerlik ve farklar; Girişimcinin işletme başarısındaki rolü ve önemi; Girişimcilik ve küçük-orta boy işletmeciliği ön plana çıkaran eğilimler; Küreselleşme; Dünyada ve Türkiye'de girişimcilik; Girişimci ve KOBİ'lerle ilgili gelişmeler (toplam istihdamda girişimcilerin payı, girişimci sayısındaki değişim); Kadın girişimcilik; Türkiye'de girişimci adaylarına öneriler; Yenilik; Yeni fikirler ve buluşlar; Girişim riskleri; Başarılı girişimcilerden örnekler.

Akışkanların özellikleri, akışkan statiği, akışkanların kinematiği, ideal ve gerçek akışkan kavramları, bir ve iki boyutlu akışkan denklemleri ve çözüm yöntemleri

Yol yapım tekniği, Türkiye’de Karayolu Yapım ve Bakımı, Karayolu trafiği, insan ve taşıt karakteristikleri.

Çelik Yapı Tasarımı, Birleşim Bölgelerinin Hesabı, Depreme Dayanaklı Çelik Yapı Tasarımı, Malzeme türleri, YDKT ve GKT tasarım yöntemleri

Temel ve zemin tasarımında zemin Mekaniğinin yeri ve önemi. Zeminlerin fiziksel özellikleri, Arazi ve laboratuvar deneylerinin tanıtılması ve deney sonuçlarının değerlendirilmesi, Yüzeysel ve derin temellerin tasarımı. Temellerin taşıma gücü analizi. Zemin problemleri ve zeminlerin iyileştirilmesi.

Yatay Toprak Basınçları, İstinat Duvarları; Donatılı Zeminler; Palplanş Perdeler, Şev Stabilitesi, Zemin Etüdleri; Arazi Deneyleri, Temeller, Yüzeysel Temeller, Derin Temeller, Zemin Özelliklerinin İyileştirilmesi, Depremlerde Zeminlerin Davranışı.

Çizim Aletleri, Temel Çizim Metodları, Mühendislikte Teknik Resim, Çizgilerin Anlamları, Teknik Yazı (Harfler ve Çizgiler), Boyutlandırma Kuralları, İzdüşüm Prensipleri, Çoklu Görünüşlerin Çizilmesi, Yardımcı Görünüşler, Kesit Görünüşler, Üç Boyutlu Paralel Eğik İzdüşüm ve İzometrik Çizimler, Yüzey İşleme Sembolleri, Tolerans Gösterimi, Standartlar, Birleştirme Elemanları Çizimi.

Kariyer Yönetimi, Zeka, Yetenek, Kişilik, SWOT Analizi, Uluslararası Değişim Programları, İletişim Becerileri, CV hazırlama, Ön Yazı Hazırlama, Sektörleri Tanıma, Girişimcilik

Ölçme ve Birim Sistemleri, Vektörler, Vektörde Toplama, Çıkarma ve Çarpma İşlemleri,Statik Denge, Kuvvetlerin Bir noktaya İndirgenmesi, Moment İlkesi, Kütle, Ağırlık Merkezi, Moment ve Denge, Mesnet Çeşitleri, Mesnet Tepkileri Serbest Cisim Diyagramları, İzostatik ve Kafes Sistemler

İş güvenliğinin tanımı ve tarihçesi, Kaza oluşumu ve çeşitleri, Meslek Hastalıkları ve korunma yolları, Ergonomi, Atölyede elektrikli ve elektriksiz aletlerde iş güvenliği, İş güvenliğinde Koruyucular, İlkyardım kuralları, Yangın ve Patlamalarda güvenlik önlemleri, İş Güvenliği ve işçi sağlığı mevzuatı ve İş Güvenliği Soruşturması.

Çizgi çeşit ve kalınlıkları, Ölçek kavramı, Ölçülendirme kuralları, Kalınlaştırma yöntemleri, Plan ve kesit kavramı, Autocad’in tanımı ve çizim ortamı, Dosya açma, dosya birleştirme, farklı türdeki dosyalarla ortak çalışma komutları, İki boyutlu çizimler; Çizim komutları, Nesne düzeltme ve düzenleme komutları, Görüntü kontrol komutları, Katmanlar, Ölçülendirme ayarları ve ölçülendirme, Blok hazırlama, kütüphane oluşturma ve kullanma komutları, Yazı ve tarama komutları, Çıktı alma.

Maliyet bileşenleri, metraj, keşif ve hakediş hesaplamalarına ilişkin kavramlar ve uygulamaların verilmesi;binayı oluşturan farklı iş kalemlerinin metraj ve keşiflerinin hesaplanması